Text preview for : matiz.pdf part of DAEWOO MATIZ RomanianBack to : matiz.part01.rar | Home

79>9<

-?:<38=
-+:3>96?6 + -+:3>96?6 , -+:3>96?6 . -+:3>96?6 / -+:3>96?6 0 -+:3>96?6 1 3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9< =3=>/7 7/-+83- +6 79>9/7 ./ <-39/7 /6/-><3- +6 79>9/7 ./ -97+8. + 79>9/7 ./ /@+-?+
=?=:/8=33

-?:<38=
-+:3>96?6 + -+:3>96?6 , -+:3>96?6 -+:3>96?6 . -+:3>96?6 / .3+189=>3-+<3/ <93 =?=:/8=3/ 0+ =?=:/8=3/ =:+>/ :8/?<3 3 <93

+<,9<3 ./ ><+8=73=3/

-?:<38=
-+:3>96?6 , +<,9<+8=73=3/

0<8/

-?:<38=
-+:3>96?6 + -+:3>96?6 , -+:3>96?6 -+:3>96?6 . -+:3>96?6 / -+:3>96?6 0 -+:3>96?6 1 0<8/ 23.<+?63-/ -3638./ -? >+7,?< =3=>/7 +8>3,69-+
><+8=73=3/

-?:<38=
-+:3>96?6 , -+:3>96?6 -+:3>96?6 . -?>3/ 7+8?+6 -? -38-3 >/ +7,97+>

.3
-?:<38=
-+:3>96?6 -+:3>96?6 -+:3>96?6 -+:3>96?6 -+:3>96?6 + , . / =3=>/7 =/<@9.3 =/<@9.3 ./ .3
-637+>3D+
-?:<38=
-+:3>96?6 !+ -+:3>96?6 !, =3=>/7?6 ./ 8-6D336+3/ =3=>/7?6 ./ 8-6D336+3/ 3 -98.3398+
=3=>/7/ ./ =31?<+8

-?:<38=
-+:3>96?6 "+ -+:3>96?6 ", -/8>?<3 ./ =31?<+8 =3=>/7 =?:637/8>+< ./ :<9>/-3/ =3<

-+<9=/<3/ 3 +--/=9<33

-?:<38=
-+:3>96?6 #+ 38=>+6+3/ /6/-><3- -+:3>96?6 #, =3=>/7 ./ 36?738+96?6 #- -6+B98 -+:3>96?6 #. =3=>/7 ./ =:6+/<1/96?6 #/ 38=>/ 3 38.3-+>9+96?6 #0 =3=>/7 +?.39 -+:3>96?6 #1 >+:3/<3/ 38>/<39+< -+:3>96?6 #2 =-+?8/ -+:3>96?6 #3 8//>+8/3>3

-+:3>96?6 #4 D1979>/ :<9.?=/ ./ +/< -+:3>96?6 #5 D1979>/ 3 @3,<+33 -+:3>96?6 #6 1/+7?<3 3 91638D3 -+:3>96?6 #7 03833/ /B>/<39+< -+:3>96?6 #8 6984/<9+8/ 3 :9./+ -+:3>96?6 #9 :+<+9-?<3 3 =:936/96?6 #: ?3 -+:3>96?6 #; :6+098 -+:3>96?6 #< :+<>/+ .38 0+ + -+<9=/<3/3 -+:3>96?6 #= :+<>/+ .38 =:+>/ + -+<9=/<3/3 -+:3>96?6 #> =3=>/7 ./ ,69-+30?<>

3809<7+33 1/8/<+6/
-?:<38=
-K\KM^O\S]^SMS , 6K PSOMK\O \OKVSWOX^K\O M_ MYWL_]^SLSV , .K^O ^ORXSMO , .SWOX]S_XS S 1\O_^K^O , -K\KM^O\S]^SMSVO _\_L_\SVY\ ]^KXNK\NSdK^O ,! -OV Z_SX V_XK\ , -OV Z_SX NO NY_ Y\S ZO KX , 6K PSOMK\O XVYM_S\O K _VOS_V_S , -OV Z_SX KX_KV , 6SMRSNO S V_L\SPSKXS \OMYWKXNKS , .O]M\SO\O QOXO\KV , 3X]^\_MS_XS QOXO\KVO NO \OZK\K\O , , 3NOX^SPSMK\OK `ORSM_V_V_S S MYWZYXOX^OVY\ , :\YMON_\K NO \SNSMK\O K `ORSM_V_V_S ,#

-+:3>96?6 ,

X^\OSXO\O S
@O\SPSM\S S \OQVKTO OPOM^_K^O NO Z\YZ\SO^K\ , X ^SWZ_V WO\]_V_S ,

-+<+->/<3=>3-3 .+>/ >/283-/
:O\PY\WKXO -_^SO NO `S^OdO WKX_KV
=O KZVSM VK @S^OdK WKbSW :KX^K WKbSW
6

7Y^Y\
=O KZVSM VK >SZ WY^Y\ +VOdKT -_\] -SVSXN\OO ^Y^KV
#$ " UA VK \ZW ! 8NW VK \ZW

-_ZV_ WKbSW

, 3809<7+33 1/8/<+6/
=S]^OW_V NO KZ\SXNO\O
=O KZVSM VK >SZ SXTOMSO +`KX]_V VK KZ\SXNO\O 9\NSXOK NO KZ\SXNO\O .S]^KXK VK L_TSS 0KL\SMKX^ L_TSS >SZ L_TSS "6 =92- 7:3 7KX_KV 2SQR /XO\Qc 3QXS^SYX 2/3

E XKSX^O NO :7=


0K\ ZV_WL$ WW -_ ZV_WL$ " WW 1YVNOX 815 -RKWZSYX YZSYXKV 0\ ZV_WL$ ,:
+WL\OSKT WOMKXSM
=O KZVSM VK >SZ .SKWO^\_ Ob^O\SY\ .SKWO^\_ SX^O\SY\ 1\Y]SWO "6 =92- 7:3 7KX_KV -_ NS]M _]MK^ ! WW WW ! WW

+WL\OSKT K_^YWK^
=O KZVSM VK >SZ :\O]S_XOK NO P_XMSYXK\O >SZ _VOS -KZKMS^K^O "6 =92- 7:3 7KX_KV 2SN\K_VSM U:K " Z]S -+=><96$ >6B#"". 6

-_^SO NO `S^OdO WKX_KV
=O KZVSM VK :\YN_M^Y\ >SZ ]K_ WYNOV "6 =92- 7:3 .A:7 7O\] XKSX^O$ M_ ]SXM\YXSdK^Y\ 7O\] XKZYS$ M_ P_\M M_VS]KX^
3809<7+33 1/8/<+6/ ,
0\XO
=O KZVSM VK .SWOX]S_XO ]O\`YP\X .SKWO^\_ MSVSN\_ Z\SXMSZKV SZ NS]M 0\XO ]ZK^O$ .SKWO^\_ SX^O\SY\ ^KWL_\ >SZ VSMRSN -KZKMS^K^O "6 =92- 7:3 7KX_KV !!" WW WW $ XO`OX^SVK^ " WW .9> ]K_ .9> 6

+X`OVYZO S TOXS
=O KZVSM VK .SWOX]S_XS KX`OVYZO ]^KXNK\N .SWOX]S_XS KX`OVYZO YZSYXKVO .SWOX]S_XS TOXS ]^KXNK\N .SWOX]S_XS TOXS YZSYXKVO :\O]S_XOK NO _WPVK\O YM_ZKXS Z 0K =ZK^O YM_ZKXS Z 0K =ZK^O "6 =92- 7:3 7KX_KV ! < < ! < 4B YOV 4B KVSKT _Y\ # U:K # LK\ " Z]S # U:K # LK\ " Z]S ! U:K ! LK\ Z]S U:K LK\ Z]S

, 3809<7+33 1/8/<+6/
.S\OMSK
=O KZVSM VK >SZ "6 =92- 7:3 7KX_KV +]S]^K^7KX_KV M_ ZSXSYX S M\OWKVSO\
?

E "


? ?
? ?

?

?

./B<98 33 ]K_ ./B<98 333 6

X

E

? ?

X

=_]ZOX]SO
=O KZVSM VK >SZ ]_]ZOX]SO PK >SZ ]_]ZOX]SO ]ZK^O "6 =92- 7:3 7KX_KV 7KM:RO\]YX M_ L\K ^\K]

+VSWOX^K\O
=O KZVSM VK >SZ KVSWOX^K\O >SZ ZYWZ NO LOXdSX >SZ PSV^\_ LOXdSX -KZKMS^K^O \OdO\`Y\ LOXdSX "6 =92- 7:3 7KX_KV 7:3 SXTOMSO W_V^SZ_XM^ OVOM^\SM MK\^_ PSV^\KX^ 6

3809<7+33 1/8/<+6/ ,
?XQO\O WY^Y\
=O KZVSM VK >SZ _XQO\O >SZ ZYWZ _VOS >SZ PSV^\_ _VOS -KZKMS^K^O SXMV_]S` PSV^\_ "6 =92- 7:3 7KX_KV PY\K^ \Y^K^S` M_ M_\QO\O VSLO\ ! 6

=O KZVSM VK >SZ \MS\O >SZ \KNSK^Y\ >SZ ZYWZ NO KZ >SZ ^O\WY]^K^ -KZKMS^K^O SX]^KVKSO NO \MS\O "6 =92- 7:3 7KX_KV MS\M_VKSO PY\K^ NO KZ N_LV_ MS\M_S^ MOX^\SP_QKV M_ ZKVO^O " 6

=S]^OW_V OVOM^\SM
=O KZVSM VK ,K^O\SO +V^O\XK^Y\ .OWK\Y\ "6 =92- 7:3 7KX_KV @ +2 ! --+ + " UA

,

3809<7+33 1/8/<+6/

.37/8=3?83 3 1+>/ @/23-?6
.SWOX]S_XS `ORSM_V
=O KZVSM VK 6_XQSWO ^Y^KV 6SWO ^Y^KV XVSWO ^Y^KV +WZK^KWOX^ /MK\^KWOX^$ 0K =ZK^O 1K\NK VK ]YV "6 =92- 7:3 # WW # WW " WW WW WW " WW WW

1\O_^K^O `ORSM_V
=O KZVSM VK +WL\OSKT WOMKXSM$ 1\O_^K^OK X Y\NSXO NO WO\]$ =^KXNK\N -_ YZS_XS 1\O_^K^OK WKbSW =^KXNK\N -_ YZS_XS +WL\OSKT K_^YWK^ 1\O_^K^OK X Y\NSXO NO WO\]$ =^KXNK\N -_ YZS_XS 1\O_^K^OK WKbSW =^KXNK\N -_ YZS_XS 8_W\ NO VYM_\S ! "6 =92- 7:3 ! UQ " UQ " UQ UQ UQ

" UQ # UQ UQ

3809<7+33 1/8/<+6/ , !

-+<+->/<3=>3-36/ ?+8.+<.3D+>/
-_ZV_ 8 W _\_L _\_L > 7 B 7 B ! 7 B " 7 B =^KXNK\N 6SWS^ #>

:

8 W 8 W 8 W 8 W " " " 8 W 8 W 8 W

: : : : :

!>

# 8 W 8 W 8 W ! 8 W ! 8 W 8 W 8 W " 8 W # 8 W "# 8 W !" 8 W # 8 W ! 8 W ! 8 W " 8 W 8 W

: : : :

8 W 8 W 8 W

: : : :

>

! 8 W 8 W

: : : :

!>

8 W 8 W

: : : :

#>

! 8 W 8 W ! 8 W

: : :

8 W 8 W ! 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W ! 8 W

8 W # 8 W 8 W

#! 8 W 8 W 8 W 8 W " 8 W !! 8 W ! 8 W # 8 W " 8 W # 8 W # 8 W " 8 W 8 W

! 8 W 8 W " 8 W "" 8 W !" 8 W #" 8 W 8 W 8 W

: : : :

7" B 7 B 7 B 7 B 7 B ! 7 B 7 B

: : : : : :

: : : : :

: : : : : :

: : : : :

: : : : : :

8 W 8 W ! 8 W ! 8 W ! 8 W

8 W 8 W 8 W " 8 W ! 8 W 8 W

:

:

: : : : : : :

: : : : : : :

: : : : : : :

: : : : : :

!" 8 W " 8 W 8 W

: : : : : :

" 8 W 8 W 8 W7" B 7 B 7 B 7 B 7 B

: : : : :

! 8 W # 8 W ! 8 W

8 W " 8 W ! 8 W

# 8 W " 8 W ! 8 W

# 8 W ! 8 W ! 8 W

# 8 W "#" 8 W

.SKWO^\_V ZK]_V X WSVSWO^\S

'

, " 3809<7+33 1/8/<+6/

8>363D+3X]^\_MS_XSVO NO X^\OSXO\O WOXSYXK^O X VS]^K NO WKS TY] ]_X^ MYXMOZ_^O Z\O]_Z_XXN M `ORSM_V_V `K PS _^SVSdK^ X _\W^YK\OVO MYXNSSS$

P_XMSYXK\O ZO ^SWZ \OMO% ZO NO KV^ ZK\^O ZO ^SWZ MKVN O]^O XOMO]K\ Y `]MYdS^K^O WKS WK\O K _VOS_V_S ZOX^\_ K K]SQ_\K Y _XQO\O ]K^S]PM^YK\O 0YVY]S\OK _VOS_\SVY\ NO KV^ `]MYdS^K^O NOM^ MOK \OMYWKXNK^ ZYK^O Z\YN_MO NOPOM^K\OK WY^Y\_V_S

=S]^OW_V NO \MS\O K WY^Y\_V_S
1YVSS M_\KS S \O_WZVOS ]S]^OW_V M_ XY_V VSMRSN NO \MS\O -YX]_V^KS ]OMS_XOK 6SMRSNO S V_L\SPSKXS \OMYWKXNKS NSX KMO]^ MKZS^YV

