Text preview for : Energimåler.pdf part of Ide Line PM-200 This manual is in Danish Det er en EnergimålerBack to : Energimåler.pdf | Home

®

Ur/Tid (timer:minutter:sekunder) Indikerer brug af Time/Minut eller Dag/Time format indikerer WATT visning indikerer KWh visning indikerer Volt visning indikerer Ampere visning Energifaktor

$-tegnet angiver pris i kroner, hvis KWh-prisen indtastes i kroner (eller en hver anden valuta). Det tilsluttede el-apparat må højst være på 2300W.

BATTERI:
Før brug skal ENERGIMÅLEREN forsynes med de 2 knap-celle batterier (1,5V>1244) der medfølger. Tag batteridækslet bag på apparatet af og isæt batterierne i.h.t. markeringerne (+/÷) i batterirummet. Batterierne er en ekstra sikkerhed for aflæsninger og programmer ved tilfælde af strømsvigt og når apparatet ikke er tilsluttet i stikkontakt. Bemærk: Hvis apparatet ikke benyttes i længere tid (mere end 12 timer) bør batterierne tages ud af apparatet for at bevare dem. Ved udskiftning af batterier må apparatet IKKE være tilsluttet stikkontakt.

ÆNDRING bruges til at vælge den aktuelle time. Tryk på INDSTIL Nu blinker "minutter". ÆNDRING bruges til at vælge de aktuelle minutter. Tryk på INDSTIL for at afslutte ­ uret er nu indstillet.

12/24 TIMERS FUNKTION:
Apparatet kan indstilles til 12 (AM/PM) eller 24 (0-23) timers display. Skift mellem disse, imens apparatet viser tidspunkt (i volt, ampere eller KWh funktion) ved at trykke på ÆNDRING.

Energimåleren

OPSUMERING AF FUNKTIONER:
Der er 2 hovedfunktioner: 1. Målefunktioner, som inkluderer følgende 9 underfunktioner: Spænding (volt), Ampere, Watt, MaxWatt, KWh, Total tilslutningstid, Total pris1 for tilslutnings tid, Total pris2 for tilslutningstid, Indstilling af ur. 2. Brugerfunktioner, som inkluderer 6 underfunktioner: Kost eller kost1, Kost2, MaxLoad, Kost1-indstil, Kost2-indstil, MaxLoadindstil.

indikerer Frekvens visning Indikerer pris, effekt eller forbrug Pris symbol indikerer Pris/KWh visning Pris1, Pris2 eller Totaltids funktion Overskridnings advarsel Indstil funktion Max. Watt eller Belastning For at De kan få mest glæde af Deres nye Ide-line ENERGIMÅLER, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før måleren tages i brug. Vi anbefaler yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske ENERGIMÅLERENS funktioner.

NULSTILLING
Det er nødvendigt at nulstille ENERGIMÅLEREN hvis displayet fungerer unormalt eller hvis tastaturet ikke reagerer. Benyt et rundt objekt, f.eks. en kuglepen til at trykke på NULSTILLING knappen med et øjeblik. Nulstillingen vil slette alle prissættelser og andre indtastninger. Nulstilling vil også ske automatisk, hvis batteridækslet tages af eller hvis batterierne er opbrugte.

INDSTILLING AF URET:
Ved visning af spænding (volt), ampere, watt eller KWh vil den aktuelle tid også vises. Følg nedenstående anvisning for at indstille uret: Tryk på INDSTIL Ordet "MO" (mandag) blinker. ÆNDRING bruges til at vælge den korrekte ugedag. MO=mandag, TU=tirsdag, WE=onsdag, TH=torsdag, FR=fredag, SA=lørdag, SU=søndag. Tryk på INDSTIL Nu blinker "timer".

