Text preview for : Handleiding Medion MD80383.pdf part of Medion MD 80383 Programmable remote control Programmeerbare afstandbedieningBack to : Handleiding Medion MD8038 | Home

Medion Service Center Postbus 7140 5980 AC Panningen Hot-Line: 0900 - 633 6330 Fax: 0900 - 665 5660 E-Mail: [email protected] www.medion.com

OVERZICHT

Overzicht

2

OVERZICHT

3

Inhoudsopgave
Veiligheidsadviezen ................................................................... 6 Toepassingen .............................................................................. 6 Ba tterijen plaatsen ............................................................ 7 Datum en tijd instellen .................................................... 7 Apparaatcodes programmeren ........................................ 9
Apparaatcode invoeren via codelijst .................................... 9 Handmatig naar codes zoeken .......................................... 10 Automatisch naar codes zoeken ........................................ 11 Codes zoeken op handelsnaam .......................................... 12 Identificatie van codes ......................................................... 13

Bijzondere functies .......................................................... 21
ALL-OFF-functie ..................................................................... 21 SHOWVIEW en automatisch zappen .................................. 21 Universele functies ("Punch Through") ............................... 21

Fouten corrigeren ............................................................ 24 Verwijdering ...................................................................... 25
Verpakking ............................................................................ 25 Apparaat ................................................................................ 25 Batterijen .............................................................................. 25

Technische gegevens ............................................................ 25

Normaal gebruik ....................................................

...... 14

Afzonderlijke apparaten bedienen ...................................... 14 Opnemen op videorecorder ................................ ............... 14 Gecombineerde apparaten bedienen .................................. 15

Leerfunctie ................................................................ ...... 16
Opmerkingen over leerfunctie ............................................ Functies programmeren ....................................................... SHIFT-functie ................................................................................ Functies wissen ................................................................... 16 17 18 18

Macro's programmeren .................................................. 19
Vertraging inbouwen ............................................................. 20 Macro uitvoeren ................................................................... 20 Macro wissen ........................................................................ 20

Veiligheidsinstructies
Lees, voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt, deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding zorgvuldig voor naslagdoeleinden of voor het eventueel doorgeven van het apparaat aan derden.

Batterijen plaatsen
U hebt 2 microcellen R03/LRO3/AAA nodig. Wij adviseren alkalinebatterijen omdat deze langer meegaan. > Verwijder het klepje van het batterijvak door de clip in de richting van het klepje te schuiven. > Let bij het plaatsen van beide batterijen in het batterijvak op de polariteit (+/-). > Plaats het klepje weer terug op het batterijvak. Als de batterijen correct zijn geplaatst, wordt de tijdsaanduiding weergegeven op het display.

u Probeer niet de afstandsbediening zelf te repareren. u De universele afstandsbediening is uitgerust met een infrarooddiode van klasse 1 M. Kijk niet in de laser met behulp van optische instrumenten! Stel uw afstandsbediening niet bloot aan stof, direct zonlicht, vocht, hoge temperaturen of krachtige schokken. u Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. u Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen.

0:00

Toepassingen
Deze universele afstandsbediening kan tot acht normale afstandsbedieningen vervangen en kan worden gebruikt voor het bedienen van de volgende type apparaten: TV VCR DVD CD CBL ASAT DSAT AUX Televisietoestel met videotext, projector Videorecorder DVD-speler en -recorder CD-speler Decoder voor betaal-TV Analoge satellietontvanger Digitale satellietontvanger voor andere apparaten (versterker, tuner, MD, enz.) De aanduidingen op de brontoetsen, "TV" "VCR", enz., dienen uitsluitend voor de overzichtelijkheid. Vanzelfsprekend kunt u deze toetsen ook gebruiken voor andere type apparaten ("Flexmodus")

De ingeprogrammeerde instellingen (codes, leerfuncties en macro's) blijven in de universele afstandsbediening opgeslagen als u de batterijen verwijdert. Datum en tijd blijven behouden bij vervanging van de batterijen, maar lopen zonder batterijen niet verder en moeten na het plaatsen van de batterijen eventueel opnieuw worden ingesteld.