XVYM_S\OK WSM\YPSV^\_V_S NO LOXdSX
XVYM_SS PSV^\_V NO LOXdSX VK PSOMK\O UW 0SV^\_V NO LOXdSX O]^O WYX^K^ VXQ LOXdSX \OdO\`Y\_V NO

-

:OX^\_ ^\KX]ZY\^_V ZK]KQO\SVY\ S LKQKTOVY\ X VSWS^K NO Q\O_^K^O WOXSYXK^ ZO ZVM_K WYX^K^ VXQ ]^VZ_V _SS YPO\_V_S% -S\M_VKSK ]O PKMO ZO N\_W_\S ZK`K^O \OdYXKLSV S X VSWS^OVO VOQKVO NO `S^Od

XVYM_S\OK OVOWOX^_V_S PSV^\KX^ NO KO\
XVYM_SS OVOWOX^_V PSV^\KX^ NO KO\ VK PSOMK\O UW .KM KO\ `ORSM_V_V O]^O _^SVSdK^ X dYXO M_ Z\KP O]^O

XOMO]K\ XVYM_S\OK WKS NOK] K OVOWOX^_V_S PSV^\KX^ NO

./=-<3/9ZO\KSSVO NO X^\OSXO\O WOXSYXK^O X ZKQSXSVO _\W^YK\O ]_X^ ObZVSMK^O WKS TY] +]SQ_\KS` M VK WYWOX^_V ZY^\S`S^ ^YK^O ZSO]OVO K_ PY]^ XVYM_S^O S ^YK^O YZO\KSSVO NO X^\OSXO\O K_ PY]^ OPOM^_K^O XKSX^O MK `ORSM_V_V ] MS\M_VO NSX XY_ ?^SVSdKS X_WKS VSMRSNOVO S V_L\SPSKXSS \OMYWKXNKS

-_ZV_V NO ]^\XQO\O K _\_L_\SVY\ MY\Z_V_S MVKZO^OS NO KMMOVO\KSO
@O\SPSMKS M_ZV_V NO ]^\XQO\O KV _\_L_\SVY\ NO PSbK\O .KM O]^O XOMO]K\ ]^\XQOS _\_L_\SVO NO PSbK\O VK M_ZV_V NO ! 8 W

:

XVYM_S\OK L_TSSVY\
XVYM_SS L_TSSVO M_ _XOVO NO KMOVKS ^SZ MK S MOVO `OMRS

@O\SPSMK\OK M_\OVOS NO ^\KX]WS]SO
.KM ZYWZK NS\OMSOS K]S]^K^O MYWZ\O]Y\_V NO KO\

-

>SZ_V L_TSSVY\$ M_ ZV_WL$

<8#C- <8#C-

P\ ZV_WL$ ,:
MYXNSSYXK^ S KV^O\XK^Y\_V ]_X^ KMSYXK^O NO Y M_\OK ]OZK\K^ `O\SPSMKS MK KMOK]^K ] X_ Z\OdSX^O M\Z^_\S MS_ZS^_\S ]K_ Y _d_\ KXY\WKV Z\OM_W S ^OX]S_XOK NO X^SXNO\O
P\ ZV_WL$ WW

XVYM_S\OK PSOVY\ NO L_TSO
-_\KS PSOVO NO L_TSO S `O\SPSMKS ] X_ PSO K\]O M\ZK^O ]K_ ] Z\OdSX^O KV^O NOPOM^O @O\SPSMKS MYXOM^K\OK VK NS]^\SL_S^Y\ S VK L_TSS .KM O]^O XOMO]K\ XVYM_SS PSOVO

XVYM_S\OK _VOS_V_S S K PSV^\_V_S NO _VOS
0YVY]SS X_WKS _VOS NO WY^Y\ M_ ]ZOMSPSMKSK +:3 =4 \OMYWKXNK^ ]K_ ]_ZO\SYK\ KMO]^OSK =ZOMSPSMKSK =4 ZYK^O PS SXNSMK^ NO ]SXO ]^^^Y\ ]K_ X MYWLSXKSO M_ KV^O ]ZOMSPSMKSS MK =4-- =4-. O^M

3X]^KVKSK NO P\X
@O\SPSMKS ]KLYSS S ZVM_OVO NO P\X VK PSOMK\O UW @O\SPSMKS NO M_ K^OXSO .KM Q\Y]SWOK O]^SWKS ]KLYSVY\ M ]KLYSS S K ZVM_OVY\ XVYM_SSVO @O\SPSMKS Y\SPSMS_V NO KO\S]S\O NSX MKZKM_V \OdO\`Y\_V_S M_ VSMRSN NO P\X ZOX^\_ K ` K]SQ_\K M X_ O]^O YL^_\K^ M_ W_\N\SO S M O]^O K]SQ_\K^ ^\OMO\OK KO\_V_S P\X ]K_

@]MYdS^K^OK _VOS_V_S
@]MYdS^K^OK Q\Y]SWOK _VOS_V_S NO WY^Y\ SXPV_OXOKd MYX]_W_V NO MYWL_]^SLSV S P_XMSYXK\OK WY^Y\_V_S ZO ^SWZ \OMO 9 `]MYdS^K^O ]Md_^ ZYK^O K]SQ_\K WL_X^S\OK MYX]_W_V_S NO MYWL_]^SLSV S Y WKS L_X

ZVM_OVO NO P\X X_ `Y\ WKS \OdS]^K XM UW

3809<7+33 1/8/<+6/ , #
X^\OSXO\OK M_^SOS NO `S^OdO
XVYM_SS _VOS_V NSX M_^SK NO `S^OdO N_Z Z\SWSS UW +ZYS XVYM_SS _VOS_V VK PSOMK\O UW
@O\SPSMK\OK S \Y^S\OK KX`OVYZOVY\ S \YSVY\
@O\SPSMKS MK KX`OVYZOVO ] X_ PSO _dK^O KXY\WKV ]K_ NO^O\SY\K^O :OX^\_ OQKVSdK\OK _d_\SS S WKbSWSdK\OK N_\K^OS NO _^SVSdK\O K KX`OVYZOVY\ \Y^SS KX`OVYZOVO X^\O OVO .KM ]O]SdKS Y _d_\ Z\OWK^_\ `O\SPSMKS QOYWO^\SK Z_XSVY\ S ]^K\OK TOXSVY\ -XN NOWYX^KS \YSVO M_ KMOOKS YMKdSO `O\SPSMKS S P\XOVO

'$

, 3809<7+33 1/8/<+6/

1<+03-?6 7Y^Y\

/VOWOX^
5SVYWO^\S b 6_XS -_\OK_K NO ^\KX]WS]SO KV^O\XK^Y\ -_\OK_K NO ^\KX]WS]SO NS\OMSO K]S]^K^ MYWZ\O]Y\ KO\ MYXNSSYXK^ ?VOS_V S PSV^\_V NO _VOS @ @ @ @ @ 3 @ @ @

3X^O\`KV_V X^\O YZO\KSSVO NO X^\OSXO\O
5SVYWO^\S ]K_ SX^O\`KV NO ^SWZ X V_XS Y\SMK\O ]_\`SXO WKS X^S @ @ 3 @ @ " @ @ 3 @ @ 3 @ 3 @ 3 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ 3 @ @ ! @ 3 3 @ @ " " 3 @ 3 @ 3 3 @ 3 @ @ @ @ @ @ @ 3 @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ # @ @ 3 @ @


@ @ 3 @ @

-YXN_M^OVO S \KMY\N_\SVO ]S]^OW_V_S NO \MS\O 6SMRSN_V NO \MS\O K WY^Y\_V_S 0SV^\_V NO LOXdSX -YXN_M^OVO S \KMY\N_\SVO ]S]^OW_V_S NO KVSWOX^K\O /VOWOX^_V NO PSV^\K\O K KO\_V_S +`KX]_V VK KZ\SXNO\O ,_TSSVO -KZKM_V S \Y^Y\_V NS]^\SL_S^Y\_V_S 0SOVO NO L_TSO 4YM_V VK MVKZO^ -KXS]^\K MK\LYX S MYXN_M^OVO NO `KZY\S =S]^OW_V :[email protected] -_\OK_K NO NS]^\SL_SO

6OQOXN$ @ @O\SPSMKS OVOWOX^OVO MY\O]Z_Xd^YK\O .KM O XOMO]K\ MY\OM^KS M_\KS \OPKMOS XS`OV_V \OQVKS ]K_ XVYM_SS 3 XVYM_SS ]K_ ]MRSWLKS$ .KM `ORSM_V_V O]^O _^SVSdK^ X \OQSW ]O`O\ ZO NS]^KXO ]M_\^O WO\] ObMO]S` KV WY^Y\_V_S VK \OVKX^S ]K_ WO\] X K^WY]PO\ M_ W_V^ Z\KP ]MRSWLKS _VOS_V VK PSOMK\O UW ]K_ V_XS Y\SMK\O ]_\`SXO WKS X^S .KM `ORSM_V_V O]^O _^SVSdK^ X K^WY]PO\ M_ W_V^ Z\KP O]^O XOMO]K\ X^\OSXO\OK WKS P\OM`OX^ -YX]_V^KS ]OMS_XOK 6SMRSNO S V_L\SPSKXS \OMYWKXNKS

3809<7+33 1/8/<+6/ ,
K]S_ S -K\Y]O\SO

/VOWOX^
5SVYWO^\S b 6_XS >_L_VK^_\K NO O`KM_K\O S PSb\SVO 6SMRSN_V NO P\X 6SMRSN_V KWL\OSKT_V_S K_^YWK^ :VM_OVO S NS]M_\SVO NO P\X PK >KWL_\SS S ]KLYSS NO P\X ]ZK^O 0\XK NO WX -YXN_M^OVO S \KMY\N_\SVO NO P\X SXMV_]S` ]O\`YP\XK <_VWOXSS S TYM_V VK L_^_M_V ]ZK^O ?VOS_V M_^SOS NO `S^OdO 4YM_V VK ZONKVOVO NO KWL\OSKT S P\X =^\XQO\OK]SQ_\KXK _\_L_\SVY\ S XS^_\SVY\ K]S_V_S S ]_LK]WKX^_V_S =^K\OK S Z\O]S_XOK ZXO_\SVY\
3X^O\`KV_V X^\O YZO\KSSVO NO X^\OSXO\O
5SVYWO^\S ]K_ SX^O\`KV NO ^SWZ X V_XS Y\SMK\O ]_\`SXO WKS X^S @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ @ " @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ! " " @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 @ @ 3 @ @ @ @ @ #


@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

@O\SPSMKS VK PSOMK\O UW
@ @O\SPSMKS OVOWOX^OVO MY\O]Z_Xd^YK\O .KM O XOMO]K\ MY\OM^KS M_\KS \OPKMOS XS`OV_V \OQVKS ]K_ XVYM_SS 3 XVYM_SS ]K_ ]MRSWLKS$ -YX]_V^KS ]OMS_XOK 6SMRSNO S V_L\SPSKXS \OMYWKXNKS =MRSWLKS VSMRSN_V NO P\X VK PSOMK\O UW NKM `ORSM_V_V O]^O _^SVSdK^ X ]ZOMSKV X dYXO NOV_\YK]O ]K_ W_X^YK]O .KM `ORSM_V_V O]^O _^SVSdK^ X \OQSW ]O`O\ NOZVK]\S ]M_\^O WO\] ObMO]S` KV WY^Y\_V_S VK \OVKX^S WO\] P\OM`OX^ M_ `S^Od ]Md_^ YZ\S\SZY\XS\S P\OM`OX^O X ^\KPSM ]K_ WO\] X K^WY]PO\ M_ W_V^ Z\KP O]^O XOMO]K\ X^\OSXO\OK WKS P\OM`OX^ .KM O]^O XOMO]K\ \Y^SS S OMRSVSL\KS \YSVO

, 3809<7+33 1/8/<+6/

@/<303-<3 /0/->?+>/ ./ :<9:<3/>+< 8 >37:?6 7/<=?6?3
0_XMSYXK\OK MVKbYX_V_S
+MSYXKS MVKbYX_V NSX MXN X MXN ZOX^\_ K ` K]SQ_\K M P_XMSYXOKd XY\WKV 6K `ORSM_VOVO M_ KS\ LKQ KZ]KS KV^O\XK^S` KWLOVO L_^YKXO ZOX^\_ KMSYXK\OK MVKbYX_V_S ZOX^\_ K ` K]SQ_\K M P_XMSYXOKd KWLOVO

8S`OV_V _VOS_V_S NO WY^Y\
@O\SPSMKS S MYWZVO^KS NKM O]^O XO`YSO XS`OV_V _VOS_V_S -OV WKS LSXO O]^O ] `O\SPSMKS XS`OV_V _VOS_V_S MXN WY^Y\_V O]^O MKVN +^OZ^KS M^O`K WSX_^O N_Z YZ\S\OK WY^Y\_V_S

ZOX^\_ MK _VOS_V ] ]O ]M_\Q X LKSO >\KQOS KPK\ TYTK NO _VOS ^O\QOS TYTK M_ Y M\Z M_\K^ S \OSX^\YN_MOSY MYWZVO^ >\KQOS NSX XY_ TYTK S _S^KS` VK XS`OV_V _VOS_V_S NO ZO OK NO ]_XO^O KXY\WKVO .KM .KM O]^O XOMO]K\ KN_QKS _VOS ZOX^\_ K KN_MO XS`OV_V ZO]^O VSXSK 738 X dYXK WK\MK^ 9ZO\K^SXQ
=S]^OW_V NO P\XK\O
>\K^KS M_ ]O\SYdS^K^O KZK\SSK

