Text preview for : Olympus FE-47X-43.pdf part of Olympus FE-47X-43 Photo cameraBack to : Olympus FE-47X-43.pdf | Home

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-47/X-43
Instrukcja obslugi

· DzikujemyzazakupcyfrowegoaparatufotograficznegofirmyOlympus.
Abyoptymalniewykorzystafunkcjeswojegonowegoaparatuizapewni jegojaknajdluszebezbldnedzialanie,przedrozpoczciemuywania zapoznajsidokladniezinstrukcjobslugi.Zachowajtinstrukcj obslugiwbezpiecznymmiejscujakoródloinformacjiwprzyszloci.

· Przedprzystpieniemdowykonywaniawanychzdjzalecamy

wykonanieseriizdjpróbnychwcelulepszegopoznaniaaparatu ijegofunkcji. Olympuszastrzegasobieprawodoaktualizacjiizmianinformacji zawartychwniniejszejinstrukcjiobslugi.

· Zewzgldunaprocesciglegoudoskonalaniaswoichproduktówfirma · Ilustracjepokazujceekraniaparat,zawartewniniejszejinstrukcji

obslugi,wykonanonaetapieprojektowaniaaparatuimogsiróni odaktualnegoproduktu.

Zarejestrujswójproduktnawww.olympus-consumer.com/registeriotrzymajdodatkowekorzyciodfirmyOlympus!

Krok

1
Paseknark DwiebaterieAA KabelUSB

Sprawdzanie zawartoci opakowania

Cyfrowyaparat fotograficzny

KabelAV

DyskCD-ROM programuib

Inneakcesorianieprzedstawionenarysunkach:instrukcjaobslugi(tapublikacja),kartagwarancyjna. Zawartoopakowaniamoebyinna,wzalenociodmiejscawktórymdokonanozakupu.

Krok

2

Krok

3 5

Przygotowanie aparatu
,,Przygotowanieaparatu"(str.10)

Fotografowanie i odtwarzanie zdj
,,Fotografowanie,wywietlanieikasowanie" (str.14)

Krok

4

Krok

Korzystanie z aparatu
,,Ustawieniaaparatu"(str.3)

Drukowanie
,,Drukowaniebezporednie(PictBridge)"(str.37) ,,Zaznaczaniezdjdodrukowania(DPOF)" (str.40)

Spis treci
. Nazwy czci.................................. 6 Przygotowanie aparatu................ 10 Fotografowanie, wywietlanie . i kasowanie................................... 14 Korzystanie z trybów . fotografowania.............................. 20 Korzystanie z funkcji . fotografowania.............................. 23 Menu funkcji fotografowania....... 27 Menu funkcji odtwarzania, . edycji i drukowania...................... 30 . Menu innych ustawie aparatu.....32 Drukowanie................................... 37 Wskazówki dotyczce . uytkowania.................................. 42 Dodatek......................................... 46PL

Ustawienia aparatu
Z wykorzystaniem przycisków bezporednich
Dostpdoczstouywanychfunkcjimonauzyskazapomocprzyciskówbezporednich.

Spustmigawki(str.14)

Przyciskizoomu(str.16)

q--przycisk(przelczanie pomidzyfotografowaniem aodtwarzaniem)(str.15) --przycisk(str.4)

E--przycisk(przewodnik pomenu)(str.19)

Przyciski strzalek
F(wgór)/ INFO--przycisk(zmiana wywietlanychinformacji)(str.16,19)

SymboleFGHIwywietlanepodczas wyboruzdjiustawie,wskazuj,enaley uyprzyciskówstrzalek.
X Y M D TIME

H(wlewo)

I(wprawo)

2010 . 02 . 26 12 : 30

Y/M/D

4/30

CANCEL MENU

SET OK

H--przycisk (str.12) G(wdól)/ D--przycisk(kasowanie) (str.18)
SINGLE PRINT

NORM 14M FILE 100 0004 '10/02/26 12:30

PRINT OK MORE

PLKorzystanie z menu

Menuumoliwiazmianustawieaparatu,np.trybufotografowania. Nacinijprzycisk,abywywietlimenufunkcji.Menufunkcjiumoliwiaustawienieczstouywanych funkcjifotografowaniaiodtwarzania,np.trybufotografowania.

Fotografowanie

Wybranaopcja

Odtwarzanie
SLIDESHOW PERFECT FIX EDIT ERASE

PROGRAM AUTO

P
0.0

Fotografowanie -- tryb Funkcja -- menu o [SETUP] menu

WB AUTO ISO AUTO

4

14M

SETUP

Aby wybra tryb fotografowania UyjprzyciskówFG,abywybramenu UyjprzyciskówHI,abywybratryb inacinijprzyciskH. fotografowania,anastpnienacinij przyciskH. Aby wybra menu funkcji Menu[SETUP]umoliwiakonfiguracjszeregufunkcjiaparatu, UyjprzyciskówFG,abywybramenuiuyj wtymfunkcjifotografowaniaiodtwarzania,którenieswywietlane przyciskówHI,abywybraopcjmenu. NacinijprzyciskH,abyustawimenufunkcji. wmenufunkcjiorazinnychustawie,np.datyigodzinyczy

informacjiwywietlanychnaekranie.

1

Wybierz opcj [SETUP], a nastpnie nacinij przycisk H.

4
NORMAL

·

Zostaniewywietlonemenu[SETUP].
COMPRESSION AF MODE FINE ZOOM R ICON GUIDE FACE/iESP OFF OFF ON

Uyj przycisków FG, aby wybra odpowiednie submenu 2, a nastpnie nacinij przycisk H.

·

Powybraniuustawienianamonitorzepojawi sipoprzedniekran.

1 2 3

Koniecznemoebywykonanie dodatkowychczynnoci.,,Ustawienia menu"(str.27do36)
POWER SAVE ON BATTERY TYPE ALKALINE
1 2 3

EXIT MENU

SET OK

2

Nacinij przycisk H, aby wyróni karty stron. Uyj przycisków FG, aby wybra dan kart i nacinij przycisk I.
Submenu1
POWER SAVE OFF BATTERY TYPE ALKALINE
1 2 3

Zakladkastrony
OFF POWER SAVE BATTERY TYPE ALKALINE
1 2 3

EXIT MENU

SET OK

5

Nacinij przycisk , aby zakoczy okrelanie ustawienia.

EXIT MENU

SET OK

EXIT MENU

SET OK

3

Uyj przycisków FG, aby wybra odpowiednie submenu 1, a nastpnie nacinij przycisk H.
Submenu2
POWER SAVE OFF BATTERY TYPE ALKALINE POWER SAVE OFF POWER SAVE BATTERY TYPE ALKALINE
1 2 3

Czcifunkcjiniemonauy wniektórychtrybachfotografowania. Wtakimprzypadkupowprowadzeniu ustawieniazostaniewywietlony nastpujcykomunikat.
COMPRESSION NORMAL AF MODE FACE/iESP FINE ZOOM OFF CONFLICTING SETTINGS R OFF ICON GUIDE ON

1 2 3

1 2 3

OFF ON

EXIT MENU

SET OK

EXIT MENU

SET OK

BACK MENU

SET OKPL

Indeks menu
Menufunkcjifotografowania
PROGRAM AUTO

P
0.0

WB AUTO ISO AUTO

4

14M

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1 2 3

COMPRESSION NORMAL AF MODE FACE/iESP FINE ZOOM OFF R OFF ICON GUIDE ON

IMAGE SIZE FRAME RATE IS MOVIE MODE
1 2 3

R

VGA 30fps OFF ON

EXIT MENU

SET OK

EXIT MENU

SET OK

1Trybfotografowania P(PROGRAMAUTO) .... str.14 . M(iAUTO).................. str.20 N(DISMODE)............. str.20 s(SCENEMODE).... str.20 P(MAGICFILTER)... str.21 ~(PANORAMA) ............ str.22 . A(MOVIE)..................... str.15 2Lampablyskowa............. str.23 . 3Makro.............................. str.23

4Samowyzwalacz.............. str.24 5Kompensacjaekspozycji. str.24 6Balansbieli...................... str.25 7ISO.................................. str.25 8Rozmiarzdjcia............... str.26 9o(SETUP) z(Fotografowanie)/ A(Sekwencjawideo) IMAGESIZE (sekwencjewideo)........... str.27

COMPRESSION (zdjcia)........................... str.27 FRAMERATE (sekwencjewideo)........... str.27 AFMODE........................ str.28 FINEZOOM.................... str.28 ISMOVIEMODE............ str.28 . R(zdjcia)....................... str.29 R(sekwencjewideo)....... str.29 ICONGUIDE................... str.29

Menufunkcjiodtwarzania,edycjiidrukowania
SLIDESHOW PERFECT FIX EDIT ERASE

1 2 3 4

5

PRINT ORDER 0 y
1 2 3

R

EXIT MENU

SET OK

SETUP

1SLIDESHOW................... str.30 2PERFECTFIX................. str.30 3EDIT................................ str.30 4ERASE............................ str.30

5o(SETUP)q (odtwarzanie) PRINTORDER ............... str.31 . 0(Ochrona) ................ str.31 . y(Obracanie)................. str.31 R(Dodawaniedwiku dozdj).......................... str.31

Menuinnychustawieaparatu
FORMAT BACKUP W RESET USB CONNECTION q POWER ON SAVE SETTINGS

ENGLISH STORAGE NO NO SET OK

1 2 3

1 2 3

EXIT MENU

1r(Ustawienia1) MEMORYFORMAT/ FORMAT......................... str.32 . BACKUP ......................... str.32 . W(Jzyk)..................... str.32 RESET............................. str.32 USBCONNECTION........ str.33 qPOWERON.............. str.33 SAVESETTINGS............ str.33

2s(Ustawienia2) PWONSETUP............... str.33 SOUNDSETTINGS........ str.34 PIXELMAPPING ............ str.34 . s(Monitor)................... str.34 X(Data/godzina).......... str.34 WORLDTIME.................. str.35 VIDEOOUT .................... str.35 . 3t(Ustawienia3) POWERSAVE................. str.36 BATTERYTYPE.............. str.36

PLNazwy czci
Aparat

4

5

6

7

1 8

2 3
1 2. 3. 4 5
Oczkopaskadonoszeniaaparatu Pokrywakomorybaterii/karty ..... str.10 . Blokadakomorybaterii/karty...... str.10 . Mikrofon................................ str.29,31 Obiektyw............................... str.46,58

9 10
6. Lampablyskowa......................... str.23 7 Lampasamowyzwalacza............ str.24 8 Zlczewielofunkcyjne..... str.11,35,37 9 Gniazdostatywu 10 Glonik

Mocowanie paska do aparatu

Zacignijmocnopasek,abysinieobluzowal.PL

1

5 6 7

2 3 4
1 2. 3. 4.
Przyciskn................... str.12,14 Monitor.................................. str.14,42 Przycisk.............................. str.4 Przycisk.E(przewodnik pomenu) .................................... str.19 . 5. Spustmigawki............................. str.14 6 Przyciskizoomu.......................... str.16

8 9

7. 8. 9.