Datum en tijd instellen
U kunt de datum en tijd instellen met de toetsen SET en ENT onder het display. Hiertoe drukt u met een puntig voorwerp, bijvoorbeeld een rechtgebogen paperclip, in de verdiepingen. 1. Druk tweemaal op de toets SET. Op het display wordt nu 12 weergegeven. 2. Druk op CLK/DAT totdat de huidige maand wordt weergegeven. 3. Druk op SET om de maand op te slaan en de instelling voor de dag op te roepen. 4. Druk op CLK/DAT totdat de huidige dag wordt weergegeven. 5. Druk op SET om de dag op te slaan en de instelling voor de tijd op te roepen. 7

I

6

De tijd instellen in de 12- en 24-uursmodus Een "H" op het display geeft aan dat de 24-uursmodus actief is. Als u op de toets CLK/DAT blij ft drukken nadat "24" is aangegeven, wordt een "A" weergegeven. U bevindt zich nu in de ochtenduren van de 12-uursmodus. Als u op de toets CLK/DAT blijft drukken nadat "12" is aangegeven, wordt een "P" weergegeven. U bevindt zich nu in de avonduren van de 12-uursmodus. 6. Druk op CLK/DAT totdat het huidige uur wordt weergegeven. 7. Druk eenmaal op SET om het uur op te slaan en de instelling voor de minuten op te roepen. 8. Druk op CLK/DAT totdat de huidige minuut wordt weergegeven. 9. Druk nog een keer op SET om de ingestelde tijd weer te geven. 10. Druk op CLK/DAT om de klok te starten (het dubbelpunt knippert

Apparaatcodes programmeren
Voor elk apparaat dat u wilt bedienen via de universele afstandsbediening moet u een apparaatcode van drie cijfers programmeren onder een van de brontoetsen (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX). De aanduidingen op de toetsen dienen daarbij uitsluitend als geheugensteuntje. U kunt elke toets programmeren voor elk apparaat ("Flex-modus"). Bij gecombineerde apparaten (zoals televisietoestel met videorecorder, televisietoestel met DVD-speler, DVD- en videorecorder) is het vaak nodig om twee brontoetsen te voorzien van de respectievelijke code voor beide onderdelen van het apparaat. Er zijn echter ook gecombineerde apparaten met slechts één code voor beide onderdelen van het apparaat (zie hiervoor ook "Gecombineerde apparaten bedienen" op pagina 15).

eenmaal per seconde).

Apparaatcode invoeren via codelijst
De codes van de desbetreffende apparaten kunt u vinden in de codelijst, die met deze bedieningshandleiding wordt meegeleverd. Ga als volgt te werk: 1. Schakel het desbetreffende apparaat met de hand in. 2. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. 1 (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 3. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX)2. 4. Voer de code van drie cijfers in aan de hand van de codetabel.
1. De als laatst gebruikte brontoets licht altijd op. Bij het eerste

Datum en tijd weergeven Na het instellen wordt de tijd weergegeven. Als u enkele seconden lang de datum wilt bekijken, drukt u eenmaal kort op de toets CLK/DAT. Als u afwisselend tijd en datum wilt bekijken, drukt u op SET. Deze functie kunt u uitschakelen door op CLK/DAT te blijven drukken totdat de tijd wordt weergegeven. Seconden weergeven Als de tijd op het display verschijnt, kunt u de secondenweergave bekijken door tweemaal op CLK/DAT te drukken. Als de datum op het display verschijnt, kunt u de secondenweergave bekijken door eenmaal op CLK/DAT te drukken. Deze secondenweergave kunt u met SET instellen op "0". Met CLK/DAT gaat u terug naar de tijdweergave.

gebruik licht de TV-toets op. 2. De aanduidingen boven de toetsen dienen als geheugensteuntje. U kunt elke toots programmeren voor elk apparaat("Flex modus").

8

9

Ter bevestiging van elke toetsdruk wordt de achtergrondverlichting kort uitgeschakeld. Als de code-invoer geldig was, wordt de verlichting van de brontoets uitgeschakeld na invoer van het laatste cijfer. Als een ongeldige code is ingevoerd, knippert de brontoets drie seconden lang voordat de verlichting wordt uitgeschakeld. Als het apparaat niet werkt zoals verwacht, herhaalt u de programmering eventueel met een andere code. Probeer alle voor uw merk aangegeven codes uit. Selecteer de code waarbij alle beschikbare functies van uw afstandsbediening correct werken! Als ook dat niet het gewenste resultaat oplevert, probeert u het met de zoekmethode die wordt beschreven in het hoofdstuk "Handmatig naar codes zoeken".