W\S\OK M_\]OS ZONKVOS NO P\X ]K_ `S\K\OK \OZO^K^ X^\Y ZK\^O VK P\XK\O ^\KQO\OK X^\Y ZK\^O VKWZK NO K`O\^SdK\O K P\XOVY\ ]O KZ\SXNO ZO\WKXOX^ ]K_ SX^O\WS^OX^ O]^O ZY]SLSV ] PS KZ\_^ _X NOPOM^ VK ]S]^OW_V NO P\XK\O :\OdOX^KS SWONSK^ `ORSM_V_V VK _X K^OVSO\ ]O\`SMO K_^Y\SdK^ ZOX^\_ `O\SPSMK\O S \OWONSO\OK O`OX^_KVOVY\ NOPOM^O

=S]^OW_V NO O`KM_K\O K QKdOVY\ NO OKZKWOX^
+MY\NKS K^OXSO Y\SM\OS WYNSPSM\S K ]_XO^_V_S OWS] NO ^YLK NO OKZKWOX^ ]K_ WS\Y]_V_S NO QKdO +MO]^OK ]_X^ ]OWXO M Z\YLKLSV K_ KZ\_^ ]M_\QO\S ]K_ ]_Z\KXMVdS\S KVO ]S]^OW_V_S :\OdOX^KS SWONSK^ `ORSM_V_V VK _X K^OVSO\ ]O\`SMO K_^Y\SdK^ ZOX^\_ `O\SPSMK\O S \OWONSO\OK O`OX^_KVOVY\ NOPOM^O

8S`OV_V S ]^K\OK VSMRSN_V_S NO \MS\O K WY^Y\_V_S
@O\SPSMKS XS`OV_V VSMRSN_V_S NSX \OdO\`Y\_V M_ VSMRSN NO \MS\O K WY^Y\_V_S S MYWZVO^KS M_ VSMRSN NKM O]^O XO`YSO @O\SPSMKS ]^K\OK VSMRSN_V_S XVYM_SS VSMRSN_V NKM O]^O W_\NK\ ]K_ \_QSXS_

+X`OVYZO TOXS S QOYWO^\SK Z_XSVY\
+MY\NKS K^OXSO X Y\SM\OS `SL\KSS M_ K `YVKX_V_S `S^Od WKS ]K_ K

8S`OV_V VSMRSN_V_S NO ]ZVK\O K ZK\L\Sd_V_S
@O\SPSMKS XS`OV_V VSMRSN_V_S NSX \OdO\`Y\ +N_QKS VSMRSN NKM O]^O XO`YSO WK\O

`ORSM_V_V_S

^SWZ_V

WO\]_V_S

+MOK]^K ZYK^O X]OWXK M O]^O XOMO]K\ OMRSVSL\K\OK \YSVY\ .O K]OWOXOK NKM `ORSM_V_V ^\KQO X ]^XQK ]K_ N\OKZ^K X ^SWZ_V NOZVK]\SS ZO _X N\_W N\OZ^ S Y\SdYX^KV `O\SPSMKS Z\O]S_XOK X ZXO_\S Z\OM_W S \OQVK\OK MY\OM^ K QOYWO^\SOS Z_XSVY\

-/6 :?38 6?8+<
@O\SPSMK\OK KX`OVYZOVY\ S TOXSVY\ S K Z\O]S_XSS NSX ZXO_\S
@O\SPSMKS KX`OVYZOVO ZOX^\_ K NO^OM^K O`OX^_KVO NOPOM^O ]K_ Y _d_\ KXY\WKV @O\SPSMKS NO K]OWOXOK ]^K\OK TOXSVY\ @O\SPSMKS Z\O]S_XOK MXN KX`OVYZOVO ]_X^ \OMS :\O]S_XOK ^\OL_SO ] PSO MOK SX]M\SZSYXK^ ZO ZVM_K WYX^K^ VXQ ]^VZ_V _SS YPO\_V_S

=S]^OW_V NO NS\OMSO
0SS K^OX^ VK P_XMSYXK\OK `YVKX_V_S ZOX^\_ K NO^OM^K WYNSPSM\S KVO WYN_V_S M_W NS\OMSK \]Z_XNO MYWOXdSVY\ .KM `YVKX_V ]O \Y^O^O Q\O_ ]K_ K\O TYM Z\OK WK\O ]K_ NKM ]O K_N dQYWY^O XOYLSX_S^O Z\OdOX^KS NOPOM^O SWONSK^ `ORSM_V_V VK _X K^OVSO\ ]O\`SMO K_^Y\SdK^ ZOX^\_ `O\SPSMK\O S \OWONSO\OK O`OX^_KVOVY\

3V_WSXK\O
@O\SPSMKS P_XMSYXK\OK$ SV_WSX\SS X_W\_V_S NO

XWK^\SM_VK\O PK\_\SVY\ SXMV_]S` PKdK NO N\_W V_WSXSVY\ NO ZYdSSO VWZSVY\ NO MOK VWZSVY\ NO P\X VWZSVY\ .KM PK]MSM_VOVO NO ]OWXKVSdK\O SXMV_]S` MK V_WSXS NO K`K\SO S K VWZSVY\ NO WO\] XKZYS

9L]O\`KS _XNO LK^ PK\_\SVO

V_WSXYK]O X_ ]_X^ Y\SOX^K^O MY\OM^ \OQVKS PK\_\SVO

6+ 03/-++3,36
9\SMO ZSO\NO\O NO VSMRSN M_ ObMOZSK VSMRSN_V_S NO ]ZVK\O K ZK\L\Sd_V_S ZYK^O PS _X ]OWX M K KZ\_^ Y Z\YLVOW :\OdOX^KS NOPOM^O SWONSK^ `ORSM_V_V VK _X K^OVSO\ ]O\`SMO K_^Y\SdK^ ZOX^\_ `O\SPSMK\O S \OWONSO\OK O`OX^_KVOVY\

@O\SPSMK\OK ZSO\NO\SVY\ NO PV_SNO
:\S`SS NSX MXN X MXN ]_L `ORSM_V N_Z MO KMO]^K K PY]^ ZK\MK^ _X ^SWZ ZOX^\_ K NO^OM^K O`OX^_KVOVO ZO^O NO KZ _VOS LOXdSX ]K_ KV^O VSMRSNO YL]O\`KS /]^O XY\WKV ]K_ ]M_\QO\OK KZOS NSX SX]^KVKSK NO KO\ MYXNSSYXK^ N_Z P_XMSYXK\OK XOMO]K\O KMO]^OSK .KM ]M_\QO\S WS\Y]_\S KXY\WKVO OPOM^_KS `O\SPSM\SVO S \OWONSO\SVO

3809<7+33 1/8/<+6/ ,

-/6 :?38 ./ .9? 9<3 :/ +8
8S`OV_V VSMRSN_V_S NS\OMSOS K]S]^K^O
@O\SPSMKS XS`OV_V VSMRSN_V_S NS\OMSOS K]S]^K^O 7OXSXOS XS`OV_V VK `KVYK\OK MY\OM^ -YX]_V^KS -KZS^YV_V
+

]K_ ]^\OM_\K\OK QKdOVY\ NO OKZKWOX^ X ZY\^LKQKT ]K_ X RKLS^KMV_

@O\SPSMK\OK ^SWYXO\SOS KMMOVO\KSOS
@O\SPSMKS MK ^SWYXO\SK KMMOVO\KSOS ] X_ Z\OdSX^O ZSO]O MK\O SX^O\PO\OKd X^\O OVO ]_X^ NO^O\SY\K^O ]K_ VSZ] ?XQOS ^YK^O K\^SM_VKSSVO ^SWYXO\SOS S KVO MKLV_V_S NO KMMOVO\KSO VKQ\OVO Kb_V_S SX^O\WONSK\ K\M_V NO \OKN_MO\O NO VK MVKZO^K NO KMMOVO\KSO S ]_Z\KPKK NO KV_XOMK\O K ZONKVOS NO KMMOVO\KSO @O\SPSMKS WSMK\OK VSLO\ K MKLV_V_S NO KMMOVO\KSO

8S`OV_V VSMRSN_V_S NO P\X
@O\SPSMKS VSMRSN_V NO P\X S WOXSXOSV VK XS`OV_V MY\OM^ ?X XS`OV ]Md_^ ZYK^O SXNSMK Y _d_\ K ZVM_OVY\ NO P\X MK\O ^\OL_SO]M XVYM_S^O @O\SPSMKS MK Y\SPSMS_V NO KO\S]S\O NSX MKZKM_V \OdO\`Y\_V_S ] X_ PSO YL^_\K^ M_ W_\N\SO S KO\_V ] ZYK^ MS\M_VK VSLO\

-_\OVOVO NO ^\KX]WS]SO
@O\SPSMKS MK ^YK^O M_\OVOVO ] PSO X^SX]O MY\OM^ S ] X_ PSO M\ZK^O K\]O ]K_ _dK^O
-_\]K ZONKVOS NO KWL\OSKT
@O\SPSMKS M_\]K ZONKVOS NO KWL\OSKT S \OQVKSY NKM O]^O MKd_V VK PSOMK\O UW 7]_\KS NS]^KXK NSX^\O MOX^\_V ZONKVOS S WK\QSXOK Ob^O\SYK\ K `YVKX_V_S M_ ZONKVK XOKZ]K^
0_XMSYXK\OK XMRSNO\SS MKZY^OS
6K NO]MRSNO\OK MKZY^OS `O\SPSMKS P_XMSYXK\OK d`Y\_V_S ]OM_XNK\ +MO]^K ^\OL_SO ] MKZY^OS MXN O]^O KMSYXK^ WZSONSMO NO]MRSNO\OK NYK\ d`Y\_V Z\SXMSZKV

6_L\SPSO\OK MRONO\OVY\
+ZVSMKS _X ]^\K^ ]_LS\O NO `K]OVSX ]SVSMYXSM

-KZY^K ^\OL_SO ] ]O XMRSN MYWZVO^

6+ 03/-+-_^SK NO `S^OdO WKX_KV
@O\SPSMKS XS`OV_V NO _VOS S MYWZVO^KS NKM O]^O MKd_V -YX]_V^KS -KZS^YV_V ,

-/6 :?38 +8?+6
0_XMSYXK\OK S ]^K\OK MOX^_\SVY\ NO ]SQ_\KX
@O\SPSMKS MOX^_\SVO NO ]SQ_\KX SXMV_dXN$ MOX^_\SVO X ]SXO ]S]^OW_V NO M_ZVK\O \O^\KM^YK\OVO QRSNKTOVO S ZSO]OVO NO KXMY\K\O

@O\SPSMK\OK ]S]^OW_V_S NO P\XK\O
/POM^_KS KMOK]^ `O\SPSMK\O MXN NOWYX^KS \YSVO ZOX^\_ K VO \Y^S X^\O OVO @O\SPSMKS MK P_\^_X_\SVO S MYXN_M^OVO ] PSO MYXOM^K^O S PSbK^O MY\OM^ S ] X_ Z\OdSX^O ]M_\QO\S M\Z^_\S ObPYVSO\S O^M @O\SPSMKS ]^K\OK ]_Z\KPOOS NS]M_\SVY\ @O\SPSMKS MK ]KLYSS S ZVM_OVO NO P\X ] X_ PSO _dK^O ]K_ NO^O\SY\K^O @O\SPSMKS M_ KMOOKS YMKdSO MOVOVKV^O MYWZYXOX^O KVO ]S]^OW_V_S NO P\XK\O SXMV_]S` ^KWL_\SS MSVSXN\SS NO \YK^ P\XK NO WX O^M @O\SPSMKS \OQVK\OK P\XOS NO WX /POM^_KS `O\SPSM\SVO WKS NO] NKM P\XOVO ]_X^ _^SVSdK^O P\OM`OX^ X ^SWZ_V MYXN_MO\SS `ORSM_V_V_S

>O^SO\OVO \OQVKLSVO
>O^SO\OVO ^\OL_SO ] ]^OK X ZYdSSK PSbK^

:]^\K\OK \YSS NO \OdO\` S K M\SM_V_S

X^\OSXO\OK XM_SO^Y\SVY\
?XQOS L_^_M_V PSOM\OS XM_SO^Y\S

6_L\SPSO\OK MK\Y]O\SOS
6_L\SPSKS LKVKWKVOVO ^YK^O LKVKWKVOVO MKZKM_V_S MK\Y]O\SOS NO VK SXMV_dXN NO

MKZY^OS

\OdO\`Y\_V

@O\SPSMK\OK .S\OMSOS =_]ZOX]SOS S K /^KX\SVY\ K\LY\SVY\ NO ^\KX]WS]SO
@O\SPSMKS MK VK ]_]ZOX]SK PK ]_]ZOX]SK ]ZK^O S

LOXdSX ZY\^LKQKT_V_S MKZKM_V_S M_^SOS NO WX_S S ^YK^O ZSO]OVO X WSMK\O KVO ]MK_XOVY\ \KLK^KLSVO

=ZVK\OK Z\SS NO TY] K `ORSM_V_V_S
=ZVK\OK M_ TO^ Z_^O\XSM K Z\SS NO ]_L `ORSM_V `K XNOZ\^K ^YK^O WK^O\SKVOVO KX^SNO\KZKX^O PYVY]S^O ZO ^SWZ_V SO\XSS MK\O ]_X^ MY\YdS`O -_\KS ZK\^OK NO ]_L `ORSM_V MOV Z_SX X PSOMK\O Z\SW`K\ XW_SKS ]ONSWOX^OVO NOZ_]O X dYXOVO XMRS]O KVO `ORSM_V_V_S KZYS ]ZVKS M_ TO^ Z_^O\XSM NO KZ