MÅLEFUNKTIONER:
Spændingsvisning er standard/start funktion. ENERGIMÅLEREN vil automatisk gå til Volt-funktionen når: - ENERGIMÅLEREN tilsluttes og tændes - ENERGIMÅLEREN bliver nulstillet eller batterierne bliver udskiftet - FUNKTION knappen holdes inde i 5 sekunder - ENERGIMÅLEREN ikke betjenes i ét minut

ENERGIMÅLERENS FUNKTIONER:
Dette apparat gør det bl.a. muligt, at måle den aktuelle spænding i volt, strøm og effekt på det apparat man tilslutter ENERGIMÅLEREN. Ved at indtaste pris pr. KWh (kilowatt per time) kan man også se prisen på apparatets totale strømforbrug.

TYPE: PM-200 VARENR.: 710-028

5. Visning af KWh total forbrug Tryk på FUNKTION knappen for at se status på 8 funktioner. Følgende viser 8 eksempler på hver funktions status og beskrivelse: 1. Visning af spænding / Volt
SA
PM

UDDYBENDE FORKLARINGER:
FIGUR 5 Viser det totale energiforbrug (KWh), samt det aktuelle klokkeslet. 1. Visning af spænding / volt: Denne funktion viser det aktuelle klokkeslet, spændingen i volt og spændingsfrekvens (Hz). Spændingsfrekvens er målt med et interval på 1 Hz i området fra 40Hz til 70Hz. I eksemplet ved figur 1 vises: Det aktuelle tidspunkt er "SA" (lørdag) 2:18:33PM (12 timers format); spændingen er 220V og spændingsfrekvensen er 60Hz. Tryk på FUNKTION for at skifte til ampere visning. Tryk på INDSTIL for at indstille klokkeslet. Tryk på ÆNDRING for at ændre fra 12 timers til 24 timers format.

MO

56 17:38

KWh

801
FIGUR 1 Viser det aktuelle klokkeslet, spændingen i volt og spændingsfrekvens (Hz)

28

33 2:18

VOLTac

220
2. Ampere visning
MO

60Hz

6. Visning af omkostning og forbrugt tid.

spænding og strøm. Når et apparat tilsluttes en forsyningsspænding trækker det en strøm. Ideelt vil effektforbruget være den aktuelle spænding (U) ganget med strømmen (I) som apparatet trækker; P=U*I. Men når apparatet ikke tilnærmelsesvis er en ren ohmsk belastning, vil fasevinklen mellem strøm og spænding have en betydning for effekten. Faseforskydningen cos , hvor er fasevinklen, er lig med energifaktoren og effektforbruget for et apparat kan dermed findes som P=U x I x cos . Eksempelvis kan nævnes, at energifaktoren for et køleskab er ca. o,6, hvorfor den vil have stor indflydelse på den målte effekt. Derimod er energifaktoren for en elektrisk elkedel ca. 0,99, hvorfor det ikke vil have en indflydelse af betydning på effekten. ENERGIMÅLEREN tager i alle tilfælde højde for faseforskydningen. Tryk på FUNKTION for at skifte til visning af watteffekt. Tryk på INDSTIL for at skifte til indstilling af klokkeslet (se yderligere under indstilling af tid). Tryk på ÆNDRING for evt. at ændre fra 12 timers til 24 timers format. 3. Visning af Watt-effekt: Viser det aktuelle klokkeslet, watt-effekt, og energifaktoren/faseforskydningen for det tilsluttede apparat. I eksemplet ved figur 3 vises: Det aktuelle tidspunkt er "TH" (torsdag) 8:07:59; watteffekten er 692Watt og energifaktoren er 0.88. Udregningen af watteffekten er fremkommet ved at gange spændingen, strømforbruget og energifaktoren med hinanden (Watteffekt=spænding x strømforbrug x energifaktor). Watteffekten er vist i interval af 1Watt.

