Text preview for : my_lc1_s.pdf part of panasonic DVD-LS5PP panasonic DVD-LS5PP service manualBack to : Panasonic-DVD-LS5PP.part1 | Home

A CL8803 CL8801 A13 A1 A2 A14 A15 B C A16 A11

G
CL8009 CL8008 CL8007 CL8006 CL8005 CL8004 CL8003 CL8023 CL8022 CL8001 C8806 F3F0J4760003 3 IN A1 A2 A3 A4 A5 A6 OUT GND 1 2 2 IN 1 OUT GND 3 L8803 G1C100K00020

D E

F

CL8011 CL8012 CL8013 CL8015 CL8016 CL8017 CL8020 CL8021 CL8024

E

TO FP1801 MAIN P.C.B.(POW) FP8001 PWR+9V PWR+9V NC HD VD VCLT0 VCLT1 BLON-H LCD+5V +17V +7.5V -13V DGND LCDY LCDC WIDE1 AGND PAL-L AUTO-H ZOOM-H O-CLK O-DATA INV-SEL KEY INV GND INV GND

R8010 3300 C8027 0.47

IC8801 AN78L05ME1
(REG 5V)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

IC8802 C0CBABB00043

R8047 27K

C8025 F3F0J2260002

C8030 10V3.3

R8045 560 R8049 1K C8031 560P

Q8003 2SD22160SL
(AMP) R8048 47K C8045 1 D8001 MA2Z07700L

CL8802 CL8804

C8808 F3F0J2260002

R8038 2700

L8030 G1C120J00003 C8041 82P R8039 1800 C8042 68P

Q8001 2SD22160SL
(AMP) 48 SDATA 47 SCLK 46 SYNCIN 45 NAVI SYNC 44 VCC4 43 VCO CNT 42 AFC DET 41 GND2 40 VREF CLK 39 LOCK DET 38 NRGB 37 VSS 36 POL 35 VDIN 34 CSYNC 33 SCPULSE

C8028 6V33 A7 R8037 47K

R8040 1K

A9 A10 L8802 G1C100K00020

C8032 2.2 49 RESET

R8011 10K

C8026 0.022

R8046 33K

(AMP)

C8024 0.022

R8009 1M

Q8002 2SD22160SL

F C8805 1

HD 32 VD 31 PWM 30 VCC3(3.3V) 29 VCOM 28 C8022 2.2 R OUT DET 27 R8008 100 R OUT 26 A17

R8408 10K 50 COM DC R8402 180K 51 SECAM BLACK R8407 22K C8403 0.01 R8403 47K R8042 580 L8001 G1C560J00001 C8003 0.1 C8029 10V10 52 YIN R8001 2200 53 TRAP1 54 TRAP2 55 YDET C8004 0.1 56 ACCDET 57 CIN 58 VCC5

CL8002

CL8010

CL8014

C8803 10V22 8 VCC 7 V02 6 IN25 IN2+

C8409 0.1 R8405 56K

C8001 18P

C8002 18P

IC8001 AN2546FH
(VIDEO SIGNAL PROCESSOR)

VCC2(7.5V) 25 C8023 0.01 DRV REF 24 GND1 23 C8021 2.2 G OUT DET 22 R8007 100 G OUT 21 C8020 2.2 B OUT DET 20 B OUT 19 R8006 100 BLACK 18 YS 17 A19 A20 A18

IN1+

VEE

IN1-

V01

D

R8409 18K

TO FP901 INVERTER P.C.B. FP8002 PWR+9V PWR+9V LCDON O-CLK O-DATA INV-SEL INV-GND INV-GND INV+5V INV-EG

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R8404 15K

IC8403 C0ABBA000042
R8002 4700 C8006 1 C8007 0.022

59 GND3 C8005 0.1 60 KILL DET 61 APC DET CL8805 W8002 0 62 SCOUT 63 NTSC XTAL

1 C8407 22

2

3

4

R8406 56K

G DET

R DET

MONITOR S8951 EVQPQMB55

VREF

R YIN

B YIN

GIN1

GIN2 15

RIN1

RIN2

BIN1

C8013 0.1

C8014 0.1

C8015 0.1

C8016 1

C8017 1

C8018 1

C8010 0.1

Q8401 2SB14620SL
(BUFFER)

COLOUR S8953 EVQPQMB55

R8953 1200

R8433 0 A12 TL8401 W8404 0 R8014 0 R8411 4700 R8015 0 C8401 0.1

CL8025 CL8026

3

2

1

B
4 5 6

Q8406 XP0460100L
(BUFFER) 8 VCC 7 WP 6 SCL 5 SDA

Q8402 2SD22160SL
(BUFFER)

IC8401 C3EBDC000024
GND A0 A1 A2

R8429 12K

R8430 47

1

2

3

4 A5 A6

A

C8011 0.1

C

BRIGHT S8952 EVQPQMB55

R8952 1K

R8428 12K

R8425 47

C8019 1

C8809 1

C8410 0.1

C8012 F3F0J2260002

C8008 7P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16 C8040 0.1

BIN2

R8951 820

X8001 H0J357400029

PAL-N XTAL

B DET

A11

VCC1(5V)

C8404 F3F1C1060002

R8410 10K

C8402 1

64 PAL XTAL R-YOUT B-YOUT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DVD-LS5PP LCD DRIVE SCHEMATIC DIAGRAM 10 11

G