Text preview for : DT397.pdf part of nse urc22b-10 remote controllerBack to : DT397.pdf | Home

DT-397 SMS
Digital Cordless Phone with SMS function Bezsnúrový telefónny prístroj DECT s funkciou SMS
Colours/Farby:

Features / Funkcie
FSK&DTMF dual system caller ID Stores up to 30 incomming calls Stores up to 10 outgoing calls Phone book directory (80 entries) LCD consists of 3 lines, each of 14 characters LCD displays calling number and name Barring numbers setting Key lock setting Hot call setting Call transfer of external calls (when using two or more hansets) GAP compatible, 1,89 GHz full duplex communication Each base station can register 6 handsets Each handset can be registered to 4 base stations Intercom, call transfer, conference call Ringer melody (3 kinds) RINGER (3 levels) RECEIVER VOLUME ADJUST (4 levels) MUTE SPEAKERPHONE PAGE Languages select Key tone ON/OFF Out of range warning Battery low indicator Battery 3xAAA 1,5V SMS functions SMS compatible ETSI protocol 1 10 In-box SMS, each of 160 characters 10 Out-box SMS, each of 160 characters 2 Short Message Service Centre No. Mobile Phone-like operations for SMS editing & sending Message forward, reply & re-edit Incomming SMS prompted by Special tone (On/Off) Special sentence to prompt for New SMS and Box Full Zobrazenie císla volajúceho systémom FSK a DTMF 30-miestna pamä prichádzajúcich volaní 10-miestna pamä císel odchádzajúcich volaní 80 pamäových miest v telefónnom zozname LC displej 3 x 14 znakov Zobrazenie volaného císla a mena na displeji Blokovanie voby niektorých císel (2 císla) Blokovane klávesnice Voba císla stlacením ubovolného tlacidla Presmerovanie hovoru z jednej prenosnej casti na druhú GAP kompatibilný Moznos pripojenia 6 prenosných castí k jednej základni Kazdá prenosná cas môze by prihlásená na 4 základne Interkom, presmerovanie,konferencný hovor (3 úcastníci) Nastavenie melódie zvonenia (3 melódie) Nastavitená hlasitos vyzváania Nastavenie hlasitosti mikrotelefónu (4 úrovne) Odpojenie mikrofónu pocas hovoru Obojcestný hlasitý telefón Vyzvonenie mikrotelefónu zo základne Výber komunikacného jazyka Moznos zapnutia/vypnutia tónu tlacidiel Upozornenie na prístroj mimo dosahu Indikátor stavu batérií Napájanie 3xAAA 1,5V SMS funkcie SMS standard ETSI protokol 1 Schránka prijatých SMS: 10 SMS x 160 znakov Schránka odoslaných SMS: 10 SMS x 160 znakov Nastavenie císla SMS centra (2 císla) Výber císla pre odoslanie SMS z telefónneho zoznamu alebo z CID pamäte Prezeranie, mazanie, postúpenie prijatej SMS Upozornenie na prijatú správu Upozornenie na novú SMS a plnú SMS schránku

DT-397 SMS

Certificates / Certifikáty

ISO 9001 QMS certified Certificate Registration No. 12 100 20620 TMS
TELCO - international registered trademark of TELCO systems Ltd.