Przycisk.q(przelczanie pomidzyfotografowaniem aodtwarzaniem)......................... str.15 Przycisk.H(OK).................... str.3,12 Przyciskistrzalek.......................... str.3 INFO--przycisk (zmianawywietlanych informacji)....................... str.16,19 D--przycisk(kasowanie)... str.18

PLMonitor
Ekran trybu fotografowania

1 18 17 16

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 5 6 7 10

P
0.0 P

WB AUTO ISO AUTO

17 16

WB AUTO

0.0

4 NORM

14M

0:34 VGA

ON

15 14 12
1/100 F3.5

15 9 13 12 11 20 19

Sekwencjewideo

Zdjcie

1. 2. 3.

Wskanikstanubaterii................ str.12 Trybfotografowania.............. str.14,20 Lampablyskowa......................... str.23 Gotowolampyblyskowej/ ladowanielampyblyskowej........ str.42 . 4 Makro.......................................... str.23 5. Samowyzwalacz......................... str.24 6. Kompensacjaekspozycji............ str.24 . 7. Balansbieli................................. str.25 . 8. ISO.............................................. str.25 9. Rozmiarzdjcia.................... str.26,27 10.Menu[SETUP].......................... str.4,5 11. Nagrywaniezdwikiem (sekwencjewideo)...................... str.29

12.Czasnawiecie.......................... str.35 13.Cyfrowastabilizacjaobrazu........ str.28 14.Kompresja(zdj)....................... str.27 15.Liczbazdj,które

monazapisa............................ str.14 Lcznyczasnagrywania (sekwencjewideo)...................... str.15 16.Wykorzystanapami................. str.47 17.ZnacznikceluAF........................ str.14 . 18.Ostrzeenieoporuszeniuaparatu... -- 19.Wartoprzyslony....................... str.14 20.Czasotwarciamigawki............... str.14PL

Ekran trybu odtwarzania
Ekrannormalny

1 1

2 3 4 2 3 4
10 10

5 6 5 6

4/30 4/30

1 1

4 4

'10/02/26 12:30

Zdjcie
Ekranszczególowy

'10/02/26 12:30

15 15 7 7

00:12/00:34

Sekwencjewideo

00:12/00:34

6 6

1 1

2 3 4 2 3 4
10 10

5 6 5 6

4/30 4/30 2.0

8 9 10 8 9 10 1/1000 F3.5 1/1000 F3.5ISO

1/1000 F3.5

WB 1/1000 F3.5ISO AUTO P AUTO 2.0

P

NORM 14M AUTO AUTO FILE 100 ORM 14 M N 0004 '10/02/26 12:30 FILE 100 0004
'10/02/26 12:30

ISO WB

18 17 18 17

P P

16 16

NORM 14M NORM 14M 0004 0004 '10/02/26 12:30 '10/02/26 12:30
FILE 100 FILE 100

AUTO AUTO ISO WB AUTO AUTO

11 11 2.0 2.0 WB

12 12 13 13 14 14 15 15

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Wskanikstanubaterii................ str.12 Zaznaczaniezdjdodrukowania/ liczbawydruków .............. str.40/str.39 . Ochrona...................................... str.31 Dodawaniedwiku.............. str.29,31 Wykorzystanapami ................ str.47 . Numerklatki/calkowita liczbazdj................................. str.16 Czasodtwarzania/calkowityczas nagrywania(sekwencjewideo)... str.17 Trybfotografowania.............. str.14,20 Czasotwarciamigawki............... str.14

9. Wartoprzyslony....................... str.14 10.ISO.............................................. str.25 11. Kompensacjaekspozycji............ str.24 . 12.Balansbieli................................. str.25 . 13.Rozmiarzdjcia.................... str.26,27 14.Numerpliku.........................................15.Dataigodzina............................. str.12 16.Kompresja(zdj)....................... str.27
Liczbaklateknasekund (sekwencjewideo)...................... str.27 17 Makro.......................................... str.23 18.Lampablyskowa......................... str.23

PLPrzygotowanie aparatu
Wkladanie baterii i karty pamici SD/SDHC (sprzedawana oddzielnie)
Waparaciezawszenaleyuywakart pamiciSD/SDHC.Nienaleywklada innychtypówkartpamici.

3

1

1

Blokadakomory baterii/karty

3 2
Pokrywa komory baterii/karty

2

Informacjenatypówbaterii,któremona zastosowazawierasekcja,,rodki ostronocidotyczcekorzystaniazbaterii" (str.46). JeeliuywanesbaterieNiMH,sprawd, czysnaladowanedopelnaiwybierzopcj [NiMH]dlaustawienia[BATTERYTYPE]. [BATTERYTYPE](str.36) Wylczaparatprzedotworzeniempokrywy komorybaterii/karty. Podczaskorzystaniazaparatupokrywa komorybaterii/kartypowinnabyzamknita.

Przelcznik zabezpieczeniaprzed zapisem

Kiedy naley wymieni baterie
Baterinaleywymienipowywietleniu komunikatuobldzieprzedstawionego poniej.
Miganaczerwono

Wsukartprostotak,abykliknla,blokujc sinamiejscu. Niedotykajpolastyków.
4

BATTERY EMPTY

Lewygórny rógmonitora

Komunikatobldzie

10

PL

4
1 2

Instalowanie dolczonego oprogramowania komputerowego (ib)
Posprawdzeniuwymagasystemowych postpujzgodniezponiszymiinstrukcjami,aby podlczyaparatdokomputeraizainstalowa dolczoneoprogramowaniekomputerowe(ib).

Wymagania systemowe
WindowsXP(ServicePack2lubnowszy)/ WindowsVista/Windows7

Aparatumoliwiauytkownikowi fotografowanieprzyuyciupamici wewntrznejnawetbezwloonej kartypamiciSD/SDHC(sprzedawana oddzielnie).,,Korzystaniezkartypamici SD/SDHC"(str.47) ,,Liczbazdj,któremonazapisa/Lczny czasnagrywania(sekwencjewideo) wpamiciwewntrznejinakartach pamiciSD/SDHC"(str.48)

Podlczanie aparatu

Aby wyj kart pamici SD/SDHC

Zlcze wielofunkcyjne

1

2
KabelUSB(wzestawie)

Nacinijkart,akliknieiwysuniesilekko, anastpniechwykartiwyjmijj.
Komputer(wlczony)

Informacjenainstalacjioprogramowania komputerowego(ib)zawierapomoconline oprogramowania.

PL

11

1

·

Wló dolczony dysk CD do napdu CD-ROM.
Naekraniekomputerazostaniewywietlonyekran instalacji.

Wskazówki dotyczce obslugi
Wskazówkidotyczceobslugiwywietlane nadoleekranuinformuj,emonauy przycisku,Hlubprzyciskówzoomu.
COMPRESSION NORMAL AF MODE FACE/iESP FINE ZOOM OFF R OFF ICON GUIDE ON SEL. IMAGE

Jeelioknoinstalacjiniezostanie wywietlonewybierzzmenustartopcj ,,Mójkomputer"(WindowsXP)lub ,,Komputer"(WindowsVista/Windows7). KliknijdwukrotnieikonnapduCD-ROM, abyotworzyoknoinstalacyjnegodysku CD,anastpniekliknijdwukrotniepozycj ,,CameraInitialSetup.exe".

1 2 3

EXIT MENU

SET OK

2 3

SET OK

Podlcz aparat do komputera.
OK

ERASE/CANCEL MENU

Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskazówki dotyczceobslugi

Ustawianie daty, godziny i strefy czasowej
Dataigodzinaustawionewtymmiejscu szapisywanewnazwachplikówzdj, drukowanejdacieiinnychdanych.

1

·

Nacinij przycisk n, aby wlczy aparat.
Jeelidataigodzinaniesustawione,zostanie wywietlonyodpowiedniekranustawie.
X Y M D TIME

---- . -- . -- -- : --

Y/M/D

CANCEL MENU

Ekranustawiedatyigodziny

2

Uyj przycisków FG, aby wybra rok w opcji [Y].
X Y M D TIME

2010 . -- . -- -- : --

Y/M/D

CANCEL MENU

1

PL

3

Nacinij przycisk I, aby zapisa ustawienie opcji [Y].
X Y M D TIME

Zmiana wywietlanego jzyka
Jzykwywietlanychnamonitorzemenu ikomunikatówobldachmonazmieni.

1
Y/M/D

Wywietl menu [SETUP].
,,Korzystaniezmenu"(str.4)

2010 . -- . -- -- : --

2

CANCEL MENU

Uyj przycisków FG, aby wybra kart r (Ustawienia 1), a nastpnie nacinij przycisk I.
FORMAT BACKUP W RESET USB CONNECTION q POWER ON SAVE SETTINGS

4

Podobnie jak w kroku 2 i 3, uyj przycisków FGHI oraz przycisku H, aby wybra ustawienie opcji [M] (miesic), [D] (dzie), [TIME] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejno daty).
Abyuzyskaprecyzyjneustawieniegodziny, podczasustawianiaminutnacinijprzyciskH, wchwili,gdywskanikczasuprzyjmie warto00sekund. Abyzmienidatigodzin,ustawje wmenu.[X](Data/godzina)(str.34)

ENGLISH STORAGE NO NO SET OK

1 2 3

EXIT MENU

3 4 5

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [W], a nastpnie nacinij przycisk H. Uyj przycisków FGHI, aby wybra jzyk, a nastpnie nacinij przycisk H. Nacinij przycisk .

5

Uyj przycisków HI, aby ustawi glówn stref czasow, a nastpnie nacinij przycisk H.
·
UyjprzyciskówFG,abywlczylubwylczy zmianczasunaletni([SUMMER]). '10.02.26.12:30

Seoul Tokyo

SUMMER

SET OK

Dozmianywybranejstrefyczasowejmona uymenu.[WORLDTIME](str.35)

PL

1

Fotografowanie, wywietlanie i kasowanie
Fotografowanie przy optymalnej wartoci przyslony i czasie otwarcia migawki ([PROGRAM AUTO])
Wtymtrybiewlczanesautomatyczne ustawieniafotografowania,alewraziepotrzeby moliwajestzmianarónychfunkcjiwmenu fotografowania,naprzykladkompensacji ekspozycji,balansubieliitd.

2

Trzymajc aparat, wykadruj zdjcie.
Monitor
AUTO

1/400

F3.5

Poziometrzymanieaparatu

1

Nacinij przycisk n, aby wlczy aparat.
Wskanik[PROGRAMAUTO]

P
0.0

Pionowetrzymanieaparatu

Trzymajcaparat,naleyuwaa,abynie zaslonilampyblyskowejpalcamiitp.

WB AUTO ISO AUTO

3

4

14M

Nacinij spust migawki do polowy, aby ustawi ostro na fotografowanym obiekcie.
·
Gdyaparatustawiostronafotografowanym obiekcie,ekspozycjazostaniezablokowana (namonitorzepojawisiczasotwarciamigawki iwartoprzyslony),apolecelownika automatycznegoustawianiaostrocizmieni kolornazielony. Jeelipolecelownikaautomatycznegoustawiania ostrocimiganaczerwono,ustawienieostroci byloniemoliwe.Spróbujponownieustawiostro.

Liczbazdj,któremonazapisa(str.48) Monitor(ekrantrybugotowoci)

Jeeliwskanik[PROGRAMAUTO]niejest wywietlany,nacinijprzycisk,aby wywietlimenufunkcji,anastpnieustaw trybfotografowanianaP.,,Korzystanie zmenu"(str.4)
Ekranaktualnegotrybu fotografowania

·

Polecelownikaautomatycznego ustawianiaostroci

PROGRAM AUTO

P
0.0

P

WB AUTO ISO AUTO

4
Ponownienacinijprzyciskn, abywylczyaparat.

14M

Nacinij dopolowy
1/400 F3.5

Czasotwarcia Warto migawki przyslony

,,Ustawianieostroci"(str.44)

1

PL

4

Aby zrobi zdjcie, delikatnie nacinij spust migawki do koca, uwaajc, aby nie poruszy aparatem.