Vanwege het grote aantal verschillende codenummers zijn per type apparaat tot 350 verschillende codes voorgeprogrammeerd. In enkele gevallen is het mogelijk dat alleen de meest gebruikelijke hoofdfuncties beschikbaar zijn. Bij enkele speciale apparaatmodellen kan de beschreven procedure niet met succes worden uitgevoerd.

Automatisch zoeken naar codes
Als uw apparaat niet reageert op de afstandsbediening hoewel u alle voor uw type apparaat en voor het desbetreffende merk beschikbare codes hebt uitgeprobeerd, kunt u een poging wagen met de functie voor automatisch zoeken naar codes. Hierdoor kunt u ook codes vinden van merken die niet in de codelijst voor apparaten zijn opgenomen. 1. Schakel het desbetreffende apparaat met de hand in. 2. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 3. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, , ASAT, DSAT, AUX). 4. Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk eenmaal kort op de toets PROG+. Als het apparaat niet over een programmeerfunctie beschikt, drukt u niet op PROG+ maar op PLAY of De afstandsbediening begint na 6 seconden met het zoeken naar codes en stuurt per seconde een nieuwe code (zie ook de volgende alinea). Telkens wanneer een code wordt verzonden, licht de brontoets op. 5. Zodra het apparaat reageert op de afstandsbediening, drukt u op OK met de joystick. -- Als u niet op tijd op OK hebt gedrukt, kunt u met de toets PROG- stap voor stap terugspringen naar de code waarop het apparaat heeft gereageerd.

Handmatig naar codes zoeken
U kunt als volgt handmatig zoeken naar codes: 1. Schakel het desbetreffende apparaat met de hand in. 2. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 3. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX). , PROG+ of 4. Druk meerdere malen (tot 350 maal) op de toets PROG- of PLAY (alleen bij VCR), totdat het aan te sturen apparaten van kanaal verandert of correct reageert. Het zoeken van codes begint bij het op dat moment opgeslagen getal van drie cijfers. 5. Druk kort op OK of ENTER om de code op te slaan.

10

11

Druk op EXIT om het zoeken te beëindigen. Een code per seconde of per 3 seconden Als u wilt dat de afstandsbediening niet elke seconden maar om de 3 seconden een nieuwe code verstuurt, gaat u als volgt te werk: hebt Druk binnen 6 seconden nadat u op PROG+ (resp. PLAY of gedrukt, zoals in punt 4 is beschreven, nogmaals op de toets PROG+ of PROG-. De afstandsbediening verstuurt nu elke 3 seconden een nieuwe code. Hierdoor hebt u meer tijd, met als gevolg dat het hele proces wel langer duurt.

dralen, omdat anders de functie voor automatisch zoeken van codes wordt gestart. 6. Sla de code op door op OK te drukken met de joystick. Als alle codes zijn doorzocht, knippert de brontoets ongeveer 3 seconden lang.

Identificatie van codes
Door de identificatie van codes kunt u bepalen welke codes reeds zijn ingevoerd en opgeslagen in de afstandsbediening. Ga als volgt te werk: 1. Schakel het desbetreffende apparaat met de hand in. 2. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 3. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX). 4. Druk kort op de toets SETUP. De verlichting van de brontoets wordt kort uitgeschakeld als u op de toets drukt. 5. U kunt het eerste getal zoeken door op de cijfertoetsen van 0 t/m 9 te drukken. Als de verlichting van de brontoets kort wordt uitgeschakeld, is dat het eerste opgeslagen cijfer. 6. U kunt het tweede cijfer bepalen door opnieuw op de cijfertoetsen van 0 t/m 9 te drukken. Herhaal deze procedure voor het derde cijfer. 7. De verlichting van de brontoets wordt uitgeschakeld zodra op de toets voor het derde cijfer is gedrukt. De identificatie van codes is nu beëindigd.