]S]^OW_V NO NS\OMSO ] X_ PSO ZSO]O NO^O\SY\K^O ]VLS^O ]K_ VSZ] _\WO NO _d_\ ]K_ VSZ] NO _XQO\O @O\SPSMKS MK P_\^_X_\SVO S MYXN_M^OVO NS\OMSOS K]S]^K^O ] PSO MY\OM^ \KMY\NK^O S PSbK^O S ] X_ Z\OdSX^O ]M_\QO\S M\Z^_\S ObPYVSO\S O^M -_\KS O^KX\SVO K\LY\SVY\ NO ^\KX]WS]SO L_\N_P_\SVO NO ZVKXO^K\ S `O\SPSMKS ] X_ PSO NO^O\SY\K^O ]K_ ] Z\OdSX^O ZSO\NO\S NO V_L\SPSKX^ XVYM_SS O^KX\SVO NKM O]^O XO`YSO

=S]^OW_V NO \MS\O K WY^Y\_V_S
@O\SPSMKS VSMRSN_V NO \MS\O K WY^Y\_V_S .KM KMO]^K O]^O W_\NK\ ]K_ K K\O K]ZOM^ NO \_QSX QYVSS K VSMRSN_V S XVYM_SSV M_ _X_V XY_ 7OXSXOS MYWZYdSSK MY\OM^ ZOX^\_ K]SQ_\K Z\YZ\SO^K^OK KX^SQOV VSMRSN_V_S Z\Y^OMSK VK \_QSX S K]SQ_\K\OK \MS\SS WY^Y\_V_S XVYM_SS P_\^_X_\SVO M\ZK^O NO^O\SY\K^O ]K_ NOPY\WK^O =^\XQOS MYVSO\OVO -_\KS Ob^O\SY\ \KNSK^Y\_V S MYXNOX]K^Y\_V KO\_V_S MYXNSSYXK^ =ZVKS Q_\K NO _WZVO\O S MKZKM_V @O\SPSMKS VK Z\O]S_XO MS\M_S^_V NO \MS\O S MKZKM_V

@O\SPSMK\OK ]S]^OW_V_S NO O`KM_K\O
@O\SPSMKS ]S]^OW_V SX^OQ\KV SXMV_]S` MYX`O\^Y\_V MK^KVS^SM NKM O]^O WYX^K^ @O\SPSMKS MK\Y]O\SK X dYXK ]S]^OW_V_S NO O`KM_K\O +]SQ_\KS` M X_ ObS]^ ZSO]O \_Z^O NO^O\SY\K^O VSZ] ]K_ NOZVK]K^O NO VK VYM_V VY\ S X_ ObS]^ Y\SPSMSS ZSO]O NOMYXOM^K^O ]K_ KV^O XOMYXPY\WS^S MK\O ] ZO\WS^ ]_Z\KXMVdS\OK ZYNOVOS

, 3809<7+33 1/8/<+6/

63-23./ 3 6?,<303+83 8WLOL]DUH
?VOS NO WY^Y\ -KX^S^K^O ! 6 6SMRSN6_L\SPSKX^ =ZOMSPSMKSO +:3 =4 =+/ A =+/A =+/ A =+/ A DYXO \OMS $ =+/ A DYXO MKVNO $ =+/ A 6SMRSN NO \MS\O WY^Y\ " 6 +WO]^OM NO KZ S O^SVOXQVSMYV ^Y^ ^SWZ_V KX_V_S Z\YZY\SO KWO]^OM $ 6SMRSN NO P\X 6SMRSN NS\OMSO K]S]^K^ -_^SO NO `S^OdO +WL\OSKT K_^YWK^ >SWYXO\SO M_^SO NO `S^OdO -SVSXN\SS XM_SO^Y\SVY\ 7OMKXS]W_V NO KMSYXK\O K KWL\OSKT_V_S -KLV_V P\XOS NO WX +X]KWLV_ XMRSNO\O MKZY^ ,KVKWKVOVO NO MKZY^ S NO _S -KZKM_V \OdO\`Y\_V_S NO LOXdSX ,KVKWKVOVO _SS ZY\^LKQKT_V_S -RONO\OVO NO _ N_Z XOMO]S^K^O ?X]YK\O ]SVSMYXSM N_Z XOMO]S^K^O N_Z XOMO]S^K^O N_Z XOMO]S^K^O ?X]YK\O ?X]YK\O ?X]YK\O ^SZ ]Z\Kc 6 6 6 6 N_Z XOMO]S^K^O N_Z XOMO]S^K^O N_Z XOMO]S^K^O .9> ]K_ .9> ./B<98


' 33 ]K_ ./B<98' 333


=+/ !A" 16 -+=><96$ >6B #"". ?X]YK\O _XS`O\]KV \O]ZOM^XN XY\WOVO 8613 X\ ]K_ ?VOS ]SVSMYXSM ?X]YK\O

3809<7+33 1/8/<+6/ ,

./=-<3/-XN _^SVSdKS _X OVO`K^Y\ ` \OMYWKXNW _\W^YK\OVO Z\OMK_SS$ +OdKS `ORSM_V_V ZO Y ]_Z\KPK ZVKX LVYMKS \YSVO PK ]K_ ]ZK^O ZYdSSYXKS L\KOVO OVO`K^Y\_V_S ZO Z_XM^OVO NO \SNSMK\O K MK\Y]O\SOS \SNSMKS `ORSM_V_V S K]SQ_\KSV M_ OVOWOX^O NO ]Z\STSX MYX^\K MNO\SS +LSK N_Z KMOOK XMOZOS V_M\_V VK `ORSM_V

-

0YVY]SS ZSO]O NO Y\SQSXO .+/A99 +\_XMKS ZS_VSOVO ]ZVSX^_\SVO K_^YLVYMKX^O QK\XS^_\SVO PYVY]S^O ]SWO\SXQ_\SVO KV^OVO S XYS

:\OQ^SS

ZOX^\_ WYX^K\O +MO]^O ZSO]O X_ WKS P_XMSYXOKd MY\OM^ NKM ]_X^ \OPYVY]S^O

-

:]^\KS ZSO]OVO NOWYX^K^O Q\_ZK^O NS]^SXM^ ZOX^\_ K VO Z_^OK \OWYX^K _Y\ :]^\KS _\_L_\SVO S ZS_VSOVO ]OZK\K^ MMS OVO NSPO\ X MOOK MO Z\S`O^O MK\KM^O\S]^SMSVO WOMKXSMO S PY\WK X P_XMSO NO VYM_V _XNO ]_X^ PYVY]S^O -_\KS ZSO]OVO XKSX^O NO `O\SPSMK\O S \OWYX^K\O .O K]OWOXOK M_\KS ZSO]OVO NO _XQO\O 0YVY]SS KO\_V MYWZ\SWK^ ZOX^\_ K ` K]SQ_\K M X_ ]_X^ XP_XNK^O ?XQOS ]_Z\KPOOVO NO \Y^KSO ]K_ NO KV_XOMK\O KVO ZSO]OVY\ M_ _VOS ]K_ _X]YK\O XKSX^O NO K VO WYX^K -XN O]^O MKd_V PYVY]SS ]YV_SS NO O^KXK\O ]K_ QK\XS^_\S ZOX^\_ K WZSONSMK ZSO\NO\SVO NO PV_SNO
-

XKSX^O NO Y\SMO YZO\KSO NOMYXOM^KS MKLV_V NO VK LY\XK XOQK^S` K LK^O\SOS ZOX^\_ K O`S^K ]M_\^MS\M_S^OVO 0YVY]SS R_]O NO Z\Y^OTK\O K MK\Y]O\SOS ]MK_XOVY\ S MY`YK\OVY\ `ORSM_V_V_S ZOX^\_ K O`S^K NO^O\SY\K\OK ]K_ W_\N\S\OK KMO]^Y\K 7KXO`\KS M_ K^OXSO VSMRSN_V NO P\X S VSMRSN_V

KX^SQOV MMS OVO ZY^ NO^O\SY\K `YZ]OK_K `ORSM_V_V_S 0YVY]SS ]M_VOVO ZY^\S`S^O MYXPY\W ^ORXYVYQSOS NO

\OZK\KSO NO]M\S] X KMO]^ WKX_KV ZOX^\_ K OPOM^_K YZO\KSSVO NO ]O\`SMO X WYN OPSMSOX^ S MY\OM^

,

3809<7+33 1/8/<+6/

38./8>303-+/69<
-YN_V NO SNOX^SPSMK\O YPSMSKV K `ORSM_V_V_S

K\K NO Y\SQSXO 5$ -Y\OOK NO =_N

8_W\ NO ]O\SO

3URGXFmWRU
/ 'DHZRR +HDY\ ,QGXVWULHV
/WG

?dSXK NO K]KWLVK\O -$ _dSXK NSX -RKXQaYX

7LS YHKLFXO < 7UDQVSRUW SDVDJHUL 0RGHO $ 0DWL]
>SZ MK\Y]O\SO $ _S 2K^MRLKMU

+X WYNOV @ $ ##! A$ ##" B $ ### C$ $ $

>SZ M_^SO NO `S^OdO .$ -_^SO NO `S^OdO WKX_KV M_ ^\OZ^O NO `S^Od

9HUVLXQH PRGHO SULPD YHUVLXQH

?^SVSdK\O `ORSM_V ,$ ^\KX]ZY\^ ZO\]YKXO VYM_\S

'

3809<7+33 1/8/<+6/ , !
:VM_K M_ X_W\_V NO SNOX^SPSMK\O K `ORSM_V_V_S =O\SK WY^Y\_V_S

8_W\ NO ]O\SO

0HFDQLVP FX FDPH 9 VXSDSH 62+&

'

03,

@K\SKX^K
6YMKVSdK\OK ZVM_OS M_ X_W\_V NO SNOX^SPSMK\O K `ORSM_V_V_S

-SVSXN\OO

"$ " MW >SZ WY^Y\ 6$ X VSXSO
'

6YMKVSdK\OK ]O\SOS NO WY^Y\

'
:VM_K M_ X_W\_V NO SNOX^SPSMK\O O]^O WYX^K^ X ZK\^OK NO ]_] K ^KLVSO\_V_S PK

6YMKVSdK\OK X_W\_V_S NO SNOX^SPSMK\O ^KXK^

'
=O\SK NO WY^Y\ O]^O ^KXK^ ]_L MRS_VK]

'

, " 3809<7+33 1/8/<+6/
:VM_K M_ ]O\SK M_^SOS NO `S^OdO
:VM_K M_ ]O\SK M_^SOS NO `S^OdO O]^O WYX^K^ X ZK\^OK ]_ZO\SYK\ K MK\^O\_V_S M_^SOS NO `S^OdO =O\SK M_^SOS NO `S^OdO MYXSXO _X X_W\ NO ]O\SO S _X MYN YZSYXKV 6K `ORSM_VOVO M_ KWL\OSKT K_^YWK^ ZVM_K M_ ]O\SK M_^SOS NO `S^OdO O]^O WYX^K^ X ZK\^OK ]_ZO\SYK\ K MKZKM_V_S VK^O\KV

:VM_K M_ ]O\SK KWL\OSKT_V_S K_^YWK^

6YMKVSdK\OK ZVM_OS M_ ]O\SK KWL\OSKT_V_S K_^YWK^

'
K 8_W\ NO ]O\SO L K\K NO Y\SQSXO M .K^K PKL\SMKSOS dS_K NSX KX N +X_V PKL\SMKSOS O 7K\MK PKL\SMKX^_V_S

'
:VM_K M_ ]O\SK KWL\OSKT_V_S K_^YWK^ O]^O WYX^K^ ZO ZYWZK RSN\K_VSM

3809<7+33 1/8/<+6/ , #
:<9-/.?<+ ./ <3.3-+:OX^\_ \SNSMK\O KMOK]^ K \SNSMK X `ORSM_V_V Z_XM^OVO WYX^KS SXNSMK^O OMRSZKWOX^_V +LK^O\OK NO NO VK

NYK\

ZYdSSYXK\O

ZYK^O

Z\YN_MO

NOPY\WK\OK

ZO\WKXOX^ K MK\Y]O\SOS +`OS Q\ST MK VK \SNSMK\OK `ORSM_V_V_S ] X_ NO^O\SY\KS \OdO\`Y\_V NO LOXdSX Q_\K NO _WZVO\O ]S]^OW_V NO O`KM_K\O ]K_ ZK\^OK NO NONO]_L^ K `ORSM_V_V_S

:_XM^OVO NO \SNSMK\O K `ORSM_V_V_S '
-XN ]O _^SVSdOKd M\SM_V :_XM^_V NO \SNSMK\O K Z_XSS ]ZK^O

'
-XN ]O _^SVSdOKd OVO`K^Y\_V X ]ZK^OVO \YSS NSX PK

'
-XN ]O _^SVSdOKd M\SM_V :_XM^ NO \SNSMK\O MOX^\KV ]^XQKN\OKZ^K

'
-XN ]O _^SVSdOKd OVO`K^Y\_V X PKK \YSS NSX ]ZK^O

-+:3>96?6 +

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
-?:<38=
=ZOMSPSMKSS + @O\SPSMK\O M_\OK KMMO]Y\SS + @O\SPSMK\O L_TSS + @O\SPSMK\O PSV^\_ KO\ + @O\SPSMK\O PSV^\_ LOXdSX + @O\SPSMK\O ]S]^OW KVSWOX^K\O + @O\SPSMK\O P_\^_XO + .O]M\SO\O QOXO\KV S P_XMSYXK\O + =ZOMSPSMKSS QOXO\KVO + -_\LO ZO\PY\WKXO WY^Y\ + -YWZYXOX^O + -YWZK\^SWOX^_V WY^Y\ + .SKQXYd + .SKQXYd QOXO\KV + @O\SPSMK\O XS`OV _VOS + =MRSWLK\O _VOS S PSV^\_ + @O\SPSMK\O M_\OK NS]^\SL_SO +

-_\K\O S X^\OSXO\O + =O\`SMO ZO `ORSM_V +

$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<

=:/-303-+33
=:/-303-+33 1/8/<+6/
+ZVSMKSO @S^Od 7KbSW -KZKMS^K^O `ORSM_V :KX^K WKbSW
'HVFULHUH
UWR # WZR ^KX

6W ! WW MW

!#

# $ " 5A \ZW ! 8 W K^ \ZW

E ,>.-

:

\ZW

# \ZW +\LY\O M_ MKWO X MKZ 6 >OX]S_XO XKV^ 2/3 >SZ ]OXdY\ YZ^SM =. " ,:SZ M_\QO\O PY\K^ :YWZ \Y^K^S` >SZ M_\QO\O PY\K^ -_\QO\O XM\_MSK^ -OX^\SP_QKV >SZ :OVVO^ 0\ O]^_\ -K^KVSdK^Y\ -S\M_S^ XMRS] 70 =4 1\KN =+/ A =+/ A =+/ A =+/ A :OX^\_ KXY^SWZ

3XTOMSO MYWL_]^SLSV :YWZ MYWL_]^SLSV 7Y^Y\ 0SV^\_ MYWL_]^SLSV =S]^OW _XQO\O :YWZ _VOS =S]^OW \MS\O O\WY]^K^ /VOWOX^ M_\K\O KO\ >YL ,K^O\SO -KZKMS^K^O MYWZYXOX^O WY^Y\ ?VOS WY^Y\ 6SMRSN NO \MS\O .OWYX^K\O WY^Y\ ?VOS WY^Y\ =MRSWL _VOS 3XMV_]S` PSV^\_ =MRSWL _VOS 0\ PSV^\_ 4YT _VOS 6SMRSN NO \MS\O 3XPY\WKSS WY^Y\ ,K^O\SO +V^O\XK^Y\ .OWK\Y\ :YWZ LOXdSX -KZKMS^K^O VK SOS\O :\O]S_XOK VK SOS\O

6 ! 6 6 6 738 ^Y 7+B " 6 @ +2 + " 5a # 6ZR " U:K 6 --+

-KZKMS^K^O \OdO\`Y\ LOXdSX

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
-?<,/ ./ :/<09<7+8 79>9<

$

-

:_^O\O WKbSW $ := " 5A VK \ZW

-

-_ZV_ WKbSW

$ ! 5Q W ! 8 W VK \ZW

:

:

-_ZV_

:_^O\O

-YX]_W$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<

-97:98/8>/
-97:+<>7/8>?6 79>9<:= -Y\Z KMMOVO\KSO
,K^O\SO -_^SO ]SQ_\KXO -_^SO PSV^\_ KO\ _L KVSWOX^K\O KO\ 7Y^Y\
3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<

$

.3+189D
.3+189D 1/8/<+6
-YXNSSS :Y\XS\O Q\OK M_ NOWK\K\O XY\WKV 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KZ\SXNO\SS

&DX]H SUREDELOH
=SQ_\KXO ,_TSS NOPOM^O

5HPHGLHUH
=O XVYM_SO]M =O M_\ S ]O \OQVOKd NS]^KXK X^\O OVOM^\YdS

=MZ\S OVOM^\SMO VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO -YXObS_XS ]VKLO VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO ]K_ VK PSOVO L_TSSVY\ -KZKM_V NS]^\SL_S^Y\_V_S NOPOM^ -KZKM_V ]K_ \Y^Y\_V NS]^\SL_S^Y\_V_S NOPOM^
=O XVYM_SO]M

=O XVYM_SO]M

=O XVYM_SO^O S ]O M_\ MKZKM_V =O XVYM_SO]M

=O \OQVOKd =O XVYM_SO^O =O KVSWOX^OKd =O XVYM_SO^O

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KVSWOX^\SS

-

-YXN_M^K NO LOXdSX MYVWK^K^ 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ZYWZOS NO LOXdSX 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K SXTOM^YK\OVY\
=O M_\

=O XVYM_SO^O

=O XVYM_SO]M

=O M_\

:\O]S_XO \ON_] X MYWZ\O]SO

-

,_TSS XO]^\X]O

=^\XQO\O VK M_ZV_V ]ZOMSPSMK^

1K\XS^_\ MRS_VK] \_Z^ 4YM SXKNOM`K^ VK ]_ZKZO =MZ\S ZO VK ]_ZKZO DQYWY^ VK MYKNK ]_ZKZOS /VK]^SMS^K^O ]VKL ]K_ \_ZO\OK K\M_V_S ]_ZKZOS DQYWY^ KXY\WKV ]K_ NO^O\SY\K\OK ZS]^YKXOVY\ S MSVSXN\SVY\ ?d_\ ObMO]S` K ZS]^YKXOVY\ ]OQWOXSVY\ S MSVSXN\SVY\

=O XVYM_SO^O =O \OQVOKd =O \OZK\ =O XVYM_SO]M =O XVYM_SO]M

=O XVYM_SO]M ]OQWOXSS

=O XVYM_SO]M ]OQWOXSS S ZS]^YKXOVO S ]O RYSX_SO]M ]K_ ]O XVYM_SO]M MSVSXN\SS

$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
.3+189D 1/8/<+6 -YX^
-YXNSSS

&DX]H SUREDELOH
+V^OVO

5HPHGLHUH
=O XVYM_SO^O =O `O\SPSM S ]O XVYM_SO^O

:Y\XS\O Q\OK M_ Q NOWK\K\O XY\WKV N V

-

-_\OK NS]^\SL_SO \_Z^ 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ]_ZKZOS :[email protected] =MZ\S NK^Y\S^ ]VLS\SS ]K_ NO^O\SY\\SS P_\^_X_V_S NO `KMM_W =MZ\S X ]S]^OW_V NO KNWS]SO

=O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ ]O XVYM_SO^O P_\^_X_V

=O XVYM_SO^O

7Y^Y\_V X_ NOd`YV^ Z_^O\O

:\O]S_XOK \ON_] X MYWZ\O]SO P_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KZ\SXNO\SS

-

@OdS VK ZKQ +

@OdS VK ZKQ +

\OQVKT NOPOM^_Y] KV KZ\SXNO\SS ,_TSS NOPOM^O .S]^\SL_S^Y\ NOPOM^

=O \OQVOKd =O \OQVOKd ]K_ XVYM_SO]M =O \OZK\ ]K_ ]O XVYM_SO^O SXMV_]S` \Y^Y\_V

=MZ\S OVOM^\SMO ]K_ MYXObS_XO ]VKL VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO

=O MYXOM^OKd MY\OM^

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KVSWOX^\SS +V^OVO

-

-YXN_M^ LOXdSX XP_XNK^ 0SV^\_ NO LOXdSX XP_XNK^ ]K_ W_\NK\ =S]^OW O`KM_K\O XP_XNK^ /VOWOX^ M_\K\O KO\ XP_XNK^ ]K_ W_\NK\ =MZ\S VK QK\XS^_\K QKVO\SOS NO KNWS]SO 0\XO LVYMK^O +WL\OSKT_V ZK^SXOKd @OdS VK ZKQ +

=O M_\ =O XVYM_SO^O

=O `O\SPSM S M_\ =O M_\ ]K_ XVYM_SO^O

=O XVYM_SO^O

=O \OZK\ ]K_ XVYM_SO]M =O \OQVOKd ]K_ XVYM_SO^O @OdS VK ZKQ +

7O\] X QYV XO\OQ_VK^

:\O]S_XO \ON_] X MYWZ\O]SO 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KVSWOX^\SS

-YXN_M^ XP_XNK^ 0SV^\_ XP_XNK^ ]K_ W_\NK\
=O M_\ =O XVYM_SO^O =O XVYM_SO^O

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ]S]^OW_V_S NO S ^ V S N KZ\SXNO\O

,_TSS NOPOM^O

=O \OQVOKd ]K_ ]O XVYM_SO]M

=MZ\S OVOM^\SMO ]K_ MYXObS_XO ]VKL K MKLV_V_S NO XKV^ ^OX]S_XO -KZKM NS]^\SL_S^Y\ NO^O\SY\K^ ]K_ ]VLS^

=O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ ]O XVYM_SO^O

=O M_\ ]K_ ]O XVYM_SO^O

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
.3+189D 1/8/<+6 -YX^
-YXNSSS 7O\] X QYV XO\OQ_VK^ 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ]S]^OW_V_S NO S ^ V S N KZ\SXNO\O

$

&DX]H SUREDELOH
-KZKM NS]^\SL_S^Y\ ]VLS^ ]K_ NO^O\SY\K^ .S]^\SL_SK XO\OQ_VK^ ,YLSX KZ\SXNO\O NOPOM^ /VOWOX^ M_\S\O KO\ XP_XNK^ ]K_ W_\NK\ =MZ\S VK QK\XS^_\K QKVO\SOS NO KNWS]SO .OPOM^ ]_ZKZ :[email protected] -YXObS_XO ]VLS^ ]K_ NOPOM^ VK P_\^_X_V `KM__W

5HPHGLHUH
XVYM_S\O \Y^Y\ ]K_ MKZKM =O \OQVOKd =O XVYM_SO^O =O M_\ ]K_ ]MRSWL

+V^OVO

=O XVYM_SO^O

=O `O\SPSM S ]O XVYM_SO^O =O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ XVYM_SO^O @OdS VK ZKQ +

7Y^Y\_V OdS^ 6K KZ]K\OK ZONKVOS NO Z Z KMMOVO\KSO WY^Y\_V V S ^ V \]Z_XNO M_ X^\dSO\O +MOK]^ ]S^_KSO ]O \OWK\M VK WO\] XMO^ ]K_ VK ZY\XS\O

:\O]S_XO \ON_] X MYWZ\O]SO 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ ]S]^OW_V_S NO KZ\SXNO\O

-

@OdS VK ZKQ +

.S]^\SL_SK NO\OQVK^ ,_TSS NOPOM^O =MZ\S OVOM^\SMO VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO

=O \OQVK\O =O \OQVOKd ]K_ XVYM_SO]M =O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ ]O XVYM_SO]M =O M_\ ]K_ XVYM_SO^O

+V^OVO

.OPOM^K\OK ]S]^OW_V_S NO M_\K\O KO\ =MZ\S VK QKVO\SK NO KNWS]SO

=O XVYM_SO^O

7Y^Y\_V K\O WO\] XO\OQ_VK^ :_^O\OK WY^Y\_V_S `K\SKd VK `S^Od PSb S `S^OdK ]O ]MRSWL P\ K KZ]K ZONKVK NO KMMOVO\KSO KMMOVO\KSO

:\O]S_XOK \ON_] X MYWZ\O]SO 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KVSWOX^\SS

-

@OdS VK ZKQ +

@OdS VK ZKQ +

-YXN_M^O XP_XNK^O 0SV^\_ W_\NK\ ]K_ XP_XNK^
=O M_\ =O XVYM_SO^O =O XVYM_SO^O

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ ]S]^OW_V_S NO KZ\SXNO\O

,_TSS NOPOM^O =MZ\S OVOM^\SMO ]VKL MYXObS_XO VK MKLV_V NO XKV^ ^OX]S_XO -KZKMNS]^\SL_S^Y\ NO^O\SY\K^ ]K_ ]VLS^ -KZKM ]K_ \Y^Y\ NS]^\SL_S^Y\ NOPOM^ .S]^\SL_SK NO\OQVK^

=O \OQVOKd ]K_ XVYM_SO]M =O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ ]O XVYM_SO^O

=O M_\ ]K_ ]O XVYM_SO^O MKZKM_V =O XVYM_SO^O MKZKM_V S NS]^\SL_S^Y\_V =O \OQVOKd

$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
.3+189D 1/8/<+6 -YX^
-YXNSSS

&DX]H SUREDELOH
+V^OVO

5HPHGLHUH
=O XVYM_SO^O

7Y^Y\_V K\O WO\] XO\OQ_VK^ :_^O\OK WY^Y\_V_S `K\SKd VK `S^Od PSb S `S^OdK ]O ]MRSWL P\ K KZ]K ZONKVK NO KMMOVO\KSO .O^YXKSS X ObMO] X P_XMSO NO NO]MRSNO\OK MVKZO^OS NO KMMOVO\KSO MSYMXS^_V WOMKXSM ]O PKMO M_ S P ObZVYdSO KXY\WKV

-

=MZ\S VK QK\XS^_\K QKVO\SOS NO KNWS]SO

=MZ\S VK P_\^_X_V NO `KMM_W

=O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ XVYM_SO^O

7Y^Y\ ]_Z\KXMVdS^ 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KZ\SXNO\SS

@OdS ]_Z\KXMVdS\OK

@OdS ]_ZKXMVdS\OK

,_TSS NOPOM^O .S]^\SL_SK NO\OQVK^ =MZ\S OVOM^\SMO ]K_ MYXObS_XO ]VKL VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO

=O XVYM_SO]M =O \OQVOKd =O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ XVYM_SO^O

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K KVSWOX^\SS +V^OVO

0SV^\_ S MYXN_M^O LOXdSX XP_XNK^O

=O M_\ ]K_ XVYM_SO^O

=MZ\S VK QK\XS^_\K QKVO\SOS KNWS]SO .OZ_XO\S NO MK\LYX X ObMO] NK^Y\S^ _XOS KZ\SXNO\S KXY\WKVO

=O XVYM_SO^O

=O XNOZ\^OKd MK\LYX_V

=_Z\KXMVdS\O

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ ]S]^OW_V_S NO \MS\O

6SZ] VSMRSN NO \MS\O 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ^O\WY]^K^_V_S @OX^SVK^Y\ NOPOM^ :YWZK NO KZ P_XMSYXOKd P\ OPSMSOX
=O MYWZVO^OKd =O XVYM_SO^O

=O XVYM_SO^O =O XVYM_SO^O

=O M_\

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ]S]^OW_V_S NO S ^ V S N _XQO\O

-

?VOS XOMY\O]Z_Xd^Y\

=O XVYM_SO^O M_ MOV ]ZOMSPSMK^

0SV^\_ NO _VOS LVYMK^ 6SZ] _VOS :YWZ NO _VOS P_XMSYXOKd P\ OPSMSOX :SO\NO\S NO _VOS .O^O\SY\K\OK QK\XS^_\SS NO MRS_VK]