3

P

Nacinij spust migawki do polowy, aby ustawi ostro obiektu, a nastpnie nacinij lekko przycisk do koca, aby rozpocz nagrywanie.

Nacinij dokoca
1/400 F3.5

Nacinij dopolowy
0:34

Ekranwywietlaniazdjcia

Wywietlanie zdj podczas fotografowania
Nacinicieprzyciskuqumoliwia odtwarzaniezdj.Abypowrócido fotografowania,nacinijprzyciskq lubnacinijspustmigawkidopolowy.

Nacinij dokoca

REC

0:00

0:34
REC

0:00

Czas nagrywania (str.48)

Biecadlugo wiecinaczerwonopodczasnagrywania

Nagrywanie sekwencji wideo [MOVIE]

4

1

Nacinij przycisk , aby wywietli ekran menu funkcji.
PROGRAM AUTO

Nacinij lekko spust migawki do koca, aby zatrzyma nagrywanie.
Dwiktakezostanienagrany. Podczasnagrywaniadwikumoliwejest uywaniewylczniezoomucyfrowego.Aby nagrasekwencjwideoprzyuyciuzoomu optycznego,ustawopcj[R](sekwencje wideo)(str.29)na[OFF].

P
0.0

WB AUTO ISO AUTO

4

14M

2

Uyj przycisków HI, aby ustawi tryb fotografowania na A, a nastpnie nacinij przycisk H.
Wskanik[MOVIE]

WB AUTO

0.0

0:34

VGA

PL

1

Korzystanie z zoomu
Naciskanieprzyciskówzoomupowoduje dostosowaniektawidzeniaobiektywu.
Nacinicieprzycisku (W),rozszerzeniepola widzenia Nacinicieprzycisku (T),zaweniepola widzenia

Zmiana wywietlanych informacji dotyczcych fotografowania
Informacjewywietlanenaekraniemona dopasowadodanejsytuacji,naprzykladwcelu uzyskanialepszegowidokulubprecyzyjnego ustawieniakompozycjizwykorzystaniemsiatki.

1
Pasekfunkcjizoom

·
P
0.0

Nacinij przycisk F (INFO).
Wywietlaneinformacjedotyczcefotografowania zmieniajsiwkolejnocipodanejponiejpo kadymnaciniciuprzycisku.,,Ekrantrybu fotografowania"(str.8)

P
0.0

Normalny
P
0.0

WB AUTO ISO AUTO

4

14M

WB AUTO ISO AUTO

4

14M

Zoomoptyczny:5x Zoomcyfrowy:4x Podczaspracyzwykorzystaniemduej ogniskowejwybierztrybfotografowania [DISMODE](str.20).

WB AUTO ISO AUTO

Brakinformacji

4

14M

Widokszczególowy
P
0.0

Wykonywanie wikszych zdj bez pogorszenia jakoci [FINE ZOOM] (str. 28)
Pasekzoomuokrelastanfunkcjizoomu bezpogorszeniajakocizdjcia/zoomu cyfrowego.
Wprzypadkukorzystania zzoomuoptycznego icyfrowego Zakreszoomu optycznego
4 NORM

WB AUTO ISO AUTO

14M

Ogldanie zdj

Zakreszoomu cyfrowego

1

Nacinij przycisk q.
Liczbaklatek/ Calkowitaliczbazdj
4/30

Wprzypadku korzystaniazzoomu bezpogorszenia Zakreszoomubezpogorszenia jakocizdjcia jakocizdjcia

'10/02/26 12:30

Wywietlanezdjcie

1

PL

2

Uyj przycisków HI, aby wybra zdjcie.
Wywietla poprzednie zdjcie Wywietla nastpne zdjcie

Operacje dostpne w trakcie odtwarzania sekwencji wideo

PrzytrzymajprzyciskI,abyprzewin doprzoduiH,abycofnobraz. Rozmiarwywietlanychzdjmona zmieni.,,Widokindeksuiwidokzblienia" (str.18)

Czasodtwarzania/ Calkowityczas nagrywania

00:12/00:34

Wtrakcieodtwarzania NacinijprzyciskH,aby wstrzymaodtwarzanie. Abywznowiodtwarzanie podczaswstrzymania, przewijaniadoprzodulub dotylu,nacinijprzyciskH. NacinijprzyciskI,aby rozpoczprzewijaniedo przodu.NacinijprzyciskI ponownie,abyzwikszy szybkoprzewijaniadoprzodu. NacinijprzyciskH,aby przewinobrazdotylu. Szybkoprzewijania zwikszasizakadym naciniciemprzyciskuH. UyjprzyciskówFG, abywyregulowaglono.

Aby odtworzy nagrania dwikowe
Abyodtworzydwikzarejestrowany zezdjciem,wybierzzdjcieinacinij przyciskH.Nazdjciachznagraniem dwikowymwywietlanajestikona!.
[R](zdjcia)(str.29,31)

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania

Przewijanie do przodu

Przewijanie

Regulacja glonoci
Wtrakcieodtwarzaniadwiku

Operacje dostpne w trakcie wstrzymania odtwarzania

Odtwarzanie sekwencji wideo
Wybierzsekwencjwideoinacinij przyciskH.
4/30

00:14/00:34

Powstrzymaniuodtwarzania
MOVIE PLAY OK
'10/02/26 12:30

Sekwencjewideo

Zaptlenie

NacinijprzyciskF,aby wywietlipierwszklatk iprzyciskuG,abywywietli ostatniklatk. NacinijprzyciskIlubHaby przewindoprzodulubtylu ojednklatk.Przytrzymaj przyciskHlubI,aby kontynuowaprzewijanie doprzodulubtylupoklatce. NacinijprzyciskH,aby wznowiodtwarzanie.

Przewijanie do przodu i tylu po jednej klatce Wznawianie odtwarzania

Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo
Nacinijprzycisk.

PL

1

Kasowanie zdj podczas odtwarzania (kasowanie pojedynczych zdj)

Widok indeksu i widok zblienia
Widokindeksuumoliwiaszybkiewybranie zdjcia.Widokzblienia(powikszeniedo10x) umoliwiasprawdzenieszczególówzdjcia.

1

Nacinij przycisk G (D), gdy wywietlane jest zdjcie, które chcesz skasowa.
ERASE

1

Naciskaj przyciski zoomu.

ALL ERASE SEL. IMAGE ERASE CANCEL BACK MENU SET OK

Widokpojedynczego zdjcia
4/30

Widokzblienia

W

4/30

2

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [ERASE], a nastpnie nacinij przycisk H.
Opcji[ALLERASE](str.30)i[SEL.IMAGE] (str.30)monauydokasowaniawikszej liczbyzdjjednoczenie.

'10/02/26 12:30

T

'10/02/26 12:30

W

T

Widokindeksu
'10/02/26

2 4

W
'10/02/26

T

2

4

Wybieranie zdjcia w widoku indeksu
UyjprzyciskówFGHI,abywybra zdjcie,anastpnienacinijprzyciskH, abywywietlijewwidokupojedynczego zdjcia.

Przewijanie zdjcia w widoku zblienia
UyjprzyciskówFGHI,abyprzesun wywietlanyfragment.

1

PL

Zmiana wywietlanych informacji dotyczcych zdjcia
Ustawieniainformacjidotyczcychfotografowania wywietlanychnaekraniemonazmieni.

1

·

Nacinij przycisk F (INFO).
Wywietlaneinformacjedotyczcezdjcia zmieniajsiwkolejnocipodanejponiej pokadymnaciniciuprzycisku.

Normalny
10

4/30

Brakinformacji
'10/02/26 12:30

Widokszczególowy
10

4/30

1/1000 F3.5

2.0

P

ISO WB AUTO AUTO

NORM 14M FILE 100 0004 '10/02/26 12:30

Korzystanie z przewodnika po menu
PonaciniciuprzyciskuEpodczas wprowadzaniaustawiewmenufunkcji, odtwarzanialubmenu[SETUP]zostanie wywietlonyopiswybranejopcji.
,,Korzystaniezmenu"(str.4)

PL

1

Korzystanie z trybów fotografowania
Trybfotografowaniamonawybrawmenu funkcjiwnastpujcejkolejnoci:P,M, N,s,P,~iA. ,,Korzystaniezmenu"(str.4)

Ograniczanie rozmycia podczas fotografowania [DIS MODE]
Tentrybumoliwiauytkownikowiograniczenie rozmyciazdjciaspowodowanegoruchem aparatulubfotografowanegoobiektu.

Fotografowanie z zastosowaniem ustawie automatycznych [iAUTO]
Zgodniezescen,aparatautomatycznie wybieraoptymalnytrybfotografowania sporódopcji[PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/ [NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Jesttotrybwpelniautomatycznyumoliwiajcy uytkownikowiwykonaniezdjzwykorzystaniem najlepszegotrybudladanejscenyponaciniciu spustumigawki.

1

Ustaw tryb fotografowania na N.
Wskanik[DISMODE]

WB AUTO

0.0

14M

1

Ustaw tryb fotografowania na M.
Ikonazmieniasiwzalenociodsceny wybranejautomatycznieprzezaparat.

4

Wybór najlepszego trybu dla fotografowanej sceny [SCENE MODE]

14M

1

Ustaw tryb fotografowania na s.
SCENE MODE

4
Wniektórychprzypadkachaparatmoenie wybradanegotrybufotografowania. Kiedyaparatniemoezidentyfikowa optymalnegotrybu,wybieranyjesttryb [PROGRAMAUTO].
0.0

WB AUTO

4

14M

2

Nacinij przycisk G, aby przej do submenu.
PORTRAIT

WB AUTO

0.0

4

14M

0

PL

3

Uyj przycisków HI, aby wybra najlepszy dla sceny tryb fotografowania, a nastpnie nacinij przycisk H.

Fotografowanie z uyciem efektów specjalnych [MAGIC FILTER]
Wybórodpowiedniegofiltraumoliwiadodanie dozdjefektówartystycznych.

1
WB AUTO

Ustaw tryb fotografowania na P.
MAGIC FILTER

0.0

4

14M
WB AUTO

Ikonaoznaczajcawybranytryb [SCENEMODE]

0.0

Wtrybie[SCENEMODE]optymalne ustawieniafotografowaniaswstpnie ustawionedladanejfotografowanejsceny. Ztegopowoduwniektórychtrybachnie monazmieniapewnychustawie. Opcja
BPORTRAIT/FLANDSCAPE/ GNIGHTSCENE*1/ MNIGHT+PORTRAIT/ CSPORT/NINDOOR/ WCANDLE*1/RSELF PORTRAIT/SSUNSET*1/ XFIREWORKS*1/VCUISINE/ dDOCUMENTS/cPET
*1

4

14M

2

Nacinij przycisk G, aby przej do submenu.
POP ART

Zastosowanie
Aparatwykonuje zdjcie zwykorzystaniemustawie optymalnych dladanejsceny.