Codes zoeken op handelsnaam
Bij deze functie kunt u zoeken op handelsnaam. De handelsnamen kunt u vinden in de codetabel onder "Codes zoeken op handelsnaam". Hierbij gaat u als volgt te werk: 1. Schakel het desbetreffende apparaat met de hand in. 2. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 3. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX). 4. Voer de code van één cijfer in aan de hand van de volgende tabel: Toets 1 = Medion, Tchibo Toets 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye Toets 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewo Toets 4 = Thomson, Brandt, Fergusson Toets 5 = Saba, Nordmende, Telefunken Toets 6 = Grundig, Blaupunkt Toets 0 = Alle merken. 5. Druk meerdere malen op de toets PROG+ (of bij videorecorders op [ STANDBY ] of [ PLAY]), totdat het apparaat reageert. Doe dit zonder

12

13

/

Normaal gebruik
Afzonderlijke apparaten bedienen
Nadat u de programmering van uw afstandsbediening voor uw audio/videoapparaten hebt uitgevoerd, voert de afstandsbediening de meest gebruikelijke hoofdfuncties uit, net als bij de oorspronkelijke afstandsbediening van het desbetreffende apparaat. Richt uw afstandsbediening op het gewenste apparaat en druk op de bijbehorende brontoets. De toets licht kort op, maar de verlichting gaat daarna weer uit. U kunt de functies nu activeren door op de bijbehorende functietoets van uw universele afstandsbediening te drukken. Telkens wanneer u op een toets drukt, licht de bijbehorende brontoets kort op. · Let op: - Onder bepaalde omstandigheden is niet elke functie van uw P g oorspronkelijke afstandsbediening ook rechtstreeks op uw universele afstandsbediening beschikbaar. - Met name bij nieuwere apparaten is het mogelijk dat de functies eerst onder andere toetsen dan verwacht zijn opgeslagen of helemaal niet beschikbaar zijn. In deze gevallen kunt u de leerfuncties gebruiken om de functies van de oorspronkelijke afstandsbediening over te brengen naar de gewenste toetsen van de universele afstandsbediening (zie "Leerfunctie" op pagina 16).

Gecombineerde apparaten bedienen
Voor gecombineerde apparaten zijn meerdere besturingsmogelijkheden beschikbaar. Gecombineerde apparaten met twee apparaatcodes Sommige gecombineerde apparaten (zoals een televisietoestel met videorecorder) hebben twee apparaatcodes nodig voor elk onderdeel van het apparaat. U bestuurt het gecombineerde apparaat dan als twee afzonderlijke apparaten. Gecombineerde apparaten met één apparaatcode Andere gecombineerde apparaten hebben slechts één code nodig. Hier moet u eerst het onderdeel van het apparaat selecteren dat u wilt bedienen. Voorbeeld: stel u hebt een gecombineerde DVD-recorder/ videorecorder. De apparaatcode is geprogrammeerd onder de brontoets DVD. >Nu stuurt u het DVD-deel van het gecombineerde apparaat aan door de brontoets DVD langer dan een seconde ingedrukt te houden. >U kunt de videorecorder in het gecombineerde apparaat aansturen door eerst kort op de toets S (SETUP) en vervolgens op de brontoets DVD te drukken. Als uw gecombineerde apparaat weliswaar maar één apparaatcode nodig heeft, maar u beide onderdelen van het apparaat met twee brontoetsen wilt bedienen, gaat u als volgt te werk: > Programmeer de apparaatcode onder twee brontoetsen. >Bedien het ene onderdeel van het apparaat met een van beide brontoetsen. >Gebruik de leerfunctie (zie volgend hoofdstuk) om de gewenste functies van het andere onderdeel van het apparaat over te brengen naar de andere brontoets.

Opnemen op videorecorder
De toets OPNAME moet tweemaal worden ingedrukt voor opnemen op een videorecorder. Dit is een beveiliging tegen onbedoeld opnemen.

14

15

Leerfunctie
U kunt functies van een originele afstandsbediening handmatig in uw universele afstandsbediening opslaan. De universele afstandsbediening kan tot 150 instructies "leren".