=O M_\ ]K_ XVYM_SO^O =O MYWZVO^OKd =O XVYM_SO^O ]K_ ]O \OZK\ =O \OZK\ =O XVYM_SO^O

+V^OVO

-

-YX]_W KXY\WKV NO MYWL_]^SLSV

:\O]S_XO \ON_] X MYWZ\O]SO 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K KVSWOX^\SS

@OdS VK ZKQ +

@OdS VK ZKQ +

=M_\QO\S ZO VK MYXN_M^O ]K_ \OdO\`Y\_V NO MYWL_]^SLSV

=O \OZK\

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
.3+189D 1/8/<+6 -YX^
-YXNSSS -YX]_W WK\O MYWL_]^SLSV L ^SLSV 0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K N P ^ KZ\SXNO\SS

$

&DX]H SUREDELOH
.S]^\SL_SK NO\OQVK^ ,_TSS KXY\WKVO NOZ_XO\S X ObMO] NO MK\LYX NS]^KX SXKNOM`K^ X^\O OVOM^\YdS OVOM^\YdS K\S

5HPHGLHUH
=O \OQVOKd =O XVYM_SO]M

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ]S]^OW_V_S NO \MS\O +V^OVO

=MZ\S OVOM^\SMO VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO

-

=O MYXOM^OKd MY\OM^ ]K_ ]O XVYM_SO]M =O XVYM_SO^O

-

>O\WY]^K^ NOPOM^

-

4YM KXY\WKV VK ]_ZKZO +WL\OSKT_V ZK^SXOKd

-

=O \OZK\ ]K_ ]O XVYM_SO]M =O \OZK\ ]K_ ]O XVYM_SO^O

:\O]S_XO \ON_] X ZXO_\S ,_YX NO QYVS\O ]VLS^ _\_L_\S ]VLS^O VK LKSK NO _VOS

=O \OQVOKd =O ]^\XQO =O ]^\XQ

-YX]_W NO _VOS X ObMO]

:SO\NO\S NO _VOS

-

0SV^\_ NO _VOS ]VLS^ 7KXYMYX^KM^ _VOS ]VLS^ :SO\NO\S ZO VK ]SWO\SXQ_V K\LY\OV_S M_ MKWO :SO\NO\S VK ]SWO\SXQ_V K\LY\OV_S MY^S^ :SO\NO\S VK QK\XS^_\K MKZKM_V_S MRS_VK]OS 1K\XS^_\K NO MRS_VK] NS]^\_]

=O ]^\XQO =O ]^\XQO =O XVYM_SO^O

=O XVYM_SO^O

=O XVYM_SO^O

=O XVYM_SO^O

?VOS X MKWO\K NO K\NO\O

-

=OQWOX^ LVYMK^

=O XNOZ\^OKd MK\LYX_V ]K_ ]O XVYM_SO]M

:S]^YX ]K_ MSVSXN\_ dQ\SK^ =OQWOX^ VYMK ]OQWOX^ dQ\SK^ 0KX^ ]OQWOX^ X ZYdSSO XOMY\O]Z_Xd^YK\O DQ\SO\OK ]K_ NS]^\_QO\OK ]S]^OW_V_S NO ]_ZKZO

=O XVYM_SO]M =O XVYM_SO]M

=O \OQVOKd

=O XVYM_SO^O

:\O]S_XO ]Md_^ K _VOS_V_S

0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K _XQO\SS SS

-

?VOS NO `]MYdS^K^O SXKNOM`K^ 7KXYMYX^KM _VOS ]VLS^ 6SZ] _VOS 0SV^\_ NO _VOS LVYMK^

=O ]MRSWL

=O ]^\XQO =O MYWZVO^OKd =O M_\

$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
.3+189D 1/8/<+6 -YX^
-YXNSSS

&DX]H SUREDELOH
0_XMSYXK\O NOPOM^_K] K ]S]^OW_V_S NO S ^ V S N _XQO\O

5HPHGLHUH
=O XVYM_SO^O

:\O]S_XO ]Md_^ K _VOS_V_S

-

0_XMSYXK\O Z\YK]^ K ZYWZOS NO _VOS DQ\SO\OK ]K_ NS]^\_QO\OK ]_ZKZOS NO NO]M\MK\O K ZYWZOS NO _VOS

=O XVYM_SO]M

DQYWY^ VK WY^Y\

DQYWY^ NO ]_ZKZO

4YM SXKNOM`K^ ]_ZKZO DQ\SO\OK MYdSS ]_ZKZOS K QRSN_V_S =VLS\OK K\M_V_S ]_ZKZOS DQ\SO\O ZS]^YX ]OQWOX^ ]K_ MSVSXN\_

=O \OQVOKd =O XVYM_SO]M

=O XVYM_SO^O =O RYX_SO^O XVYM_SO^O

DQYWY^ NO ]OQWOX^ MSVSXN\_ DQYWY^ NO LSOV

-

DQ\SO\O M_dSXO^ NO LSOV =VLS\O ZS_VS LSOV

=O XVYM_SO^O =O ]^\XQO VK M_ZV_V ]ZOMSPSMK^

DQYWY^ NO K\LY\O L

-

DQ\SO\O M_dSXO^ WKXO^YX DQ\SO\O M_dSXO^ ZKVSO\

=O XVYM_SO^O =O VOP_SO^O ]K_ XVYM_SO^O

=VLS\O _\_L MKZKM M_dSXO^

=O ]^\XQO VK M_ZV_V ]ZOMSPSMK^

4YM ObMO]S` VK M_dSXO^_V M_ _W\ KV K\LY\OV_S MY^S^ :\O]S_XO \ON_] K _VOS_V_S

=O \OQVOKd

@OdS Z\O]S_XO WSM _VOS

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
@/<303-+/]^O XOMO]K\ `O\SPSMK\OK XS`OV_V_S VK MYWZVO^K\O ]K_ ]MRSWLK\OK _VOS_V_S @O\SPSMK\OK _VOS_V_S ]O PKMO M_ WY^Y\_V P_XMSYXXN VK ^OWZO\K^_\ XY\WKV% ._Z YZ\S\OK WY^Y\_V_S K^OZ^KS M^O`K WSX_^O .OWYX^KS PSV^\_V _VOS L

$

=O NOWYX^OKd L_YX_V NO QYVS\O M S ]M_\QO _VOS_V

ZOX^\_ MK _VOS_V ] ]O KM_W_VOdO X LKSK NO _VOS =O ^\KQO TYTK S ]O `O\SPSM XS`OV_V NO _VOS =O M_\ TYTK S ]O SX^\YN_MO XKZYS X VYMK ._Z MK\O ]O ]MYK^O NSX XY_ TYTK S ]O PKMO `O\SPSMK\OK XS`OV_V_S NO _VOS 3WZY\^KX^$ XS`OV_V NO _VOS ^\OL_SO ] PSO X^\O SXNSMKSSVO NO 738 S 7+B NO ZO TYT .KM XS`OV_V O]^O ]_L X]OWX_V NO 738 ]O

MYWZVO^OKd M_ _VOS NO KMMOKS MKVS^K^O 3WZY\^KX^$ .KM `O\SPSMK\OK ]O PKMO M_ WY^Y\_V \OMO _VOS_V X_ O]^O KM_W_VK^ MY\OM^ X LKSK NO _VOS S ]O PKMO Y MS^S\O Q\OS^ +^OZ^KS ZX MXN WY^Y\_V KT_XQO VK Y ^OWZO\K^_\ XY\WKV NO P_XMSYXK\O N_Z MK\O PKMOS MS^S\OK


._Z QYVS\OK MYWZVO^ L_YX_V ]O ]^\XQO VK 8 W =O NOWYX^OKd PSV^\_ M_ KT_^Y\_V MROSS ##! N

:

-

=O NOWYX^OKd KX]KWLV_V PSV^\_ KO\\OdYXK^Y\ ._Z NOWYX^K\OK _\_L_\SVY\ ]O NOWYX^OKd ]M_^_V NO Z\Y^OMSO =O ]VLO^O _\_L_V MKZKM_V_S ZYWZOS NO ]O\`YNS\OMSO S ]O ^\KQO P_\^_X_V ZYWZOS X PK =O NOWYX^OKd PSV^\_V

3WZY\^KX^$ 6K PSOMK\O ]MRSWLK\O K _VOS_V_S ]O ]MRSWL S PSV^\_V NO _VOS=-237,+9< =+? + 036>
.S]ZYdS^S`O XOMO]K\O
_\WOKd % ._Z YZ\S\OK

##! -ROSO PSV^\_ _VOS ._Z `O\SPSMK\OK XS`OV_V_S NO _VOS NKM O]^O XOMO]K\ ]O PKMO ]MRSWLK\OK V_S SXMV_]S` PSV^\_V NO _VOS N_Z M_W

WY^Y\_V_S

K^OZ^KS

M^O`K

WSX_^O

ZOX^\_ MK _VOS_V ] ]O KM_W_VOdO X \OdO\`Y\$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<

@/<303-+<3,?3/
._Z `O\SPSMK\OK M_\OVOS NO NS]\SL_SO$ X^SXNO\O \_Z^_\S dQ\SO^_\S ]O XVYM_SO^O NKM O]^O XOMO]K\

@/<303-+=O `O\SPSM M_\OK_K KV^O\XK^Y\_V_S O M_\OK_K ]O\`Y P M_\OK_K KO\ MYXNSSYXK^ Q VK X^SXNO\O S NO O`OX^_KVO \_Z^_\S ]K_ dQ\SO\S S ]O XVYM_SO]M NKM O]^O XOMO]K\


0YVY]SXN MROSK NO L_TSS ]O NOWYX^OKd L_TSSVO =O WY]YK\ NS]^KXK X^\O OVOM^\YdS U M_ Y VO\ .KM X_ O]^O MOK MY\O]Z_Xd^YK\O ]O \OQVOKd 6K WYX^K\OK _XY\ L_TSS XYS ]O `O\SPSM NS]^KXK N_Z MK\O ]O WYX^OKd@/<303-+=O `O\SPSM NS]^KXK X^\O OVOM^\YdS XM\MK\OK X ObMO] M_ MK\LYX K L_TSSVY\ S NKM O]^O XOMO]K\ ]O XVYM_SO]M .OWYX^K\OK S `O\SPSMK\OK L_TSSVY\ ]O PKMO N_Z M_W _\WOKd % =O ]MYK^O MKLV_V NO XKV^ ^OX]S_XO NO VK L_TSO +Z_MKS NO MKZ^ X_ ^\KQOS NO MKLV_ T3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
@/<303-+WLM]S\OK PSV^\_V_S NO KO\ N_MO VK ]VLS\OK ZO\PY\WKXOVY\ WY^Y\_V_S X ]ZOMSKV VK `ORSM_VOVO MK\O \_VOKd ZO N\_W_\S M_ Z\KP ]K_ W_\NK\O `O\SPSMKS S XVYM_SS OVOWOX^OVO NO PSV^\K\O

$

@/<303-+<33
@O\SPSMK\OK KVSWOX^\SS ]O PKMO N_Z M_W _\WOKd %

-

=O `O\SPSM MYXN_M^OVO S \KMY\N_\SVO =O `O\SPSM MYXN_M^OVO NO LOXdSX =O `O\SPSM ]^\XQO\OK \KMY\N_\SVY\

@/<303-+.KM PSV^\_V NO LOXdSX O]^O PYVY]S^ WKS W_V^ NOM^ ZO\SYKNK ]ZOMSPSMK^ ZO\PY\WKX^OVO WY^Y\_V_S ZY^ PS NSWSX_K^O Z\SX XP_XNK\OK PSV^\_V_S NO LOXdSX ._Z ZO\SYKNK NO PYVY]S\O ]ZOMSPSMK^ ]O XVYM_SO^O M__X_V XY_

@/<303-+?8/
0_\^_XOVO `KM__W :[email protected] ]K_ MKXS]^\ ]O `O\SPSM N_Z M_W _\WOKd %

-

=O `O\SPSM ]_Z\KPKK P_\^_XOVY\ NO NO^O\SY\\S Z\SX XMVdS\O =O `O\SPSM NO \_Z^_\S X^\O\_ZO\S ]K_ XP_XNK\O

$

3809<7+33 1/8/<+6/ 79>9<
_XS^K^O OVOM^\SM ]K_ K^_XMS MXN V_M\KS M_ MROS ]K_ ]M_VO ]ZOMSKVO MO ZY^ SX^\K X MYX^KM^ M_ ^O\WSXKVO OVOM^\SMO O`S^K\OK .OMYXOM^K\OK KMMSNOX^\SS KMO]^_S N`] MKLV_ ]K_ N_MO VK

./=-<3/-?<+-RSK\ NKM X_ ]O ]ZOMSPSM `K ^\OL_S MYX]SNO\K^ Y Z\KM^SM ]^KXNK\N NO K^OVSO\ M_\S\OK S Z\Y^OMSK MY\O]Z_Xd^YK\O K ]_Z\KPOOVY\ VOP_S^O S Z\OV_M\K^O

K`K\SO\SS

K_^Y`ORSM_V_V_S -ROSK NO MYX^KM^ ^\OL_SO ] PSO X ZYdSSK , WKS Z_SX X MKd_\SVO X MK\O ]O ]ZOMSPSM KV^MO`K

8Y^$ 6K PSOMK\O NOWYX^K\O K PSV^\_V_S NO KO\ ]O KMYZO\ QKVO\SK NO KNWS]SO ZOX^\_ K Z\O`OXS Z^\_XNO\OK KMMSNOX^KV K MY\Z_\SVY\ ]^\SXO