WB AUTO

0.0

14M

Wprzypadkuciemnegoobiektuautomatycznie wlczasifunkcjaredukcjiszumów.Czaswykonania zdjjestwprzyblieniupodwojonyipodczastego czasuniemonawykonywainnychzdj.

3

Uyj przycisków HI, aby wybra dany efekt, a nastpnie nacinij przycisk H, aby go zatwierdzi.

Wykonywanie zdj poruszajcego si obiektu, np. zwierzcia ([c PET])
1UyjprzyciskówHI,abywybra opcj[cPET],anastpnienacinij przyciskH,abyzatwierdziustawienie. 2Trzymajcaparat,ustawznacznikcelu AFnaobiekcieinacinijprzyciskH.
4
0.0

WB AUTO

14M

·

Gdyaparatrozpoznaobiekt,polecelownika automatycznegoustawianiaostrocibdzie automatycznieledziruchobiektuiprzez calyczasutrzymywaostro. ,,Utrzymywanieostrociporuszajcego siobiektu(ledzeniewautomatycznym ustawianiuostroci)"(str.28).

Ikonaoznaczajcawybranytryb [MAGICFILTER]

Tryb fotografowania
MAGICFILTER

Opcja
[POPART \PINHOLE ]FISHEYE @DRAWING

Wtrybie[MAGICFILTER]optymalne ustawieniafotografowaniaswstpnie ustawionedlaposzczególnychefektów. Ztegopowoduwniektórychtrybachnie monazmieniapewnychustawie.

PL

1

Tworzenie zdj panoramicznych [PANORAMA]
Wykonujzdjcia,któremonapolczy wpanoramprzyuyciuoprogramowania komputerowegoib.
Ostro,ekspozycja(str.24),pozycja zoomu(str16)ibalansbieli(str.25) sustawianenapierwszklatk. Lampablyskowa(str.23)jestustawiana natryb$(FLASHOFF).

3

Nacinij spust migawki, aby wykona pierwsze zdjcie, a nastpnie wykadruj drugie zdjcie.
Przed pierwszym zdjciem

1

2

1

Ustaw tryb fotografowania na ~.
PANORAMA
0.0

BACK MENU

WB AUTO ISO AUTO

Po pierwszym zdjciu

14M

4

1

2

2

Uyj przycisków FGHI, aby wybra kierunek obrotu.

EXIT MENU

·

Popierwszymzdjciuobszarwywietlony wbialejramcezostanieponowniewywietlony zbokuekranupostronieprzeciwnejdokierunku obrotu.Kadrujkolejnezdjcia,takabypokrywaly siczciowozobrazemnamonitorze.

4

Powtarzaj krok 3 a do wykonania odpowiedniej liczby zdj, a po zakoczeniu nacinij przycisk .
Przywykonywaniuzdjpanoramicznych monawykonamaksymalnie10zdj. Informacjenatemattworzeniapanoram monaznalewpomocyonline oprogramowaniakomputerowegoib.PL

Korzystanie z funkcji fotografowania
,,Korzystaniezmenu"(str.4)

Fotografowanie zblie (fotografowanie w trybie makro)
Funkcjataumoliwiaustawienieostroci ifotografowanieprzedmiotówzniewielkiej odlegloci.

Korzystanie z lampy blyskowej
Monawybrafunkcjlampyblyskowejnajlepiej dopasowandowarunkówfotografowania.

1

Wybierz opcj lampy blyskowej w menu funkcji fotografowania.
FLASH AUTO

1

Wybierz opcj makro w menu funkcji fotografowania.

P
OFF
0.0

P
0.0

WB AUTO ISO AUTO

WB AUTO ISO AUTO

4

14M

4

14M

2

Uyj przycisków HI, aby wybra opcj ustawienia, a nastpnie nacinij przycisk H, aby zatwierdzi ustawienie.
Opcja Opis
Lampablyskowawyzwalana jestautomatyczniewwarunkach slabegoowietlenialub owietleniaodtylu. Generowanesprzedblyski ograniczajcewystpowanie efektuczerwonychoczuna zdjciach. Lampablyskowawyzwalanajest zawsze,niezalenieodwarunków owietleniowych. Lampablyskowaniebdzie wlczana.

2

Uyj przycisków HI, aby wybra opcj ustawienia, a nastpnie nacinij przycisk H, aby zatwierdzi ustawienie.
Opcja Opis
Trybmakrojestwylczony. Umoliwiafotografowanie obiektuzodlegloci20cm*1 (60cm*2). Umoliwiafotografowanie obiektuzodlegloci3cm.

OFF MACRO SUPERMACRO*3
*1

FLASHAUTO

REDEYE

*2

*3

FILLIN FLASHOFF

Przyustawieniuzoomunanajmniejszogniskow(W). Przyustawieniuzoomunanajwikszogniskow(T). Zoomjestustawianyautomatycznie.

Podczasfotografowaniawtrybiesupermakro niemonaustawialampyblyskowej(str.23) anizoomu(str.16).

PLKorzystanie z samowyzwalacza
Pocalkowitymnaciniciuspustumigawkizdjcie jestwykonywanezniewielkimopónieniem.

Dostosowywanie jasnoci (korekcja ekspozycji)
Standardowjasno(odpowiedniaekspozycja) ustawianprzezaparatnapodstawietrybu fotografowania(zwyjtkiemtrybu[iAUTO]) monazwikszylubzmniejszy,abyuzyska odpowiedniezdjcie.

1

Wybierz opcj samowyzwalacza w menu funkcji fotografowania.

P
Y OFF
2

1

WB AUTO ISO AUTO

0.0

12

Wybierz opcj kompensacji ekspozycji w menu funkcji fotografowania.
0.0

4

14M

P
0.3 0.0 0.3
WB AUTO ISO AUTO

2

Uyj przycisków HI, aby wybra opcj ustawienia, a nastpnie nacinij przycisk H, aby zatwierdzi ustawienie.
Opcja Opis
Samowyzwalaczjestwylczony. Lampasamowyzwalaczawlcza sinamniejwicej10sekund, anastpniemigaprzezmniej wicej2sekundy,poczymjest wykonywanezdjcie. Lampasamowyzwalaczamiga przezmniejwicej2sekundy, poczymjestwykonywanezdjcie.

14M

2

Y OFF

Uyj przycisków HI, aby wybra odpowiedni jasno, a nastpnie nacinij przycisk H.

Y12SEC

Y2SEC

Trybsamowyzwalaczajestautomatycznie wylczanypowykonaniujednegozdjcia.

Wylczanie samowyzwalacza po uruchomieniu
Nacinijprzycisk.PL

Uzyskiwanie schematu naturalnych kolorów (balans bieli)
Aby uzyska bardziej naturalne barwy, naley wybra odpowiedni do danej sceny opcj balansu bieli.

Wybieranie czuloci ISO
Skrót od nazwy International Organization for Standardization (Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Normy ISO okrelaj czulo aparatów cyfrowych i materialów wiatloczulych, wic kody typu ,,ISO 100" przedstawiaj czulo. Dziki opcji ISO, mimo, e mniejsze wartoci powoduj zmniejszenie czuloci, mona uzyska ostre zdjcia w dobrym owietleniu. Ustawienie wikszych wartoci powoduje zwikszenie czuloci, co umoliwia wykonywanie zdj przy krótszym czasie otwarcia migawki nawet w warunkach slabego owietlenia. Wysoka czulo staje si jednak przyczyn pojawiania si na wykonanym zdjciu szumów, które mog mu nada ziarnisty wygld.

1 Wybierzopcjbalansubieliwmenu
funkcjifotografowania.
WB AUTO

P
0.0
ISO AUTO

WB AUTO

14M

2 UyjprzyciskówHI,abywybra
opcjustawienia,anastpnie nacinijprzyciskH,aby zatwierdziustawienie.
Opcja
WB AUTO

1 WybierzopcjustawieniaISO

wmenufunkcjifotografowania.

P
0.0

Opis
Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli do fotografowanej sceny. Fotografowanie na wieym powietrzu przy bezchmurnym niebie Fotografowanie na wieym powietrzu przy zachmurzonym niebie Fotografowanie przy sztucznym owietleniu Fotografowanie przy wietlówce o barwie wiatla dziennego (np. owietlenie w domu) Fotografowanie przy wietlówce o neutralnej barwie wiatla (np. lampki biurkowe) Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o bialej barwie wiatla (np. biura)

ISO 200
1/400

ISO 100

ISO 200

WB AUTO ISO 400

F3.5

14M

5

2 UyjprzyciskówHI,abywybra
opcjustawienia,anastpnie nacinijprzyciskH,aby zatwierdziustawienie.
Opcja
ISO AUTO 100/200/400/ 800/1600

3 1 w

Opis Aparat automatycznie dostosowuje czulo do fotografowanej sceny.
Czulo ISO jest ustawiona na wybran warto.

x

y

PL

25

Wybieranie rozmiaru zdj

1

Wybierz opcj rozmiaru zdjcia w menu funkcji fotografowania.

P
0.0

4

14M

16:9S 14M

WB AUTO ISO AUTO

8M

2

Uyj przycisków HI, aby wybra opcj ustawienia, a nastpnie nacinij przycisk H, aby zatwierdzi ustawienie.
Opcja Opis Odpowiedniedo drukowaniazdj wformacieA3. Odpowiedniedo drukowaniazdj wformaciedoA3.
Odpowiedniedo drukowaniazdj wformacieA4. Odpowiedniedo drukowaniazdj wformaciedoA4. Odpowiedniedo drukowaniazdj wformacieA5. Odpowiedniedo drukowaniazdj orozmiarzepocztówki. Odpowiedniedo wywietlaniazdj wtelewizorzelub zalczaniadowiadomoci e-mail/umieszczaniana stronachinternetowych. Odpowiedniedo wywietlaniazdj wtelewizorze panoramicznym.

14M(4288×3216) 8M(3264×2448) 5M(2560×1920)

3M(2048×1536)

2M(1600×1200)

1M(1280×960)

VGA(640×480)

16:9S(1920×1080)

Rozmiarobrazudlasekwencjiwideomona wybrawmenu[SETUP].[IMAGESIZE/ FRAMERATE](str.27) ,,Liczbazdj,któremonazapisa/Lczny czasnagrywania(sekwencjewideo) wpamiciwewntrznejinakartachpamici SD/SDHC"(str.48)PL

Wicej informacji na temat uywania menu, patrz: ,,Korzystanie z menu" (str. 4).

Menu funkcji fotografowania
Ustawieniedomylnefunkcjiwyrónionejestkolorem .

Wybór trybu kompresji zdj [COMPRESSION] z(menufotografowania)COMPRESSION
Dostpnetrybyfotografowania:PMNsP~ Submenu 2
FINE NORMAL

Zastosowanie
Wykonywaniezdjwysokiejjakoci. Wykonywaniezdjzwyklejjakoci.