Voer de leerfunctie niet uit onder lampen met een laag energieverbruik. Dergelijke lampen (bijv. TL-buizen) kunnen infraroodstraling bevatten die van invloed kan zijn op de leerfunctie.

Opmerkingen over leerfunctie
u Gebruik voor beide afstandsbedieningen nieuwe batterijen. u Elke originele afstandsbediening kan onder elke brontoets worden opgeslagen ("8-in-1-functie"). u Als het geheugen vol is, knippert de achtergrondverlichting van de brontoets 3 seconden lang. Elke programmering van een toets kan ca. 3 seconden in beslag nemen. u Als u een extra functie programmeert bij een bestaande code, moet u er vooraf op letten welke toets nog niet bezet is. Onder de volgende toetsen kunnen geen functies worden geprogrammeerd: LEARN, S (SETUP), ALL OFF, MACRO, SHOWVIEW en alle brontoetsen. Enkele originele afstandsbedieningen (voor DVD, videorecorder, SAT, enz.) kunnen zelf worden geprogrammeerd met apparaatcodes van bepaalde TV-merken, zodat basisfuncties kunnen worden uitgevoerd vanaf het televisietoestel (volume, geluid uitschakelen, zenders zoeken). Probeer niet de functies van een originele afstandsbediening die is geprogrammeerd met de code van een ander televisietoestel over te brengen naar uw universele afstandsbediening. Er kunnen dan fouten bij de programmering optreden. u Doe eerst een test door een willekeurige instructie te programmeren en vervolgens uit te proberen. Verwijder daarna alle instructies (zie "Instructies voor alle brontoetsen wissen" op pagina 18) en begin met de daadwerkelijke programmering.

Functies programmeren
Ga als volgt te werk bij het programmeren: Leg de afstandsbedieningen met de infrarood-diodes naar elkaar gericht op de tafel. Houd hierbij een afstand aan tussen 15 en 50 mm. 15- 50 mm

1. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP' drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 2. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX) voor deze originele afstandsbediening. 3. Druk op de toets LEARN. 4. Druk nu op de toets van de universele afstandsbediening waaronder u de desbetreffende functie wilt opslaan (de brontoets blijft branden). 5. Houd de toets van uw originele afstandsbediening nu zo lang ingedrukt totdat de achtergrondverlichting van de brontoets op de universele afstandsbediening uitgaat (elke onjuiste programmering wordt aangegeven door het knipperen van de toets).

16

17

6. Herhaal stap 4 en 5 tot alle gewenste functies zijn opgeslagen. 7. Beëindig de programmering door de toets SETUP in te drukken.

Alle codes die via de leerfunctie zijn geprogrammeerd, zijn nu gewist.

SHIFT-functie
Enkele toetsen van de universele afstandsbediening kunnen een dubbele programmering krijgen. U kunt deze functies gebruiken door kort op de toets S (SETUP) te drukken (de brontoets licht op) en aansluitend op een van de functie- of cijfertoetsen te drukken. Als u, nadat u kort op SETUP hebt gedrukt, 15 tot 20 seconden lang niet op een andere toets drukt, wordt de SHIFT-functie niet geactiveerd.

Macro's programmeren
Met een macro kunt u een reeks instructies opslaan, zodat dus meerdere functies na elkaar kunnen worden uitgevoerd. U kunt drie macro's programmeren en opslaan onder de cijfertoetsen 1, 2 en 3. Elke macro kan tot tien toetsinstructies omvatten. Een macro kan betrekking hebben op verschillende apparaten. Op die manier kunt u dan bijvoorbeeld het televisietoestel, de gewenste zender, de videorecorder en de opnamefunctie inschakelen. 1. Schakel het apparaat (of de apparaten) in. 2. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 3. Druk op de toets MAKRO. De verlichting van de brontoets knippert kort. 4. Druk op het cijfer waaronder de macro moet worden vastgelegd, dus op "1 ", "2" of "3". 5. Druk op een brontoets (apparaatselectie, bijv. videorecorder) voor het apparaat waarmee u wilt beginnen (eerste toetsinstructie). 6. Voer nu de functies die u als macro wilt opslaan uit in de gewenste volgorde. U kunt nu nog negen toetsinstructies uitvoeren. Telkens wanneer u op een toets drukt, gaat de achtergrondverlichting van de brontoets kort uit. 7. U kunt de macro opslaan door op MAKRO te drukken (na de tiende druk op een toets wordt de macro automatisch opgeslagen). De verlichting van de brontoets gaat nu uit.