=/<@3-/ :/ @/23-?6
+^OXSO$ .OMYXOM^KS MKLV_V NO VK LY\XK XOQK^S` K LK^O\SOS XKSX^O NO K NOWYX^K ]K_ WYX^K Y\SMO

-+:3>96?6 ,
=3=>/7 7/-+83- +6 79>9+>/83/$ .OMYXOM^KS MKLV_V NO VK LY\XK XOQK^S` K LK^O\SOS XKSX^O NO K NOWYX^K ]K_ WYX^K Y\SMO _XS^K^O OVOM^\SM ]K_ K^_XMS MXN V_M\KS M_ MROS ]K_ ]M_VO ]ZOMSKVO MO ZY^ SX^\K X MYX^KM^ M_ ^O\WSXKVO OVOM^\SMO .OMYXOM^K\OK KMO]^_S MKLV_ N_MO VK O`S^K\OK KMMSNOX^\SS N_WXOK`YK]^\ ]K_ K`K\SO\SS K_^Y`ORSM_V_V_S -ROSK NO MYX^KM^ ^\OL_SO ] PSO X ZYdSSK , WKS Z_SX X MKd_\SVO X MK\O ]O ]ZOMSPSM KV^MO`K

-?:<38=
=ZOMSPSMKSS , 1KVO\SO O`KM_K\O , =ZOMSPSMKSS WY^Y\ , =ZOMSPSMKSS NO ]^\XQO\O , =M_VO ]ZOMSKVO , >KLOV ]M_VO ]ZOMSKVO , -_\OK_K NO NS]^\SL_SO , ,KSK NO _VOS ," :YWZK NO _VOS ,# -K\MK] NS]^\SL_S^Y\ ,

6YMKVSdK\O MYWZYXOX^O ,# -RS_VK] ,# ,VYM WY^Y\ , =S]^OW QKVO\SO KNWS]SO KO\ , -_\OK_K NO NS]^\SL_SO , .SKQXY]^SMK\O , @O\SPSMK\OK Z\O]S_XSS NO MYWZ\O]SO , @O\SPSMK\O Z\O]S_XO _VOS ,
-RS_VK]K S QK\XS^_\K NO MRS_VK] , =_ZY\S WY^Y\ ,! ,#

,_M KWY\^SdK\O PK WY^Y\

+X]KWLV_ WY^Y\ , SZ WY^Y\ ,! ?XQO\OK WY^Y\_V_S ,! -RS_VK]K S ^\OX_V ]_ZKZOVY\ ,! ,VYM_V WY^Y\ ,!!

@O\SPSMK\OK S \OQVK\OK KZ\SXNO\SS

@O\SPSMK\OK S \OQVK\OK NS]^\SL_SOS ," X^\OSXO\O S \OZK\K\O , =O\`SMO ZO `ORSM_V , +X]KWLV_ PSV^\_ KO\ , /VOWOX^ PSV^\K\O KO\ , 0_\^_X S ]_ZKZ `OX^SVKSO , 1KVO\SO KNWS]SO ,

+\LY\O MY^S^ ,!! ,SOVOVO ,!! :S]^YKXO ]OQWOXS LYV ZS]^YX ,!!

-_\OK NS]^\SL_SO S P_VSO ,!" =_ZY\S WY^Y\ ,!"

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9
=:/-303-+33
=:/-303-+33 79>9<
$SOLFDUH +\LY\O M_ MKWO 'HVFULHUH XVSWO K MKWOS $ +NWS]SO /`KM_K\O 6SWS^K NO XMY`YSO\O
PP PP PP

8QLWDWH

6WDQGDUG

/LPLWm

"S WKS Z_SX 4YM_V X ZKVSO\ .SKWO^\_ Ob^O\SY\ ZKVSO\ K\LY\O M_ MKWO $ 8Y 8Y 8Y 8Y -RS_VK] .SKWO^\_ SX^O\SY\ ZKVSO\ X MRS_VK] KVOdKT_V $ 8Y 8Y
PP PP PP PP PP PP PP

#" "! !8Y

PP

# #8Y

PP

:VKXOS^K^OK 6SWS^K NO NOPY\WK\O K QKVO\SOS +b M_VL_^Y\S XMY`YSO\O 4YM_V X^\O M_VL_^Y\ S Kb

PP PP PP PP

=_ZKZO Z Z

+LK^O\OK VSWS^ K ^KVO\_V_S ]_ZKZOS 6SWOK NO MYX^KM^ K ]MK_X_V_S ]_ZKZOS $ +NWS]SO /`KM_K\O

PP PP

PP1RSN ]_ZKZO Z Z

3OS\O X KPK\ >YVO\KX NSWOX]S_XO 4YM_V X^\O MYKN S QRSN $ +NWS]SO /`KM_K\O

PP PP PP

!PP

!.SKWO^\_ SX^O\SY\ $ +NWS]SO /`KM_K\O

PP

PP

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9=:/-303-+33 79>9< -YX^
$SOLFDUH -YKN ]_ZKZ .SKWO^\_ $ +NWS]SO /`KM_K\O
PP

%

'HVFULHUH

8QLWDWH
PP

6WDQGDUG "

/LPLWm


4YM_V VSWS^ VK `\P_V MYdSS $ +NWS]SO /`KM_K\O ?d_\K `\P NO MYKN +\M ]_ZKZ Z Z 6_XQSWO X ]^K\O VSLO\ -YWZ\SWK^

PP

PP PP PP PP

!+LK^O\O NO VK Y\^YQYXKVS^K^O -SVSXN\S .SKWO^\_ -YXSMS^K^O 7KbSW

PP PP PP

S WKS Z_SX 9`KVS^K^O
PP

S WKS Z_SX :S]^YX .SKWO^\_ $ =^KXNK\N MY^K 3
PP PP

"

"""!

"!MY^K K 33K

PP

"#

"#"4YM_V VK ZS]^YX

PP

=OQWOXS

4YM_V ]OQWOX^_V_S X MKXKV $ =OQWOX^ =OQWOX^

PP

PP

=OQWOX^ NO _XQO\O

PP0KX^K ]OQWOX^ =OQWOX^ =OQWOX^

PP

PP

=OQWOX^ NO _XQO\O

PP

!,YV ZS]^YX

.SKWO^\_

PP

##

.SKWO^\_ SX^O\SY\ LY]KT ZS]^YX

PP4YM LYV ZS]^YX

PP#%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9=:/-303-+33 79>9< -YX^

$SOLFDUH ,SOVO

'HVFULHUH 4YM KbSKV VK MKZ^_V WK\O KV LSOVOS

8QLWDWH
PP

6WDQGDUG

/LPLWm


=QOK^K VK WW >Y\]SYXK\O VK WW 4YM_V NO _XQO\O KV M_dSXO^_V_S

PP PP PP

+\LY\O MY^S^

6SWS^K NO _d_\ 4YM_V KbSKV K\LY\O MY^S^

PP PP

6SWS^K NO Y`KVS^K^O S MYXSMS^K^O 4YM_V NO _XQO\O VK M_dSXO^_V K\LY\OV_S .SKWO^\_V Ob^O\SY\ ZKVSO\ K\LY\O MY^S^

PP PP

PP

#"@YVKX^_V ,VYM WY^Y\

6SWS^ NO NOPY\WK\O 6SWS^ NO NOPY\WK\O :VKXOS^K^OK

PP PP PP PP PP

:YWZK NO _VOS Z

4YM \Y^Y\ .S]^KXK VK^O\KV

=:/-303-+33 ./ =><81/5HSHUH GH VWUkQV _\_L_\SZS_VSO MK\MK] NS]^\SL_S^Y\ _\_L_\SZS_VSO QKVO\SO O`KM_K\O _\_L_\S ]M_^ QKVO\SO O`KM_K\O :S_VS LVYMK\O \OQVKT ]_ZKZ _\_L_\S KbO M_VL_^Y\S ,_TSS _\_L_\S MKZKM MRS_VK] _\_L_\S MRS_VK] _\_L_\S L\K PSbK\O MYWZ\O]Y\ +_\_L_\S ]_ZO\SYK\O MYWZ\O]Y\ +_\_L_\S SXPO\SYK\O MYWZ\O]Y\ +_\_L_\S ^_L KNWS]SO KO\ :S_VSO PSV^\_ KO\ _\_L_\S L\K KWY\^SdK\O WY^Y\ :S_VSS ]_ZO\SYK\O L\K SX^O\WONSK\ ]_ZY\^ WY^Y\ _\_L_\S ]_ZY\^ SX^O\WONSK\ WY^Y\ _\_L_\S L\K ]_ZY\^ WY^Y\ :S_VSO ]_ZY\^ WY^Y\ _\_L_\S ]_ZY\^ ]_ZO\SY\ WY^Y\ 1 P # ! ! " # # " # " ! # ! ! ! "" "

:

/E)W "

/E,Q " ! " " "=3=>/7 7/-+83- +6 79>9=:/-303-+33 ./ =><81/5HSHUH GH VWUkQV _\_L_\S ]_ZY\^ SXPO\SY\ WY^Y\ _\_L_\SZS_VSO ^ST\OKMSOWY^Y\ _\_L_\S ^ST\OKMSO WY^Y\MK\Y]O\SO _\_L ]_ZY\^ PK WY^Y\ _\_L_\S L_M KWY\^SdY\ WY^Y\ _\_L_\S L_M KWY\^SdY\ WY^Y\ _\_L_\SZS_VSO KWY\^SdY\ PK WY^Y\ _\_L QRSN TYT _VOS 7KXYMYX^KM^ ,_YX QYVS\O _VOS _\_L_\SZS_VSO LKSO _VOS _\_L PSV^\_ _VOS _\_L_\S MKZKM ZYWZ _VOS 0SV^\_ _VOS =Y\L ZYWZ _VOS _\_L MKZKM NS]^\SL_SO _\_L_\S \YK^ NO NS]^\SL_SOK\LY\O M_ MKWO :S_VSO MKZKM M_dSXO^ LSOV _\_L_\S MK\MK] ]SWO\SXQ K\LY\O MY^S^ :\OdYKXO MKZKM M_dSXO^ ZKVSO\ _\_L P_VSO K\LY\O MY^S^ _\_L_\S MK\MK] SXPO\SYK\ KWL\OSKT _\_L MKZKM M_\OK NO NS]^\SL_SO _\_L_\S X^SXd^Y\ M_\OK NO NS]^\SL_SO _\_L_\S MKZKM ]_ZO\SY\ M_\OK NS]^\SL_SO _\_L_\S MKZKM SXPO\SY\ M_\OK NS]^\SL_SO _\_L_\S ZYWZ ]O\`YNS\OMSO _\_L_\S ]_ZY\^ PK ZYWZ NO NS\OMSO _\_L_\S ]_ZY\^ ]ZK^O ZYWZ ]O\`YNS\OMSO :S_VSO ]_ZY\^ ]ZK^O ZYWZ ]O\`YNS\OMSO _\_L \OQVK\O ]_ZY\^ ]ZK^O ZYWZ ]O\`YNS\OMSO :\OdYKXO `YVKX^ :S_VSO QKVO\SO KNWS]SO _\_L_\S ]_ZY\^ QKVO\SO KNWS]SO 7 _\_L ]_ZY\^ QKVO\SO KNWS]SO 7 :S_VSO ]_ZY\^ QKVO\SO KNWS]SO _\_L ]_ZY\^ K_bSVSK\ QKVO\SO KNWS]SO :S_VSO ]_ZY\^ K_bSVSK\ QKVO\SO KNWS]SO 1 P " " " " " " # # # # #

%

:

/E)W

/E,Q " " " " " "

"

#

" ! " " " "

! ! # # # " # # " # " #

" " " " "

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9
=-?6/ =:/-3+6/
>+,/6 =-?6/ =:/-3+6/

## =O^ MROS RObKQYXKVO

##!! 7KXYWO^\_ _VOS

'%

'%

## .S]Z MYWZ\SWK^ K\M ##! -ROSO PSV^\_ _VOS ## " +NKZ^Y\ ]_ZKZ

'%

'%

## 7KXYWO^\_

## 7XO\ KVOdY\

'%

'%

## ! 7KXYWO^\_ `KM__W

## ! +VOdY\ WW

'%

'%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9>+,/6 =-?6/ =:/-3+6/ -YX^

%

## " +VOdY\ WW

##!"" +NKZ^Y\ WYX^K\O QRSN ]_ZKZ

'%

'%

## # .S]Z NOWYX^K\O QRSN ]_ZKZ

##"" +NKZ^Y\ P_\^_X WKXYWO^\_ `KM__W

'%

'%

## " .S]Z WYX^K\O QRSN ]_ZKZ

##!" .S]Z SWYLSVSdK\O `YVKX^

'%

'%

## !! .S]Z MYWZ\SWK^ ]OQWOXS

##! .S]Z ]_]SXO\O P_VSO K\LY\O MY^S^

'%

'%

##! " .S]Z ]_]SXO\O P_VSO K\LY\O M_ MKWO

.A 7KXYWO^\_ LOXdSX

'%

'%

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9>+,/6 =-?6/ =:/-3+6/ -YX^

.A .S]Z WYX^K\ONOWYX^K\O K\M

.A .S]Z WYX^K\ONOWYX^K\O

'%

'%

.A +X]KWLV_ ]_ZY\^ PSbK\O WY^Y\

.A .S]Z WYX^K\ONOWYX^K\O MKZKM NS]^\SL_SO

'%

'%

.A .S]Z MYWZ\O]SO ]_ZKZO

57 .S]Z ]_]SXO\O WY^Y\

'%

'%

.A +X]KWLV_ ]_ZY\^ WYX^K\ONOWYX^K\O WY^Y\ S M_^SO NO `S^OdO

'%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9
%

69-+63D+/
-23?6+=

'%

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9" =_ZKZ O`KM_K\O # 1RSN ]_ZKZ -OZ +b M_VL_^Y\S KNWS]SO +b M_VL_^Y\S O`KM_K\O -_VL_^Y\ +\M Kb M_VL_^Y\S KNWS]SO -_VL_^Y\ O`KM_K\O +\M Kb M_VL_^Y\S O`KM_K\O ! 1K\XS^_\ NS]^\SL_S^Y\ " -K\MK] NS]^\SL_S^Y\ # +\LY\O M_ MKWO =SQ_\KX PSbK\O K\LY\O M_ MKWO =SWO\SXQ PK K\LY\O M_ MKWO 1K\XS^_\ MRS_VK] 1RSN