,,Liczbazdj,któremonazapisa/Lcznyczasnagrywania(sekwencjewideo)wpamici wewntrznejinakartachpamiciSD/SDHC"(str.48)

Wybór jakoci obrazu dla sekwencji wideo [IMAGE SIZE/FRAME RATE]
A(menusekwencjiwideo)IMAGESIZE/FRAMERATE
Dostpnetrybyfotografowania:A Submenu 1
IMAGESIZE FRAMERATE
*1

Submenu 2
VGA(640×480)/ QVGA(320×240) N30fps / O15fps*1
*1

Zastosowanie
Naleywybrajakoobrazunapodstawiejegowielkociiliczby klateknasekund.Wikszaliczbaklateknasekundumoliwia plynniejszeodtwarzaniesekwencjiwideo.

klatkinasekund

,,Liczbazdj,któremonazapisa/Lcznyczasnagrywania(sekwencjewideo)wpamici wewntrznejinakartachpamiciSD/SDHC"(str.48)

PLWybieranie pola ustawiania ostroci [AF MODE] z(menufotografowania)AFMODE
Dostpnetrybyfotografowania:PMNs P~ Submenu 2 Zastosowanie
Aparatautomatycznieustawia ostro.Powykryciutwarzjest oznaczanabialramk*1;po wciniciuspustumigawkido polowyiustawieniuostroci przezaparatramkazmienikolor nazielony*2.Jeeliniezostanie wykrytaadnatwarz,aparat wybierzeobiektwkadrze iautomatycznieustawiostro. Aparatustawiaostronaobiekcie znajdujcymsiwpolucelownika automatycznegoustawiania ostroci. Aparatautomatycznieledzi ruchobiektuiprzezcalyczas utrzymujejegoostro.

Fotografowanie przy powikszeniu wikszym ni dostpne za pomoc zoomu optycznego bez pogorszenia jakoci zdjcia [FINE ZOOM] z(menufotografowania)FINEZOOM
Dostpnetrybyfotografowania:PMNs P~ Submenu 2
OFF

Zastosowanie
Wceluzblieniaobrazupodczas fotografowaniauywanyjest zoomoptycznyizoomcyfrowy. Wceluzblieniaobrazu(do33,5x) podczasfotografowaniauywany jestzoomoptycznyikadrowanie obrazu.

FACE/iESP

ON

SPOT

AFTRACKING
*1

Tafunkcjanieobniyjakocizdjcia, poniewaniepowodujeonakonwersji danychzmniejszliczbpikselinadane zwikszliczbpikseli. Powybraniuustawienia[ON]ustawienie opcji[IMAGESIZE]jestograniczonedo wartoci[4]lubmniejszej. Powybraniuustawienia[ON]zoomcyfrowy jestwylczanyautomatycznie. Funkcja[FINEZOOM]niejestdostpna powybraniuopcji[%SUPERMACRO] (str.23).

Wprzypadkuniektórychobiektówramkamoe niezostawywietlonalubmoepojawisipo dluszymczasie. *2 Jeeliramkamiganaczerwono,ustawienieostroci niejestmoliwe.Spróbujnacisnponowniespust migawkidopolowy.

Utrzymywanie ostroci poruszajcego si obiektu (ledzenie w automatycznym ustawianiu ostroci)
1Trzymajcaparat,ustawznacznikcelu AFnaobiekcieinacinijprzyciskH. 2Gdyaparatrozpoznaobiekt,pole celownikaautomatycznegoustawiania ostrocibdzieautomatycznieledzi ruchobiektuiprzezcalyczas utrzymywaostro. 3Abyanulowaledzenie,nacinij przyciskH.
Wzalenociodobiektulubwarunków fotografowania,ustawienieostrocilub ledzenieruchuobiektuprzezaparatmoe byniemoliwe. Gdyaparatniemoeledziruchuobiektu, polecelownikaautomatycznegoustawiania ostrocizmieniakolornaczerwony.

Ograniczanie rozmycia spowodowanego ruchem aparatu podczas nagrywania sekwencji wideo [IS MOVIE MODE]
A(menusekwencjiwideo)ISMOVIEMODE
Dostpnetrybyfotografowania:A Submenu 2
OFF ON

Zastosowanie
Fotografowaniebezuyciafunkcji stabilizacjiobrazu. Fotografowaniezuyciemfunkcji stabilizacjiobrazu.

Stabilizacjaobrazumoeniezapobiec rozmyciuspowodowanemuprzezruch obiektulubsilneporuszenieaparatu. Powybraniuustawienia[ON]obiektjest niecoprzybliany.PL

Wicej informacji na temat uywania menu, patrz: ,,Korzystanie z menu" (str. 4).

Nagrywanie dwiku podczas wykonywania zdj [R] z(menufotografowania)R
Dostpnetrybyfotografowania:PMNs Submenu 2
OFF

Wywietlanie przewodnika po ikonach [ICON GUIDE] z(menufotografowania)ICONGUIDE
Dostpnetrybyfotografowania:PMNs P~A Submenu 2
OFF

Zastosowanie
Dwikniejestnagrywany. Aparatautomatycznierozpoczyna nagrywaniedwikuprzezokolo 4sekundypozrobieniuzdjcia. Umoliwiatododawanienotatek lubkomentarzydozdj.

Zastosowanie
Przewodnikpoikonachniejest wywietlany. Powybraniuikonywmenutrybu fotografowanialubmenufunkcji fotografowaniawywietlanyjest opiswybranejikony(abywywietli opis,zatrzymajprzezchwil kursornaikonie).

ON

Podczasnagrywaniaskierujmikrofon(str.6) aparatuwstronródladwiku,który chcesznagra.

ON

Nagrywanie dwiku podczas nagrywania sekwencji wideo [R]
A(menusekwencjiwideo)R
Dostpnetrybyfotografowania:A Submenu 2
OFF ON

PROGRAM AUTO
Przewodnik poikonach

P
0.0

Functions can be changed manually.
WB AUTO ISO AUTO

Zastosowanie
Dwikniejestnagrywany. Dwikjestnagrywany.

4

14M

Powybraniuustawienia[ON]podczas nagrywaniasekwencjiwideomona korzystatylkozzoomucyfrowego. Abynagrasekwencjwideoprzy uyciuzoomuoptycznego,ustaw opcj[R](sekwencjewideo)na[OFF].

PLMenu funkcji odtwarzania, edycji i drukowania
Automatyczne odtwarzanie zdj [SLIDESHOW]
SLIDESHOW

Zmiana rozmiaru zdjcia [Q]
EDITQ
Submenu 2
8640×480

Rozpoczynanie pokazu zdj
Pokazzdjrozpoczniesiponaciniciu przyciskuH.Abyzatrzymapokazzdj, nacinijprzyciskHlubprzycisk. Przewijania do przodu/tylu o jedn klatk: PodczaspokazuzdjnacinijprzyciskI, abyprzejdoprzoduojednklatklub przyciskH,abyprzewinpokazojedn klatkdotylu.

9320×240

Zastosowanie Powodujezapisaniezdjcia wwysokiejrozdzielczocijako osobnegozdjciaomniejszym rozmiarzewceludolczeniado wiadomocie-maillubinnego zastosowania.

1UyjprzyciskówHI,abywybrazdjcie. 2UyjprzyciskówFG,abywybra rozmiar,anastpnienacinijprzyciskH.

Retuszowanie zdj [PERFECT FIX]
PERFECTFIX
Wprzypadkuniektórychzdjedycjamoe niedaadnegoefektu. Procesretuszowaniamoespowodowa zmniejszenierozmiaruzdjcia. Submenu 1
ALL

Kadrowanie zdj [P]
EDITP 1UyjprzyciskówHI,abywybra zdjcie,anastpnienacinijprzyciskH. 2Uyjprzyciskówzoomu,abywybra rozmiarramkikadrowania,anastpnie uyjprzyciskówFGHI,aby przesunramk.

LIGHTINGFIX

REDEYEFIX

Zastosowanie Jednoczeniestosowane sopcje[LIGHTINGFIX] i[REDEYEFIX]. Rozjanianestylkoczci zaciemnioneprzezfotografowanie podwiatloislaboowietlone. Usuwanyjestefektczerwonych oczuspowodowanyprzezlamp blyskow.

Ramka kadrowania
SET OK

1UyjprzyciskówFG,abywybra metodkorekcji,anastpnienacinij przyciskH. 2UyjprzyciskówHI,abywybrazdjcie doretuszowania,anastpnienacinij przyciskH.
Retuszowanezdjciejestzapisywanejako nowyplik.

3NacinijprzyciskH.

·

Edytowanezdjciezostaniezapisanejako nowyplik.

Kasowanie zdj [ERASE]
ERASE
Submenu 1
ALLERASE SEL.IMAGE ERASE CANCEL

Zastosowanie
Zostanskasowanewszystkie zdjciawpamiciwewntrznej lubnakarcie. Zdjciaswybierane ikasowanepojedynczo. Usuniciewywietlanegozdjcia. Anulowaniekasowania.

0

PL

Wicej informacji na temat uywania menu, patrz: ,,Korzystanie z menu" (str. 4).

Wprzypadkukasowaniazdjwpamici wewntrznejnienaleywkladakarty doaparatu. Wprzypadkukasowaniazdjzkarty naleywczeniejwloykartdoaparatu.

Ochrona zdj [0]
q(menuodtwarzania)0
Chronionychzdjniemonaskasowa przyuyciufunkcji[ERASE](str.18,30), [SEL.IMAGE]lub[ALLERASE](str.30), alewszystkiezdjciamonausunprzy uyciufunkcji[MEMORYFORMAT]/ [FORMAT](str.32).

Kasowanie wszystkich zdj [ALL ERASE]
1UyjprzyciskówFG,abywybra opcj[ALLERASE],anastpnienacinij przyciskH. 2UyjprzyciskówFG,abywybraopcj [YES],anastpnienacinijprzyciskH.

1UyjprzyciskówHI,abywybrazdjcie. 2NacinijprzyciskH.

·

NacinijponownieprzyciskH,abyanulowa ustawienia.

Wybieranie i kasowanie pojedynczych zdj [SEL. IMAGE]
1UyjprzyciskówHI,abywybraopcj [SEL.IMAGE],anastpnienacinij przyciskH. 2UyjprzyciskówHI,abywybrazdjcie doskasowania,anastpnienacinij przyciskH,abydodaoznaczenie Rdozdjcia.

3Wraziepotrzebypowtórzkroki1i2, abywlczyochroninnychzdj, anastpnienacinijprzycisk.

Obracanie zdj [y]
q(menuodtwarzania)y 1UyjprzyciskówHI,abywybrazdjcie. 2NacinijprzyciskH,abyobrócizdjcie. 3Wraziepotrzebypowtórzkroki1i2, abywybraustawieniadlainnychzdj, anastpnienacinijprzycisk.
Noweustawieniakierunkuzdjzostan zapamitanenawetpowylczeniuzasilania.

·

NacinijprzyciskzoomuW,abywywietli widokindeksu.Zdjciamonaszybko wybieraprzyuyciuprzyciskówFGHI. NacinijprzyciskT,abywrócido wywietlaniapojedynczychzdj.
SEL. IMAGE

Dodawanie dwiku do zdj [R]
OznaczenieR

q(menuodtwarzania)R 1UyjprzyciskówHI,abywybrazdjcie. 2Skierujmikrofonwstronródladwiku.
OK

ERASE/CANCEL MENU

Mikrofon

3Powtórzkrok2,abywybrazdjciado skasowania,anastpnienacinijprzycisk ,abyskasowawybranezdjcia. 4UyjprzyciskówFG,abywybraopcj [YES],anastpnienacinijprzyciskH.

·

ZdjciaoznaczoneznakiemRzostan skasowane.

Zapisywanie ustawie drukowania w danych zdjcia [PRINT ORDER]
q(menuodtwarzania)PRINTORDER
,,Zaznaczaniezdjdodrukowania(DPOF)" (str.40) Zdjciadodrukowaniamonazaznaczy tylkowprzypadkuzdjzapisanychnakarcie.

