Text preview for : Classe-DR3VHC pwramp.pdf part of Classe DR3VHC power amplifierBack to : Classe-DR3VHC pwramp.pdf | Home

R33 +V D1 1N4148 D2 1N4148 R13 Q7 MPSA56 1k Q8 MPSA56 Q? Q? Q? R20 68k R19 100 C3 10n C11 0.1u C10 4700u 75

R12 274

Q2

MPS8599

3 Q?

U? LM7812CT OUT IN

1

C?

1500u MJ11016 MJ11016

R11 10k

G N D

2 MJ11016

RT1 C8 0.1u Q4 R22 75k R14 R C9 30p idle curr. Q? Q6 C5 C6 10n 100u Q9 MPSA06 D3 1N4148 Q10 MPSA06 D4 1N4148 R17 33.2k R18 274k R21 100 0.47u MJ11015 MJ11015 C7 R? 200 R27 0.27 R28 0.27 [email protected] R23 0.27 R24 0.27

MJ11016 R? 511

R? 10M

R? 4.99k

R25 0.27

R26 0.27

L1

2.5uH R31 4.7 R29 0.27 R30 0.27 R32 4.7 C14

R9

C?

Q3

C?

33.2k

5u

MPS8599 MPS8599

Q? 2N4341

5u

R? 100k

Q5

MPS8599 MPS8599

R? 10k

Q?

Q?

Q?

47n MJ11015 MJ11015

R10 49.9k

R11

100k

dc out offset

R15 1.5k

R16 681k

C4 10n

C13 0.1u

C12 4700u R34 -V 75

C? 10n R? 0.1 (4//0.4) regolare bias x 1 V di caduta su queste resistenze (=10A) F?

T?

D?

MDA3502 +V 25A C? 30mF C? 4.7u C? 0.47u C? 10n Federico Paoletti C? 30mF R? 0.1 (4//0.4) C? 4.7u C? 0.47u C? 10n F? -V 25A C? 30mF per il dr3b non VHC togliere 2 coppie di finali e togliere due resistenza da 0.4 Ohm per ogni ramo il bias si regola a 1.5v di caduta (7.5 A) i condensatori di filtro da 30 a 20 mF

RV? VARISTOR

C? 10n

C? 10n C? 30mF

C? 10n

Title Classe' DR3 Very High Current (VHC) Size Document Number B dr3_vhc.sch Date: February 26, 2003 Sheet of

REV