Functies wissen
Instructies voor slechts één brontoets wissen 1. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 2. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX). 3. Druk tweemaal op de toets LEARN. 4. Druk op de toets SETUP. Alle instructies voor de desbetreffende brontoets zijn nu gewist. Instructies voor alle brontoetsen wissen U kunt als volgt alle instructies wissen: 1. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 2. Druk tweemaal op de toets ALL OFF. 3. Druk op de toets SETUP.

18

19

Vertraging inbouwen
Het kan zinvol zijn een tijdvertraging in te bouwen voordat een instructie wordt uitgevoerd, om bijvoorbeeld rekening te houden met een opwarmfase voor het televisietoestel. 1. Druk bij het invoeren van de stappen (zie punt 6 boven) op het moment waarop de tijdvertraging moet worden ingebouwd op de toets PAUSE. 2. Geef met een cijfertoets het aantal seconden aan dat de vertraging moet duren (bijv. "4" voor 4 seconden vertraging). De maximale vertraging bedraagt 9 seconden.

Speciale functies
ALL-OFF-functie
U kunt alle voorgeprogrammeerde apparaten tegelijkertijd uitschakelen. Hierbij gaat u als volgt te werk: 1. Druk kort op de toets ALL OFF. Het geselecteerde apparaat wordt uitgeschakeld en de bijbehorende brontoets licht op. 2. Druk meteen nog een keer op de toets ALL OFF en houd deze toets 3 seconden lang ingedrukt. Nu worden alle voorgeprogrammeerde apparaten één voor één uitgeschakeld. Dit duurt ca. 3 seconden. Vervolgens wordt de verlichting van de brontoets gedoofd. De afstandsbediening moet zo lang op de te bedienen apparaten worden gericht, totdat de verlichting van de brontoets dooft. Enkele apparaten kunnen in- en uitgeschakeld worden met de toets Dergelijke uitgeschakelde apparaten worden ingeschakeld nadat de ALL OFF-functie is uitgevoerd.

Macro uitvoeren
1. U kunt een macro uitvoeren door in de normale modus kort op de toets MAKRO te drukken. 2. Druk vervolgens binnen 20 seconden op de cijfertoets waaronder de macro is vastgelegd (1, 2 of 3).

Macro wissen
1. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 2. Druk op de toets MAKRO. De verlichting van de brontoets gaat kort uit. 3. Druk op de cijfertoets (,,1", ,,2" oder ,,3") waaronder de macro is vastgelegd die u wilt wissen. 4. Houd de toets SETUP ingedrukt totdat de brontoets niet langer brandt. De macro is nu gewist.

SHOWVIEW en automatisch zappen
Als uw videorecorder over een Showview-functie beschikt, kunt u deze functie oproepen bij de bediening van de videorecorder. Bij de bediening van het televisietoestel worden, nadat u eenmaal op

de toets SHOWVIEW hebt gedrukt, alle opgeslagen zenders na elkaar weergegeven (de afstandsbediening moet daarbij continu op
het apparaat zijn gericht). U kunt deze functie beëindigen door op PROG+ of PROG- te drukken.

Universele functies ("Punch Through")
De universele functies (ook wel "Punch Through"-functies genoemd) bieden u de mogelijkheid bepaalde functies uit te voeren op een ander type apparaat als is ingesteld. Dit zijn de functies voor volume, inschakelen van het geluid en de afspeelfuncties.