3NacinijprzyciskH.

·

Rozpoczniesinagrywanie.

PL

1

Menu innych ustawie aparatu
Kasowanie wszystkich danych [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]
r(Ustawienia1)MEMORYFORMAT/ FORMAT
Przedformatowaniemnaleysprawdzi, czywpamiciwewntrznejaparatulubna karcienieznajdujsiwanedane. Przedpierwszymuyciemlubpouywaniu winnychaparatachlubkomputerachkarty muszzostasformatowaneprzyuyciu tegoaparatu. Submenu 2
YES NO
*1

Zmiana wywietlanego jzyka [W]
r(Ustawienia1)W
Submenu 2
Jzyki

Zastosowanie
Umoliwiawybórjzykamenu ikomunikatówobldach.

,,Zmianawywietlanegojzyka"(str.13)

Zastosowanie
Calkowiteskasowaniedanych wpamicizewntrznej*1lubna karcie(wtymzdjchronionych). Anulowanieformatowania.

Przywracanie ustawie domylnych funkcji fotografowania [RESET]
r(Ustawienia1)RESET
Submenu 2 Zastosowanie
Przywracaustawieniadomylne nastpujcychfunkcjimenu. · Lampablyskowa(str.23) · Makro(str.23) · Samowyzwalacz(str.24) · Kompensacjaekspozycji(str.24) · Balansbieli(str.25) · ISO(str.25) · Rozmiarzdjcia(str.26) · Funkcjewmenuz(menu fotografowania)/A(menu sekwencjiwideo)(str.27do29) Bieceustawienianiezostan zmienione.

Przedrozpoczciemformatowaniapamici wewntrznejnaleywyjkartzaparatu. YES

Kopiowanie zdj z pamici wewntrznej na kart [BACKUP]
r(Ustawienia1)BACKUP
Submenu 2
YES NO

Zastosowanie
Skopiowaniedanychzpamici zewntrznejnakart. Anulowaniekopiowania. NO

Wykonaniekopiidanychmoechwil potrwa.Przedrozpoczciemtworzenia kopiizapasowejsprawd,czybateriajest wystarczajconaladowana.PL

Wicej informacji na temat uywania menu, patrz: ,,Korzystanie z menu" (str. 4).

Wybór metody podlczenia aparatu do innych urzdze [USB CONNECTION]
r(Ustawienia1)USBCONNECTION
Submenu 2
AUTO

Wlczanie aparatu przyciskiem q [q POWER ON]
r(Ustawienia1)qPOWERON
Submenu 2
YES

Zastosowanie
Popodlczeniuaparatudo innegourzdzeniawywietlany jestekranwyboruustawie. Wybierzwceluprzeslaniazdj dokomputeralubkorzystaniaz oprogramowaniakomputerowego ibpopodlczeniuaparatudo komputera. Wybierzwceluprzeslaniazdj dokomputerazsystemem WindowsVistalubWindows 7bezuyciaoprogramowania komputerowegoib. Wybierz,podlczajcaparat dodrukarkizgodnejzfunkcj PictBridge.

Zastosowanie
Nacinicieprzyciskuqwlcza aparatiuruchamiagowtrybie odtwarzania. Aparatniejestwlczony.Aby wlczyaparat,nacinijprzycisk n.

NO

STORAGE

MTP

Zapisywanie trybu przy wylczaniu aparatu [SAVE SETTINGS]
r(Ustawienia1)SAVESETTINGS
Submenu 2
YES

Zastosowanie
Trybfotografowaniajest zapisywanyprzywylczaniu aparatuiwybieranypo nastpnymjegowlczeniu. Powlczeniuaparatutryb fotografowaniajestustawiany naP.

PRINT

Kopiowanie zdj do komputera bez uycia oprogramowania komputerowego ib

NO

AparatobslugujeprotokólUSBMassStorage Class.Monaprzesylazdjciazaparatuna komputerpopolczeniuobuurzdze.

Wymagania systemowe
Windows2000Professional/ WindowsXP/WindowsVista/Windows7/ MacOSXv10.3lubnowszy
Nawet,jeelikomputerjestwyposaony wportyUSB,prawidlowedzialanienie jestgwarantowanewnastpujcych przypadkach:

Wybór wywietlania ekranu pocztkowego [PW ON SETUP]
s(Ustawienia2)PWONSETUP
Submenu 2
OFF ON

Zastosowanie
Ekranpocztkowyniejest wywietlany. Powlczeniuaparatu wywietlanyjestekran pocztkowy.

· ·

komputeryzportamiUSBnakarcie rozszerzeitp. komputerybezzainstalowanegofabrycznie systemuoperacyjnegoorazkomputery skladanesamodzielnie.

PLWybieranie dwiku aparatu i poziomu glonoci [SOUND SETTINGS]
s(Ustawienia2)SOUNDSETTINGS
Submenu 2 Submenu 3 Submenu 4
--

SILENTMODE*1,2 OFF/ON SOUNDTYPE BEEP VOLUME SOUNDTYPE VOLUME OFF(brakdwiku) lubjedenz2poziomów glonoci OFF(brakdwiku) lubjedenz5poziomów glonoci

Zastosowanie Wybierzustawienie[ON],abywylczy dwikiaparatu(dwikobslugi,dwik migawki,dwikostrzegawczy)iwyciszy dwikpodczasodtwarzania.

1/2/3 Umoliwiawybraniedwikuiglonoci OFF(brakdwiku)lub dlaprzyciskówaparatu(zwyjtkiem jedenz2poziomów spustumigawki). glonoci 1/2/3 OFF(brakdwiku)lub Umoliwiawybranietypuiglonoci dwikumigawki. jedenz2poziomów glonoci -- Umoliwiadostosowanieglonoci dwikuostrzeenia. Umoliwiaregulacjaglonocidwiku podczasodtwarzaniazdj.

SHUTTER SOUND

8

qVOLUME
*1

--

*2

Nawetpoustawieniuopcji[SILENTMODE]wpozycji[ON]monaregulowapoziomdwikupodczas odtwarzaniaprzyuyciuprzyciskówFG. Nawetpoustawieniuopcji[SILENTMODE]wpozycji[ON]dwikjestodtwarzany,jeeliobrazjest wywietlanynatelewizorze.

Ustawianie matrycy CCD i funkcji przetwarzania obrazu [PIXEL MAPPING]
s(Ustawienia2)PIXELMAPPING
Ustawieniatejfunkcjidostosowanoprzed dostarczeniemaparatuibezporedniopo zakupieniejestkoniecznewprowadzanie zmian.Zalecasiprzeprowadzanietej operacjimniejwicejraznarok. Abyuzyskanajlepszerezultaty,mapowanie pikselinaleywykonaconajmniejminut pozrobieniulubwywietleniuzdjcia.Jeeli podczasmapowaniapikseliaparatjest wylczony,naleywykonatczynno ponownie.

Regulacja jasnoci monitora [s]
s(Ustawienia2)s
Submenu 2
BRIGHT/ NORMAL

Zastosowanie
Umoliwiawybórjasnoci monitorawzalenociod nateniawiatlaotoczenia.

Ustawianie daty i godziny [X]
s(Ustawienia2)X
,,Ustawianiedaty,godzinyistrefyczasowej" (str.12)

Ustawianie matrycy CCD i funkcji przetwarzania obrazu
NacinijprzyciskH,gdywywietlanejest menu[START](podmenu2).

Wybieranie kolejnoci wywietlania daty
1NacinijprzyciskIpoustawieniuminut, nastpnieuyjprzyciskówFG,aby wybrakolejnowywietlaniadaty.
X Y M D TIME

·

AparatsprawdziiustawimatrycCCDoraz funkcjeprzetwarzaniaobrazu.

2010 . 02 . 26 12 : 30
Kolejnodaty
CANCEL MENU

Y/M/D

SET OKPL

Wicej informacji na temat uywania menu, patrz: ,,Korzystanie z menu" (str. 4).

Przelczanie pomidzy stref czasow lokalizacji glównej i alternatywnej [WORLD TIME]
s(Ustawienia2)WORLDTIME
Wybórstrefyczasowejprzyuyciufunkcji[WORLDTIME]niebdziemoliweprzedustawieniem zegaraaparatuprzyuyciuopcji[X]. Submenu 2
x HOME/ALTERNATE y x*1 y*1,2
*1

Submenu 3

-- --

Zastosowanie Godzinawglównejstrefieczasowej(strefieczasowejwybranejdla ustawieniaxwsubmenu2). Godzinawstrefieczasowejcelupodróy(godzinawybranadla ustawieniaywsubmenu2). Wybierzglównstrefczasow(x).
Wybierzstrefczasowcelupodróy(y).

Wrejonach,gdziestosowanajestzmianaczasuzletniegonazimowy,uyjprzyciskówFG,abywlczyczas letni([SUMMER]). *2 Powybraniustrefyczasowejaparatautomatyczniewyliczarónicczasupomidzywybranstrefczasow aglównstrefczasow(x),abywywietligodzinwstrefieczasowejcelupodróy(y).

Wybieranie sygnalu wideo odpowiedniego dla telewizora [VIDEO OUT]
s(Ustawienia2)VIDEOOUT
Systemsygnaluwideorónisiwzalenociodkrajulubregionu.Przedwywietleniemzdj zaparatunaekranietelewizoranaleywybratypwyjciowegosygnaluwideoodpowiednidla uywanegomodelutelewizora. Submenu 2
NTSC PAL

Zastosowanie
PodlczanieaparatudotelewizorawAmerycePólnocnej,naTajwanie,wKorei,Japoniiitp. Podlczanieaparatudotelewizorawkrajacheuropejskich,wChinachitp.

Ustawieniafabrycznezaleodmiejsca,wktórymzostalzakupionyaparat.

Odtwarzanie zdj z aparatu na ekranie telewizora
1 Ustawwaparacietensamsystemsygnaluwideo,jakwuywanymtelewizorze ([NTSC]/[PAL]). 2 Podlczaparatdotelewizora.

Podlczaparatdowejcia sygnaluwideowtelewizorze (óltego)iwejciasygnalu audio(bialego). Zlcze wielofunkcyjne KabelAV(wzestawie)

3 Wlcztelewizorizmieustawienieopcji,,INPUT"na,,VIDEO"(zlczewejciowe,doktórego podlczonyjestaparat).
Szczególoweinformacjenatematzmianyródlasygnaluwejciowegotelewizorazawierajego instrukcjaobslugi.

PL4Nacinijprzyciskq,anastpnieuyjprzyciskówHI,abywybrazdjciedoodtworzenia.
Wzalenociodmodelutelewizorawywietlanezdjciaiinformacjemogzostaprzycite.

Oszczdzanie energii pomidzy wykonaniem kolejnych zdj [POWER SAVE]
t(Ustawienia3)POWERSAVE
Submenu 2
OFF ON

Zastosowanie
Wylczadzialaniefunkcji[POWERSAVE]. Jeeliaparatniejestuywanyprzezokolo10sekund,monitorwylczasiautomatycznie wceluoszczdzaniaenergiibaterii.

Wylczanie trybu gotowoci
Nacinijdowolnyprzycisk.