Tryk på FUNKTION for at skifte til visning af Max målt watteffekt. Tryk på INDSTIL for at skifte til indstilling af klokkeslet. Tryk på ÆNDRING for evt. at skifte mellem 12 og 24 timers format. Tryk på FUNKTION i ca. 5 sekunder for at skifte til brugerfunktioner. 4. Visning af Max målt watt effekt: Viser den højest målte effekt i watt og tidspunktet for den maksimale watteffekt. I eksemplet ved figur 4 vises at den højest målte watteffekt er 1876Watt. Tidspunktet for den målte effekt er "FR" (fredag) 3:38:00 (PM) og den målte energifaktor er 0.90. Tryk på FUNKTION for at skifte til visning af total KWh-forbrug Viser det totale energiforbrug (KWh), samt det aktuelle klokkeslet. Tryk på INDSTIL har i denne visning ingen funktion. Tryk på ÆNDRING for evt. at skifte mellem 12 og 24 timers format. For nulstilling af MaxWatt, se under: Pkt.4 (Visning af watt effekt) eller Pkt. 6 (Visning af omkostning og forbrugt tid). 5. Visning af KWh total forbrug: Viser det totale energiforbrug (KWh), samt det aktuelle klokkeslet. Intervallet 0.01KWH og maksimum er 9999.99KWH. I eksemplet ved figur 5 vises at det aktuelle klokkeslet er "MO" (mandag) 17:38:56 og det totale wattforbrug i perioden er 801.28KWh. Tryk på FUNKTION for at skifte til visning af omkostning og forbrugt tid.

83737
$
TOTAL ON TIME

50 23:48

AMP

POWER FACTOR

6.18
3. Visning af watt-effekt
TH

1.00

FIGUR 2 Viser det aktuelle klokkeslet, strømforbruget (i ampere) og energifaktoren (faseforskydningen - se**) for det tilsluttede apparat.

962.8

FIGUR 6 & 7 Den totale omkostning og forbrugt tidvises.

DAY

HOUR

30418
$
TOTAL ON TIME

9178 6389 4965

06
N.B: Når et apparat tilsluttes ENERGIMÅLEREN og tændes, fremkommer der et spændingsfald - dette er helt naturligt. 2. Ampere visning: Denne funktion viser det aktuelle klokkeslet, strømforbruget (i ampere) og energifaktoren/faseforskydningen for det tilsluttede apparat. I eksemplet ved figur 2 vises: Det aktuelle tidspunkt er "MO" (mandag) 23:48:50 (24 timers format). Det aktuelle strømforbrug er 6,18A og energifaktoren er 1.00. Hvis strømforbruget er lavere end 4A, vil intervalvisningen være 0.01A. Er strømforbruget højere end 4A, vil intervalvisningen være 0.02A. Hvis det målte strømforbrug er lavere end 0.02A vil forbruget vises som 0A. Energifaktoren er et udtryk for faseforskydningen mellem den aktuelle

7. Omkostning og forbrugt tid af pris1
WATT
POWER FACTOR

59 8:07

692
FR
PM MAX

0.88

FIGUR 3 Viser det aktuelle klokkeslet, watteffekt, og energifaktoren (faseforskydningen) for det tilsluttede apparat.

58 1472
$
TOTAL PRICE 1 ON TIME

FIGUR 8 Den totale omkostning og forbrugt tid for pris1 vises.

4. Visning af Max målt watt effekt

00 3:38

8. Omkostning og forbrugt tid af pris2
WATT
POWER FACTOR

1876

0.90

FIGUR 4 Max målt effekt i watt og tidspunktet for den maksimale watteffekt.

35918
$
TOTAL PRICE 2 ON TIME

FIGUR 9 Den totale omkostning og forbrugt tid for pris2 vises.

For nulstilling af KWh totalforbrug, se under: Pkt. 4 (visning af watteffekt) eller Pkt. 6 (visning af omkostning og forbrugt tid). 6. Visning af omkostning og forbrugt tid: Viser den totale omkostning og forbrugt tid af den akkumulerede energi, der er forbrugt af apparatet, som er tilsluttet ENERGIMÅLEREN. Den totale omkostning er baseret på prisen indtastet i "Kost/KWh visning" eller "Kost/KWh1 visning" og "Kost/KWh2 visning". Omkostningen er udregnet af summen af total kost af pris1 og total kost af pris2. Det totale tidsforbrug er summen af tiden for pris1 og tiden for pris2. Ved tidsforbrug på under 3000 timer vises forbruget i TIME/MINUT-format. Når tidsforbruget når 3000 timer skifter formatet til DAG/TIME. Maximum antal dage er 365 og intervallet er 1 minut under 3000 timer. Efter 3000 timer er intervallet 1 time. Den akkumulerede omkostning for det tilsluttede apparat bliver udregnet. Hvis brugeren opdaterer prisen for KWh, bliver den totale omkostning automatisk opdateret. Intervallet løber fra 0,001 til 999.999. Antallet af decimaler afhænger af den kalkulerede omkostning. Når omkostningen kommer over 999,9 forsvinder decimalerne helt. I eksemplet ved figur 6 vises, at det totale tidsforbrug er 823 timer og 37 minutter. Den totale omkostning er kr. 962,8 I eksemplet ved figur 7 vises, at det totale tidsforbrug er 304 dage og 18 timer. Den totale omkostning er kr. 917.806 Tryk FUNKTION for at skifte til visning af spænding/volt, hvis Pris2 ikke er indstillet. Ellers vil det skifte til Total-Pris1/Tidsforbrug.