20

21

Als de afstandsbediening wordt gebruikt voor de bediening van VCR, DVD, SAT of CBL, wordt het televisietoestel (voor zover de andere apparaten niet over een eigen volumeregeling beschikken) aangestuurd met de toetsen VOLUME (VOL) en GELUID UIT als de afstandsbediening wordt gebruikt voor de bediening van de TV of een ander apparaat dat geen afspeelfuncties heeft, wordt met de toetsen PLAY, STOP, PAUSE, SNEL VOOR/ACHTERUIT, SKIP en eventueel OPNAME een aangesloten videorecorder, DVDspeler of DVD-recorder aangestuurdd. Het als laatste gekozen apparaat wordt telkens aangestuurd. Universele functie volume/geluid uitschakelen programmeren op een ander type apparaat Bij uitlevering is de universele afstandsbediening zo ingesteld dat de functies voor volume en geluid uitschakelen automatisch het televisietoestel aansturen, als op dat moment op een brontoets voor een apparaat met beeldweergave (DVD, videorecorder, enz.) wordt gedrukt. U kunt de universele afstandsbediening ook zodanig instellen dat met de universele functies voor volume en geluid uitschakelen een ander type apparaat dan het televisietoestel wordt aangestuurd. 1. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) 2. Druk op de toets . De verlichting van de brontoets gaat kort uit. 3. Druk op een brontoets voor het apparaat waarop de functie voor volume en geluid uitschakelen moet worden overgedragen. De verlichting van deze brontoets blijft branden. 4. Druk op de toets . De verlichting van de brontoets gaat nu uit. Als u per ongeluk een apparaat hebt gekozen dat geen eigen volumeregeling heeft, knippert de brontoets 3 seconden lang.

Universele functie volume/geluid uitschakelen programmeren op een specifiek apparaat U kunt de universele afstandsbediening ook zodanig instellen dat op een specifiek apparaat alleen de eigen functies voor volume en geluid uitschakelen wordt aangestuurd. De universele functie is daarbij voor deze modus resp. dit type apparaat uitgeschakeld. 1. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) totdat de verlichting van de brontoets 2. Druk op de toets uitgaat. 3. Druk op de brontoets voor het apparaat dat alleen de eigen functie voor volume en geluid uitschakelen moet bevatten. 4. Druk op een van beide toetsen VOL. De verlichting van de brontoets blij ft branden. 5. Druk nogmaals op uit. De verlichting van de brontoets gaat nu

Universele functie voor volume of uitschakelen van geluid opnieuw instellen Als u de universele functies voor volume en uitschakelen van geluid hebt gewijzigd op de in de twee bovenstaande secties beschreven manier, kunt u de functies weer terugzetten op de fabrieksinstellingen en zo het "Punch-Through "-effect herstellen. 1. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd.) ingedrukt totdat de verlichting van de 2. Houd de toets brontoets eenmaal kort uitgaat.

22

23

3. Druk nogmaals op

. De verlichting van de brontoets gaat definitief uit. De functies voor volume en uitschakelen van geluid staan nu weer in de fabrieksstand.

Afvalverwijdering
Verpakking
Uw universele afstandsbediening bevindt zich in een verpakking ter bescherming tegen schade bij het transport. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen dus worden hergebruikt of terug in de grondstoffenkringloop worden gebracht.

Foutcorrectie
De afstandsbediening werkt niet: u Controleer of uw apparaten correct zijn aangesloten en ingeschakeld. u Controleer of de batterijen van de afstandsbediening correct zijn geplaatst (plus- en minpool). u Als de batterijen te zwak zijn, vervangt u deze door nieuwe. Er zijn meerdere apparaatcodes beschikbaar onder de merknaam van mijn apparaat. Hoe bepaal ik de juiste apparaatcode? u U kunt de juiste apparaatcode van uw apparaat vaststellen door de codes één voor één uit te proberen totdat de meeste functies van het apparaat naar behoren werken. De apparaten reageren alleen op enkele instructies van de afstandsbediening. u Test andere codes totdat de apparaten correct reageren op de instructies. u Als een handmatige code-invoer en een automatische zoekactie naar de benodigde code niet tot succes leidt, kan het in enkele zeer uitzonderlijke gevallen voorkomen dat het apparaat niet compatibel is met uw universele afstandsbediening.

Apparaat
Verwijder de universele afstandsbediening aan het einde van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer bij de lokale autoriteiten naar mogelijkheden om het op een milieubewuste en correcte wijze af te voeren.

Batterijen
Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Zij moeten bij een verzamelpunt voor oude batterijen worden ingeleverd.

Technische gegevens
Ba tt erijen: (niet meegeleverd meegeleverd) Laserklasse: 2 x 1,5 V Micro (R03/LRO3/AAA ) Alkalinebatterijen aanbevolen 1