-RS_VK] -KZKM _WZVO\O _VOS -KZKM MRS_VK] 1K\XS^_\ MKZKM MRS_VK] :VKM _\_L_\S MRS_VK] ! =SQ_\KX MYKN ]_ZKZ " >KVO\ K\M ]_ZKZ # =SWO\SXQ ]_ZKZ +\M ]_ZKZ KNWS]SO =MK_X K\M ]_ZKZ KNWS]SO =_ZKZ KNWS]SO =SQ_\KX MYKN ]_ZKZ >KVO\ K\M ]_ZKZ O`KM_K\O =SWO\SXQ ]_ZKZ O`KM_K\O +\M ]_ZKZ O`KM_K\O ! =MK_X K\M ]_ZKZ O`KM_K\O

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9,69- 79>9<

%

'%

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9" +X]KWLV_ ZYWZ _VOS # 1K\XS^_\ ZYWZ _VOS
,VYM WY^Y\ =O^ ]OQWOXS :S]^YX ,YV ZS]^YX =SQ_\KX ,SOV ! -_dSXOS " 4YT _VOS # >_L QRSN TYT _VOS =OXdY\ ^OWZO\K^_\ _VOS WY^Y\ _\_L MKZKM M_dSXOS K\LY\O MY^S^ 9L^_\K^Y\ :VKM ]_ZO\SYK\ MKZKM KWL\OSKT :VKM SXPO\SYK\ MKZKM KWL\OSKT :VMS
=3=>/7 7/-+83- +6 79>91+6/<33 3 =3=>/7?6 ./ +637/8>+
%

'%

1KVO\SK NO KNWS]SO :\OdYX QKVO\SO KNWS]SO :S_VS 1K\XS^_\ QKVO\SO KNWS]SO =_ZY\^ QKVO\SO KNWS]SO =_ZY\^ K_bSVSK\ QKVO\SO ! +X]KWLV_ MY\Z KMMOVO\KSO " 1K\XS^_\ MY\Z KMMOVO\KSO # 1KVO\SK NO O`KM_K\O 1K\XS^_\ QKVO\SO O`KM_K\O :\OdYX QKVO\SO O`KM_K\O :S_VS QKVO\SO O`KM_K\O _\_L QKVO\SO O`KM_K\O =M_^ QKVO\SO O`KM_K\O =OXdY\ YbSQOX =OXdY\ ^OWZO\K^_\ KO\ QKVO\SO

! +X]KWLV_ PSV^\_ KO\ " -KZKM ]_ZO\SY\ PSV^\_ KO\ # /VOWOX^ PSV^\KX^ -K\MK] SXPO\SYK\ PSV^\_ KO\ _L KO\S]S\O =_ZY\S PSV^\_ KO\ ,\K ]_ZY\S PSV^\_ KO\
%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9-?<3,?3/ 3 =?:9<3 79>9<

'%

,VYM KWY\^SdK\O ]_ZY\^ WY^Y\ ,\K SX^O\WONSK\ ]_ZY\^ WY^Y\ ,\K ]_ZY\^ WY^Y\ ,\K ]_ZO\SY\ ]_ZY\^ WY^Y\ ,\K SXPO\SY\ ]_ZY\^ WY^Y\ >ST \OKMSO ]_ZY\^ WY^Y\ ! ,\K ]_ZY\^ M_^SO NO `S^OdO " +WY\^SdY\ ]_ZY\^ M_^SO NO `S^OdO # -\VSQ WY^Y\ -KZKM ]_ZO\SY\ M_\OK NO NS]^\SL_SO -KZKM SXPO\SY\ M_\OK NO NS]^\SL_SO
-KZKM ]ZK^O M_\OK NO NS]^\SL_SO =SWO\SXQ PK K\LY\O M_ MKWO 1K\XS^_\ ! X^SXd^Y\ M_\OK NO NS]^\SL_SO " +\M X^SXd^Y\ #
=3=>/7 7/-+83- +6 79>9
%

.3+189=>3-+@/<303-+
@/<303-+
=M_VO XOMO]K\O
-

##!! 7KXYWO^\_ _VOS @O\SPSMK\OK Z\O]S_XSS ]O PKMO N_Z M_W _\WOKd$ =O `O\SPSM XS`OV_V NO _VOS S ]O MYWZO^OKd NKM O]^O XOMO]K\

=M_VO XOMO]K\O
## -YWZ\O]YWO^\_ :\O]S_XOK _\WOKd$ =O XMVdO^O WY^Y\_V ZX VK ^OWZO\K^_\K XY\WKV NO P_XMSYXK\O >OWZO\K^_\ VSMRSN $ "# - =O Y\O^O WY^Y\_V S ]O ]MYK^O PSK S L_TSK =O NOMYXOM^OKd MYXOM^Y\_V ]OXdY\_V_S YZ^SM NO MYWZ\O]S_XO ]O `O\SPSM N_Z M_W

-

=O

XVYM_SO^O

_VOS_V

NKM

O]^O

NSV_K^

_dK^

]K_

NOMYVY\K^ =O `O\SPSM ZSO\NO\SVO S ]O \OZK\ NKM O]^O XOMO]K\ `O\SPSM Z\O]S_XOK NO MYWZ\O]S_XO N_Z M_W

E

=O

_\WOKd$ =O NOWYX^OKd WKXYMYX^KM^_V NSX LVYM_V WY^Y\ =O WYX^OKd WKXYWO^\_ ##!! M X VYM_V

NS]^\SL_S^Y\ =O SX^\YN_MO MYWZ\O]YWO^\_V X Y\SPSMS_V L_TSOS

WKXYMYX^KM^_V_S

## K

'%$ '%$
=O =O NOL\OSKd ZOX^\_ K __\K ]K\MSXK NOWK\Y\_V_S ]O KZK] ZONKVK NO KMMOVO\KSO MYWZVO^ ZOX^\_ K NO]MRSNO KMMOVO\KSK VK WKbSW =O KMSYXOKd WY^Y\_V M_ NOWK\Y\_V S ]O MS^O^O MOK WKS WK\O Z\O]S_XO NO ZO MYWZ\O]YWO^\_ 7\SWO O]^O :\O]S_XO _VOS \ZW ?XS^K^O U:K =^KXNK\N #" ZY\XO^O WY^Y\_V S ]O XMVdO^O ZX VK ^OWZO\K^_\K XY\WKV NO P_XMSYXK\O =O ^_\OKd WY^Y\_V VK \ZW S ]O MS^O^O

Z\O]S_XOK

-

.SPO\OXK

`KVY\SS

W]_\K^O

NSX^\O

MSVSXN\S

#" U:K S WKS Z_SX 6K`O\SPSMK\O PKMOS VOQ^_\K ZO\POM^ NSX^\O

._Z `O\SPSMK\O ]O O^KXOKd PSVO^_V WKXYMYX^KM^_V_S M_ LKXN NO O^KXK\O 8 W ]ZOMSPSMK^

MYWZ\O]YWO^\_ S QK_\K L_TSOS

:

S

]O

]^\XQO

VK

M_ZV_V

?XS^K^O :\O]S_XOK NO MYWZ\O]SO \ZW U:K

=^KXNK\N !

6SWS^ ! ! !!"

=O ZY\XO^O WY^Y\_V S ]O `O\SPSM ] X_ M_\Q _VOS ZO VK WKXYMYX^KM^

! ._Z `O\SPSMK\O WYX^KS VKVYM ZSO]OVO NOWYX^K^O

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9
9<369<
=O PKMO \OQVKT_V N_Z M_W _\WOKd$ =O NOWYX^OKd KX]KWLV_V PSV^\_\OdYXK^Y\ S ZSO]OVO WYX^K^O ZO MKZKM_V MRS_VK]OS =O NOWYX^OKd MKZKM_V MRS_VK]OS =O \Y^O^O K\LY\OVO MY^S^ ZX MXN MSVSXN\_V X\ KT_XQO X MYWZ\O]SO VK Z_XM^_V WY\^ ]_ZO\SY\ -XN ]OWX_V NO ZO \YK^K NO NS]^\SL_SO K K\LY\OV_S MY^S^ N O]^O KVSXSK^ M_ ]OWX_V ^\S_XQRS_VK\ NO ZO MKZKM_V M_\OVOS NO NS]^\SL_SO O S ]OWX_V NO ZO \YK^K K\LY\OV_S MY^S^ P O]^O KVSXSK^ M_ ]OWX_V NO ZO MK\MK]K ZYWZOS NO _VOS Q MSVSXN\_V X\ ]O KPV ZO NS\OMSK ]OM`OXOS NO KZ\SXNO\O

'%

=O `O\SPSM TYM_V M_VL_^Y\SVY\ VK MSVSXN\_V 8\ ZYdSSYXK^ X Z_XM^_V WY\^ ]_ZO\SY\ O`KM_K\O -SVSXN\_ 8\ +NWS]SO /`KM_K\O

=^K\OK :_XM^ WY\^ ]_ZO\SY\ O`KM_K\O -SVSXN\_ 8\L L

DL

3XNSM VYM_V _XNO ]O PKMO `O\SPSMK\OK S \OQVK\O

VYM_V_S VK M_VL_^Y\S

'%

=O `O\SPSM S ]O \OQVOKd TYM_V VK M_VL_^Y\S S PYVY]SXN VO\K T

=O `O\SPSM S ]O \OQVOKd TYM_V VK M_VL_^Y\S ZOX^\_ MSVSXN\_V

=^K\OK -YWZ\O]SO VK Z_XM^_V WY\^ ]_ZO\SY\ -SVSXN\_ 8\

8< -SVSXN\_ +NWS]SOL L

L L
'%

/`KM_K\O

D L

3XNSM VYM_V _XNO ]O ZYK^O PKMO `O\SPSMK\OK S

\OQVKT_V M_VL_^Y\SVY\ ._Z `O\SPSMK\OK S \OQVK\OK TYM_V_S VK M_VL_^Y\S ZOX^\_ MSVSXN\_V 8\ ZYdSSYXKS MSVSXN\_V 8\ X Z_XM^_V WY\^ ]_ZO\SY\ NO O`KM_K\O Z\SX \Y^S\OK K\LY\OV_S MY^S^ M_

'%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9@KVYK\OK W]_\K^ K TYM_V_S VK M_VL_^Y\S ^\OL_SO ] PSO `KVYK\OK ]ZOMSPSMK^ .KM X_ ]O \OQVOKd 3WZY\^KX^$ X MKd_V WY^Y\_V_S MKVN KMO]^K ]O KN_MO X Z_XM^_V X MK\O ZY\XO^O `OX^SVK^Y\_V OVOM^\SM N_Z MK\O ]O YZ\O^O SK\ N_Z WSX ]O ^\OMO VK \OQVKT ?XS^K^O $ WW =^K\OK +NWS]SO
%

@/<303-+@O\SPSMK\OK S \OQVK\OK KZ\SXNO\SS ]O PKMO N_Z M_W _\WOKd$ =O XMVdO^O WY^Y\_V ZX VK Y ^OWZO\K^_\ XY\WKV NO P_XMSYXK\O =O YZ\O]M VWZSVO S ]S]^OW_V K_NSY S ]O ZYdSSYXOKd VO`SO\_V NO `S^OdO X ZYdSSK XO_^\KV

" =O ]VLO^O ZS_VSK NO LVYMK\O S ]O \OQVOKd TYM_V VK M_VL_^Y\S Z\SX \Y^S\OK _\_L_V_S NO \OQVKT VK ]^XQK ]K_ VK N\OKZ^K U

'%

-YXOM^KS ^O\WSXKV_V + S ^O\WSXKV_V - KV MYXOM^Y\_V_S +6.6 PYVY]SXN _X MKLV_ W ]K_ MYXM^KS ]MKXO\_V X VK MYXOM^Y\_V +6.6 -YXOM^KS VKWZK ]^\YLY]MKZSM Y VK PSK NO XKV^ ^OX]S_XO K MSVSXN\_V_S 8\ S ]O `O\SPSM KZ\XNO\OK

=^K\O >_\KSO NO WO\] X QYV #\ZW

@KVYK\O ]ZOMSPSMK^

E ,>.NKM

'%

3WZY\^KX^$

6K

PVK]R_V

VWLSS

]^\YLY]MYZSMO

]OWX_V P_VSOS K\LY\OV_S MY^S^ Z O]^O VK ]OWX_V ZOX^\_ `O\SPSMK\OK KZ\SXNO\SS K`KX]_V VK KZ\SXNO\O O]^O

E ,>.-

'%

%

=3=>/7 7/-+83- +6 79>9 =O \Y^O^O K\LY\OVO MY^S^ X ]OX] Y\K\ ]O KVSXSKd ]OWX_V N KV P_VSOS K\LY\OV_S MY^S^ M M_ ]OWX_V O ZOX^\_ K `O\SPSMK NS]^\SL_SK NO ZO MKZKM_V SXPO\SY\ KV M_\OVOS NO NS]^\SL_SO

'%

.KM ^SWZ_V NO KZ\SXNO\O X_ O]^O MY\OM^ ]O ]VLO]M _\_L_\SVO NS]^\SL_S^Y\_V_S S ]O \OQVOKd Z\SX \Y^S\OK MK\MK]OS NS]^\SL_S^Y\_V_S ]

'%

=O `O\SPSM NKM ]OWX_V P NO ZO \YK^K K\LY\OV_S M_ MKWO O]^O KVSXSK^ M_ ]OWX_