Tryk FUNKTION og hold knappen inde i ca. 5 sekunder - Total-Pris1 og tidsforbruget vil nulstilles. Hvis man ikke betjener ENERGIMÅLEREN, vil den automatisk skifte til visning af spænding/volt. 7. Omkostning/forbrugt tid af pris1 og omkostning/forbrugt tid af pris2: Hvis der er tidsbestemt omkostning, kan brugeren indstille 2 forskellige prissætninger på KWh og deres tilhørende starttidspunkt. Det totale tidsforbrug og omkostning for begge prissætninger bliver udregnet.

BRUGERFUNKTIONER:
Ved visning af enten Spænding, Ampere eller Watteffekt vil et tryk på FUNKTION i ca. 5 sekunder starte brugerfunktioner.
SET COST/KWh

$
PRICE 1

1. Kost pr. KWh visning /indstilling

01.38 0.81

FIGUR 14 Kost1 pr. KWh er her indstillet til eks. kr. 1,38.

1. Kost per KWh visning / indstilling: Viser omkostning i kroner og øre (eller anden valuta). Indstilling og ændring sker også her. I eksemplet ved figur 10 vises at omkostningen pr. KWh er 2,188/KWh hele tiden (--:-- betyder ingen indstilling. Kun Kost1 benyttes: Tryk på FUNKTION i ca. 5 sekunder for at gå til visning af brugerfunktioner

--:-$
COST/KWh

2.188 1.90

FIGUR 10 Viser omkostning i kroner og øre (eller anden valuta). Indstilling og ændring sker også her.

3. Kost2 pr. KWh visning:
MO

6:00
$
COST/KWh PRICE 2

SET

$
COST/KWh

I eksemplet ved figur 8 vises: Total tidsforbrug for Pris1 er 1472 timer og 58 minutter; den totale omkostning for Pris1 er $6389 ($ er et udtryk for en given valuta eksempelvis danske kroner). I eksemplet ved figur 9 vises: Total tidsforbrug for Pris2 er 359 timer og 18 minutter; den totale omkostning for Pris2 er $496,5. Tryk på FUNKTION i ca. 5 sekunder og begge værdier vil blive nulstillet. Hvis man ikke betjener ENERGIMÅLEREN i 1 minut, vil den automatisk skifte til visning af spænding/volt. OBS! Efter vores viden anvendes denne form for tidsindelt rabat ikke i Danmark.

FIGUR 11 Kost pr. KWh er her indstillet til eks. kr. 1,90.

FIGUR 15 Viser omkostning2 i kroner og øre (eller anden valuta). Indstilling og ændring sker også her.