Wybór typu baterii [BATTERY TYPE]
t(Ustawienia3)BATTERYTYPE
Submenu 2
ALKALINE NiMH

Zastosowanie
Wybierztopcj,uywajcbateriialkalicznych. Wybierztopcj,uywajcbateriiNiMH.

JeelipomimostosowaniabateriiNiMHzostalawybranaopcja[ALKALINE],aparatmoesinie wlczy,jeelipoziomichnaladowaniajestniski. Jeelipomimostosowaniabateriialkalicznych,zostalawybranaopcja[ALKALINE],aparatmoesi wylczybezwywietleniaostrzeeniaoniskimpoziomiebaterii(str.10).PL

Drukowanie
Drukowanie bezporednie (PictBridge*1)
Popodlczeniuaparatudodrukarkiobslugujcej standardPictBridgemonabezporedniodrukowa zdjcia--bezpotrzebykorzystaniazkomputera. Informacjenatematobslugistandardu PictBridgezawierainstrukcjaobslugidrukarki.
*1

2

Wlcz drukark, a nastpnie podlcz aparat do drukarki.
Zlczewielofunkcyjne

PictBridgetostandardowyprotokólpolcze midzyaparatamicyfrowymiidrukarkamirónych producentów,umoliwiajcybezporednie drukowaniezdj.

Trybypracydrukarki,rozmiarypapieruiinne parametry,któremonaustawiwaparacie rónisiwzalenocioduywanej drukarki.Wicejszczególównatentemat monaznalewinstrukcjiobslugidrukarki. Szczególoweinformacjenatemat dostpnychtypówpapieru,wkladania papieruiinstalowaniapojemnikównatusz zawierainstrukcjaobslugidrukarki.

I--przycisk

KabelUSB (wzestawie)

Drukowanie zdj przy standardowych ustawieniach drukarki [EASY PRINT]
Wmenu[SETUP]ustawopcj[USB CONNECTION]na[AUTO]lub[PRINT]. ,,Korzystaniezmenu"(str.4)

EASY PRINT START CUSTOM PRINT OK

1

3 4

Wywietl na monitorze zdjcie do wydrukowania.
,,Wywietlaniezdj"(str.16)

Nacinij przycisk I, aby rozpocz drukowanie. Aby wydrukowa inne zdjcie, uyj przycisków HI, aby wybra zdjcie, a nastpnie nacinij przycisk H.
Koczenie drukowania
Powywietleniuwybranegozdjciana ekranieodlczkabelUSBodaparatu idrukarki.

EXIT

PRINT OK

PLZmiana ustawie drukarki w celu drukowania [CUSTOM PRINT]

5

1 2 3

Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [EASY PRINT] (str. 37). Nacinij przycisk H, aby rozpocz drukowanie. Uyj przycisków FG, aby wybra tryb drukowania, a nastpnie nacinij przycisk H.
PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK

Uyj przycisków FG aby wybra ustawienia opcji [BORDERLESS] lub [PICS/SHEET], a nastpnie nacinij przycisk H.
Submenu 4 Zastosowanie
Zdjciejestdrukowanezramk ([OFF]). Zdjciejestdrukowanenacalej powierzchnipapieru([ON]). Liczbzdjnastronie([PICS/ SHEET])monaokrelitylko powybraniuopcji[MULTIPRINT] wkroku3.

OFF/ON*1 (Liczbazdj nastronieróni siwzalenoci odmodelu drukarki.)
*1

Dostpneustawieniaopcji[BORDERLESS]róni siwzalenociodmodeludrukarki.

Jeeliwybranoopcj[STANDARD]wkroku 4i5,zdjciezostaniewydrukowaneprzy standardowychustawieniachdrukarki.
4/30

Submenu 2
PRINT

Zastosowanie
Powodujewydrukowaniezdj wybranychwkroku6. Powodujewydrukowanie wszystkichzdjzapisanych wpamiciwewntrznejlub nakarcie. Powodujewydrukowaniekilku kopiijednegozdjcia. Powodujewydrukowanieindeksu wszystkichzdjzapisanych wpamiciwewntrznejlub nakarcie. Powodujewydrukowaniezdj zaznaczonychdodrukowania nakarcie.

ALLPRINT

NORM 14M 100 0004 '10/02/26 12:30
FILE

SINGLE PRINT

PRINT OK MORE

MULTIPRINT

6 7

ALLINDEX

Uyj przycisków HI, aby wybra zdjcie. Nacinij przycisk F, aby zaznaczy biece zdjcie do drukowania. Nacinij przycisk G, aby wybra szczególowe ustawienia drukarki dla biecego zdjcia.
Okrelanie szczególowych ustawie drukarki
1UyjprzyciskówFGHI,abywybra ustawienie,anastpnienacinij przyciskH.
PRINT INFO
PRINTORDER*1
*1

Opcja[PRINTORDER]jestdostpnatylkopo zaznaczeniuzdjdodrukowania.,,Zaznaczanie zdjdodrukowania(DPOF)"(str.40)

4

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [SIZE] (submenu 3), a nastpnie nacinij przycisk I.
Jeliekran[PRINTPAPER]niezostanie wywietlony,wybranebdustawienia standardoweopcji[SIZE],[BORDERLESS] i[PICS/SHEET].
PRINTPAPER SIZE STANDARD BORDERLESS STANDARD

SET OKPL

BACK MENU

SET OK

Submenu 5


Submenu 6
0do10

Zastosowanie
Umoliwiaustawienie liczbykopii. Wybranieopcji[WITH] powodujedrukowanie zdjzdatami. Wybranieopcji [WITHOUT]powoduje drukowaniezdj bezdat. Wybranieopcji[WITH] powodujedrukowanie zdjznazwami plików. Wybranieopcji [WITHOUT]powoduje drukowaniezdjbez nazwplików. Umoliwiawybranie fragmentuzdjcia dowydrukowania.

9

Nacinij przycisk H.
PRINT

DATE

WITH/ WITHOUT

PRINT CANCEL

BACK MENU

SET OK

10 Uyj przycisków FG, aby wybra
· · ·
Rozpoczniesidrukowanie. Jeliwtrybie[ALLPRINT]wybranoopcj [OPTIONSET],zostaniewywietlonyekran [PRINTINFO]. Pozakoczeniudrukowaniawywietlanyjest ekran[PRINTMODESELECT].
PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU

FILENAME

WITH/ WITHOUT

opcj [PRINT], a nastpnie nacinij przycisk H.

P

(Powoduje przejcie doekranu ustawie.)

Kadrowanie zdjcia [P]
1Uyjprzyciskówzoomu,abywybra rozmiarramkikadrowania,uyj przyciskówFGHI,abyprzesun ramk,anastpnienacinijprzyciskH.

SET OK

Anulowanie drukowania
Ramka kadrowania
SET OK

1Podczaswywietlaniakomunikatu [DONOTREMOVEUSBCABLE]nacinij przycisk,uyjprzyciskówFG, abywybraopcj[CANCEL],anastpnie nacinijponownieprzyciskH.

2UyjprzyciskówFG,abywybraopcj [OK],anastpnienacinijprzyciskH.
P
DO NOT REMOVE USB CABLE

OK CANCEL BACK MENU SET OK

CANCEL MENU

PRINT

CONTINUE CANCEL

8

W razie potrzeby powtórz kroki 6 i 7, aby wybra zdjcie do wydrukowania, okrel szczególowe ustawienia i wybierz opcj [SINGLE PRINT].

SET OK

PL11 Nacinij przycisk . 12 Po wywietleniu komunikatu
Zaznaczanie zdj do drukowania (DPOF *1)
Wprzypadkuzdjzaznaczonychdodrukowania liczbakopiiiopcjedrukowaniadatyszapisane wplikuzdjcianakarcie.Ulatwiatodrukowanie nadrukarcelubwzakladziefotograficznym korzystajcychzestandarduDPOFtylko zwykorzystaniemfunkcjizaznaczaniazdj dodrukowania,bezkoniecznocikorzystania zkomputeralubaparatu.
*1

3

[REMOVE USB CABLE] odlcz kabel USB od aparatu i drukarki.

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [<], a nastpnie nacinij przycisk H.
4/30
0

NORM 14M FILE 100 0004 '10/02/26 12:30

SET OK

4

DPOFtostandardumoliwiajcyzapisywanie informacjidotyczcychdrukowaniazaparatów cyfrowych.

Uyj przycisków HI, aby zaznaczy zdjcie do drukowania. Uyj przycisków FG, aby wybra liczb zdj. Nacinij przycisk H.
X

Zdjciadodrukowaniamonazaznaczy tylko,jeeliszapisanenakarcie.Przez zaznaczeniemzdjdodrukowaniawló kartdoaparatu. DaneDPOFwprowadzonewinnym urzdzeniuniemogzostazmienione wtymaparacie.Zmianynaleywprowadza, korzystajczpierwotnegourzdzenia. WprowadzenienowychdanychDPOF wtymaparaciespowodujeusunicie danychzapisanychprzezinneurzdzenie. DaneDPOFmonazapisadla maksymalnie999zdjnajednejkarcie.
BACK MENU

NO DATE TIME SET OK

5

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [X] (drukowanie daty), a nastpnie nacinij przycisk H.
Submenu 2 Zastosowanie
Powodujewydrukowanietylko zdjcia. Powodujewydrukowaniezdjcia idatyfotografowania. Powodujewydrukowaniezdjcia igodzinyfotografowania.
PRINT ORDER 1 ( 1)

Zaznaczanie do drukowania pojedynczych zdj [<]

NO DATE TIME

1 2

Wywietl menu [SETUP].
,,Korzystaniezmenu"(str.4)

W menu odtwarzania q wybierz opcj [PRINT ORDER], a nastpnie nacinij przycisk H.
PRINT ORDER

SET CANCEL BACK MENU SET OK

< U

6
SET OK

EXIT MENU

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [SET], a nastpnie nacinij przycisk H.

0

PL

Zaznaczenie do drukowania jednej kopii kadego zdjcia na karcie [U]

Resetowanie danych zaznaczenia do drukowania dla wybranych zdj

1 2 3

Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 40). Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [U], a nastpnie nacinij przycisk H. Wykonaj kroki 5 i 6 dla opcji [<].

1 2 3 4

Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 40). Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [<], a nastpnie nacinij przycisk H. Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [KEEP], a nastpnie nacinij przycisk H. Uyj przycisków HI, aby wybra zdjcie, dla którego chcesz usun zaznaczenie do drukowania. Uyj przycisków FG, aby ustawi liczb kopii na ,,0". W razie potrzeby powtórz krok 4, a nastpnie nacinij przycisk H po zakoczeniu. Uyj przycisków FG, aby wybra ekran [X] (drukowanie daty), a nastpnie nacinij przycisk H.
Ustawieniazostanzastosowanedopozostalych zdjzaznaczonychdodrukowania.

Resetowanie wszystkich danych zaznaczenia do drukowania

1 2

Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 40). Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [<] lub [U], a nastpnie nacinij przycisk H.
PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED RESET KEEP BACK MENU SET OK

5 6

7

3

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [RESET], a nastpnie nacinij przycisk H.

Uyj przycisków FG, aby wybra opcj [SET], a nastpnie nacinij przycisk H.

PL

1

Wskazówki dotyczce uytkowania
Jeeliaparatniedzialaprawidlowolubnaekranie wywietlonyjestkomunikatobldzieiuytkownik niemapewnocijakieczynnocimawykona, wcelurozwizaniaproblemunaleyzapozna sizinformacjamipodanymiponiej.