Hvis man ikke betjener ENERGIMÅLEREN i 1 minut, vil den automatisk skifte til visning af spænding/volt. Omkostningen pr. KWh indstilles på følgende måde: A) Tryk på INDSTIL og det første ciffer vil blinke. B) Tryk på ÆNDRING for at indstille første ciffer i prisen. C) Tryk på INDSTIL og det andet ciffer vil nu blinke. D) Tryk på ÆNDRING for at indstille andet ciffer i prisen. E) Gentag C) og D) for at indstille tredje og fjerde ciffer i prisen. F) Tryk på INDSTIL og decimalcifferet vil nu blinke. G) Tryk på ÆNDRING for at indstille decimalcifferet. H) Tryk på INDSTIL for at returnere til starttid. Tryk på FUNKTION igen for at forlade indstilling. Det tilladte område går fra $0.001/KWh til $999.9/KWh. I eksemplet ved figur 11 vises en indstilling af en pris på $1.90: Med kost per KWh vist i displayet - tryk på INDSTIL. Første ciffer blinker. Tryk på ÆNDRING for at ændre cifferet til 1, efterfulgt af et tryk på INDSTIL. Tryk på ÆNDRING for at ændre anden ciffer til 9, efterfulgt af et tryk på INDSTIL. Tryk evt. på ÆNDRING for at skifte decimalkommaet til den korrekte plads. Tryk 2 gange på INDSTIL for at færdiggøre indstilling som vist i figur 11.

4. Kost1/Starttid og Kost2/Starttid
MO PM

--:-SET ON TIME

FIGUR 12 --:-- betyder ingen indstilling. Kun Kost1 benyttes.

7:38
ON TIME

SET

FIGUR 16 Starttid er indstillet til SA (lørdag) og SU (søndag) klokken 7:38PM.

5. Max. effekt 2. Kost1 pr. KWh visning /indstilling
MO

0:00
$
COST/KWh PRICE 1

1.03

FIGUR 13 Viser omkostning1 i kroner og øre (eller anden valuta). Indstilling og ændring sker også her.

MAX

LOAD

AMP

3.00

FIGUR 17 Indtastning og visning af max. effekt.

Prisen for 1 KWh kan ses af Deres sidste el-regning eller kan oplyses, hvis De henvender Dem til Deres el-selskab.

2. To-pris funktion: ENERGIMÅLEREN er i stand til at måle omkostningerne ved 2 forskellige priser alt efter tidspunktet på dagen. Den ene af priserne er den "originale" pris (pris1 eller den egentlige pris på KWh) og den anden er "discount" prisen (pris2 - den nedsatte takst eksempelvis uden for spidsbelastet tidsrum). ENERGIMÅLEREN summerer prisen på energiforbruget, hvis begge priser bliver brugt af et apparat i et givet tidspunkt. Efter at man har indstillet kostprisen for KWh, skifter ENERGIMÅLEREN til indstilling af starttidspunkt for prissætningen. Hvis man indstiller starttidspunkt, bliver pris2 aktiveret automatisk og kost1/KWh funktionen afløser kost/KWh funktionen. *Visning af Kost1 I eksemplet ved figur 13, vises det at prisen for KWh Pris1 er indstillet til 1.03/KWh. Starttidspunktet for Pris1 er MO (mandag) klokken 0:00. Tryk på FUNKTION for at skifte til visning af Pris2. *Visning af Kost2 I eksemplet ved figur 15, vises det at prisen for KWh Pris2 er indstillet til 0.81/KWh. Starttidspunktet for Pris2 er SA (lørdag) og SU (søndag) klokken 6:00. *Kost1 indstilling af starttid Efter at prisen på energiforbruget blev indstillet ved de foregående 8 trin kan starttiden for hver prissætning nu indtastes.

Tryk på INDSTIL Tryk på ÆNDRING Dagen blinker nu. Med ÆNDRING vælges den rigtige dag. Tryk på INDSTIL Timer blinker nu. med ÆNDRING vælges timer. Tryk på INDSTIL Minutter blinker nu og med ÆNDRING vælges minutter. Tryk på INDSTIL for at afslutte. Et eksempel på starttid indstillet som; SA (lørdag) og SU (søndag) klokken 7:38PM er vist i figur 16. Tryk på FUNKTION for at skifte til Kost2. Tryk på INDSTIL for at skifte til indstilling af Kost1. Hvis FUNKTION holdes inde i 5 sekunder, vil displayet skifte til visning af Spænding/volt. Hvis man ikke betjener ENERGIMÅLEREN i 1 minut, vil den automatisk skifte til visning af spænding/volt. *Indstilling af Kost2 per KWh. Tryk på FUNKTION en gang i visning af Kost1. Displayet vil skifte til visning af Kost2. Ved indstilling af Kost2 gennemgåes samme procedurer som ved indstilling af Kost1 og same procedure som ved indstilling af starttid for Kost1.

I denne funktion vises max. strømforbrug indtastet af brugeren. Det mulige område går fra 0.01 til 19.99Ampere. Eksemplet i figur 17 viser, at det indtastede strømforbrug er 3.00 Ampere. ENERGIMÅLEREN er også i stand til at afsløre om strømforbruget overskrider det maximale strømforbrug indtastet af brugeren. Når strømforbruget opnår eller overskrider det indtastede maximum, vil "OVER LOAD WARNING" blinke. Sluk nu for det tilsluttede apparat og tag stikket ud af ENERGIMÅLEREN. Når "OVER LOAD WARNING" blinker kan man trykke FUNKTION for at fjerne advarslen. Tryk på INDSTIL for at skifte til indstilling af Max. Effekt (Ampere). Hvis FUNKTION holdes inde i 5 sekunder, vil displayet skifte til visning af Spænding/volt. Hvis man ikke betjener ENERGIMÅLEREN i 1 minut, vil den automatisk skifte til visning af spænding/volt. 4. Indstilling af Max. Effekt / Ampere: De maximale strømforbrug indtastes som følger: Ved visning af Max. Effekt i display trykkes INDSTIL for at skifte til indstilling. Første ciffer vil blinke og det ændres nu ved at trykke på ÆNDRING fra 0 til 9. Tryk derefter henholdsvis INDSTIL og ÆNDRING for at indstille de næste to cifre. Når alle cifre er indstillet trykkes INDSTIL for at afslutte indstillingen. Dette vil ske automatisk, hvis ingen knapper betjenes i et minut.

Hvis ENERGIMÅLEREN ikke er i brug eller er taget ud af stikkontakten og ingen knapper er aktiveret i et minut, vil den slukkes og displayet vil blive blankt. Når apparatet igen bliver tilsluttet og aktiveret, skifter det til Visning af Spænding / Volt.

Watt: KWh:

± 5% af den målte værdi (± 10W.) ± 5% af den målte værdi (± 0,1 KWh)

NULSTILLING/FUNKTIONSSVIGT:
Det vil være nødvendigt at nulstille ENERGIMÅLEREN, hvis displayet fungerer unormalt eller hvis tastaturet ikke reagerer. Nulstillingen vil slette alle prissættelser og andre indtastninger. Prøv igen, hvis displayet ikke bliver nulstillet. Husk at kontrollere om stikkontakten er tændt og ikke er defekt.

Målenøjagtighedstallene er baseret på: · Vekselstrømsfrekvens på 45 - 65 Hz. · Normal stuetemperatur. · Harmonisk forvrængning af spænding/strøm < 15%. DER YDES GARANTI I HENHOLD TIL KØBELOVEN

RENGØRING:
Energi-måleren kan aftørres med en let fugtig klud samt en mild sæbe. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler. OBS! Energi-måleren må ikke neddyppes i nogen former for væske.

GARANTIEN BORTFALDER:
· · · · Hvis ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger ikke iagttages. Hvis apparatet har været udsat for vold eller lidt anden form for overlast. Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet. For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.

Importør:
MJ Trading A/S Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Forsyningsspænding: Max. gennemgangsstrøm: Volt (i display): Ampere: Min. målbar Ampere: Watt (i display): KWh (i display): Frekvens: 230V - 50Hz. 10 Ampere 190 - 276V. 0,00 - 10A. 0,02A (4,6W ved 230V.) 0 - 4416W. 0,0 - 9999,99 KWh. 40 - 70 Hz.

Eksemplet i figur 15 viser en indstilling af Pris2 som 0.81 med et starttidspunkt fra SA (lørdag) og SU (søndag) klokken 6:00. 3. Max. Effekt / Ampere:

MÅLENØJAGTIGHED:
Volt: Strømforbrug: ± 3% af den målte værdi ± 3% af den målte værdi (± 0,04A)

DVALE