Monitor
·

,,Niska jako obrazu".
Moglawystpikondensacja*1.Wylczzasilanie ipoczekaj,atemperaturaobudowyaparatu wyrównasiztemperaturotoczeniaiwyschnie. *1 Jeeliaparatzostanieprzeniesionyzzimnego miejscadocieplegoiwilgotnegopomieszczenia, wewntrzaparatumoeskroplisirosa.

Rozwizywanie problemów
Bateria
· ·

,,Na ekranie widoczne s pionowe linie".
Jeeliaparatzostanieskierowanynabardzojasny obiektprzybezchmurnymniebie,moepojawisi takiefekt.Niebdonejednakwidocznenazdjciu.

,,Aparat nie dziala nawet po wloeniu baterii".
Wlónowelubnaladowanebaterie,zwracajc uwagnawlaciweuloeniebiegunów. ,,WkladaniebateriiikartypamiciSD/SDHC (sprzedawanaoddzielnie)"(str.10)

,,Uchwycenie wiatla na zdjciu".

·

·

JeelipomimostosowaniabateriiNiMHzostala wybranaopcja[ALKALINE],aparatmoesinie wlczy,jeelipoziomichnaladowaniajestniski. Sprawd,czybateriesnaladowanedopelna iwybierzopcj[NiMH]dlaustawienia [BATTERYTYPE].[BATTERYTYPE](str.36) Wydajnobateriimoglazostachwilowo zmniejszonazpowoduniskiejtemperatury otoczenia.Wyjmijbateriezaparatuiogrzejje, wkladajcnapewienczasdokieszeni.

Fotografowaniezuyciemlampyblyskowejprzy slabymowietleniumoespowodowa,ena zdjciubdwidoczneodbiciawiatlaoddrobin kurzuznajdujcychsiwpowietrzu.

Funkcja daty i godziny
·

·

,,Przywracane s ustawienia domylne daty i godziny".
Powyjciubateriizaparatunaokolojedendzie*2 przywracanesustawieniadomylnedaty igodziny;naleyskonfigurowajeponownie. *2 Czasprzedprzywróceniemustawie domylnychdatyigodzinyzaleyodtego, jakdlugobateriebylywloonedoaparatu. ,,Ustawianiedaty,godzinyistrefyczasowej"(str.12)

Karta/Pami wewntrzna

,,Wywietlany jest komunikat o bldzie".
,,Komunikatobldzie"(str.43)

Spust migawki
·

Róne
·

,,Mimo naciskania spustu migawki nie s wykonywane zdjcia".
Wylcztrybupienia. Abyoszczdzabateriaparatautomatycznie przechodziwtrybupieniaiwylczamonitor,jeeli wlczonyaparatniebyluywanyprzez3minuty. Wtymtrybiemimonaciskaniaspustumigawkinie bdwykonywanezdjcia.Przedwykonaniem zdjciauyjprzyciskówzoomulubinnych przycisków,abywyprowadziaparatzestanu upienia.Aparatjestwylczanyautomatycznie, jeeliniebyluywanyprzezkolejne12minut. Nacinijprzyciskn,abywlczyaparat. Nacinijprzyciskq,abyprzelczyaparatwtryb fotografowania. Przedwykonaniemzdjciazaczekaj,awskanik #(ladowanialampyblyskowej)przestaniemiga izaczniewieciwiatlemciglym.

,,Aparat wydaje dwiki podczas robienia zdj".
Aparatmoeprzygotowywaobiektywiwydawa dwikinawet,gdynieswykonywaneadne dzialania.Jesttospowodowaneautomatycznym przygotowywaniemfunkcjiautomatycznego ustawianiaostrociizapewnieniemjak najlepszychustawiedozrobieniazdjcia.

· ·PL

Komunikat o bldzie
Powywietleniujednegozkomunikatów obldzieprzedstawionychponiejsprawd, jakczynnonaleywykonawcelu rozwizaniaproblemu. Komunikat o bldzie Rozwizanie
Problem dotyczy karty Wlónowkart. Problem dotyczy karty Przelcznikzabezpieczenia przedzapisemkartyjest ustawionywpozycji,,LOCK". Przestawprzelcznik. Problem dotyczy pamici wewntrznej · Wlókart. · Skasujniepotrzebnezdjcia.*1 Problem dotyczy karty · Wymiekart. · Skasujniepotrzebnezdjcia.*1 Problem dotyczy karty UyjprzyciskówFG,aby wybraopcj[FORMAT], anastpnienacinijprzyciskH. NastpnieuyjprzyciskówFG, abywybraopcj[YES]inacinij przyciskH.*2 Problem dotyczy pamici wewntrznej UyjprzyciskówFG,abywybra opcj[MEMORYFORMAT], anastpnienacinijprzyciskH. NastpnieuyjprzyciskówFG, abywybraopcj[YES]inacinij przyciskH.*2 Problem dotyczy pamici wewntrznej/karty Abywywietlizdjcia,naley jewczeniejwykona. Problem dotyczy wybranego zdjcia Uyjoprogramowaniado retuszuzdj,abywywietli jenamonitorzekomputera. Jeeliniemonawywietli zdjcia,oznaczato,eplik jestuszkodzony. Problem dotyczy wybranego zdjcia Uyjoprogramowaniado retuszuzdj,abyedytowa jenakomputerze. BATTERY EMPTY

Problem dotyczy baterii · Wlónowebaterie. · Wprzypadkuakumulatorków, naladujje. Problem dotyczy polczenia Podlczpoprawnieaparatdo komputeralubdrukarki. Problem dotyczy drukarki Uzupelnijpapierwdrukarce. Problem dotyczy drukarki Wymiepojemnikzatramentem wdrukarce. Problem dotyczy drukarki Usuzablokowanearkusze papieru. Problem dotyczy drukarki Ustawtrybumoliwiajcy korzystaniezdrukarki. Problem dotyczy drukarki Wylczaparatidrukark, sprawd,czyniewystpuj problemyzdrukark, anastpniewlcz ponowniezasilanie. Problem dotyczy wybranego zdjcia Doichwydrukowanianaley uykomputera.

NO CONNECTION

CARD ERROR

NO PAPER

NO INK

WRITE PROTECT

JAMMED SETTINGS CHANGED*3

MEMORY FULL

CARD FULL
CARD SETUP

PRINT ERROR

POWER OFF FORMAT

SET OK

CANNOT PRINT*4
*1

MEMORY SETUP

POWER OFF MEMORY FORMAT

SET OK

Przedskasowaniemprzeniepotrzebnezdjcia dokomputera. Wszystkiedanezostanusunite. *3 Komunikattenjestwywietlanynaprzykladpo wyjciupojemnikanapapierzdrukarki.Nieuywaj drukarkiwtrakciezmianustawiedrukowania waparacie. *4 Wydrukowanieztegoaparatuzdjwykonanych innymaparatemmoebyniemoliwe.
*2

NO PICTURE

PICTURE ERROR

THE IMAGE CANNOT BE EDITED

PLWskazówki dotyczce fotografowania
Poniszeinformacjeulatwiwykonaniezdj zgodnychzoczekiwaniami.

Szybkoporuszajcy siobiekt

Ustawianie ostroci
,,Ustawianie ostroci na fotografowany obiekt"

Obiektnieznajdujesina rodkukadru

·

Fotografowanie obiektu nie znajdujcego si na rodku ekranu Poustawieniuostrocinaobiekciewtejsamej odleglocicofotografowanyprzedmiotwykadruj scenizróbzdjcie. Naciniciespustumigawkidopolowy(str.14)

Poruszenie aparatu
,,Wykonywanie zdj bez poruszenia aparatu"

· · ·

Ustawienie opcji [AF MODE] (str. 28) na [FACE/iESP] Fotografowanie w trybie [AF TRACKING] (str. 28) Aparatautomatycznieledziruchobiektuiprzez calyczasutrzymujejegoostro. Fotografowanie obiektów, gdy ustawianie ostroci jest utrudnione Wnastpujcychprzypadkach,poustawieniu ostrocinaobiekcie(przeznaciniciespustu migawkidopolowy)przyduymkontraciewtej samejodleglociodfotografowanegoobiektu, wykadrujscenizróbzdjcie.

· ·

Wykonywanie zdj z wykorzystaniem trybu N (str. 20) Wybór opcji C (SPORT) w trybie s (str. 20) WtrybieC(SPORT)stosowaneskrótkie czasyotwarciamigawki,coograniczarozmazanie zdjciaspowodowaneruchemobiektu.

·

Wykonywanie zdj przy ustawieniu wysokiej wartoci czuloci ISO PowybraniuwysokiejwartociczulociISO monawykonywazdjciaprzykrótkimczasie otwarciamigawki,nawetwmiejscachgdzieuycie lampyblyskowejjestniemoliwe. ,,WybieranieczulociISO"(str.25)

Obiektyoniskimkontracie

Ekspozycja (jasno)
,,Wykonywanie zdj przy odpowiednim ustawieniu jasnoci"

Jeelinarodkuekranu znajdujsibardzo jasneobiekty

· ·

Wykonywanie zdj z lamp blyskow [FILL IN] (str. 23) Obiektfotografowanypodwiatlojestrozjaniany. Wykonywanie zdj z wykorzystaniem kompensacji ekspozycji (str. 24) Dostosujjasno,patrzcnaobrazwywietlony namonitorze.Zazwyczajfotografowaniebialych obiektów(naprzykladniegu)powoduje,ena zdjciachsoneciemniejszeniwrzeczywistoci. Uyjkompensacjiekspozycji,abyustawidodatni warto(+)iuzyskanaturalnbiel.Zdrugiej strony,wprzypadkufotografowaniaciemnych obiektównaleyustawiwartoujemn(-).

Obiektybezliniipionowych*1

*1

Skutecznymrozwizaniemjestwykadrowanie zdjciawpioniewceluustawieniaostroci, anastpniewykonaniezdjciawpoziomie.

Jeeliobiektyznajdujsi wrónejodleglociodaparatuPL

Odcie kolorów
,,Uzyskiwanie naturalnych odcieni kolorów podczas fotografowania"

Wskazówki dotyczce odtwarzania/edycji
Odtwarzanie
,,Odtwarzanie zdj z pamici wewntrznej i karty"

·

Wykonywanie zdj po wybraniu balansu bieli (str. 25) Najlepszerezultatywwikszocisceneriiuzyskuje sipowybraniuustawienia[WBAUTO],ale wniektórychprzypadkachwartowypróbowainne ustawienia.(Szczególniedotyczytostosowania filtrówprzeciwslonecznychprzybezchmurnym niebie,sceneriiowietlonychwiatlemnaturalnym isztucznymitp.)

·

Przed rozpoczciem wywietlania zdj z pamici wewntrznej naley wyj kart. ,,WkladaniebateriiikartypamiciSD/SDHC (sprzedawanaoddzielnie)"(str.10)

Jako zdjcia
,,Wykonywanie ostrzejszych zdj"

Edytowanie
,,Kasowanie dwiku nagranego ze zdjciem"

·

Wykonywanie zdj z wykorzystaniem zoomu optycznego Unikajkorzystaniazzoomucyfrowego(str.16) podczasrobieniazdj.

·

Nagraj cisz podczas odtwarzania zdjcia. ,,Dodawaniedwikudozdj [R]"(str.31)

·

Wykonywanie zdj przy ustawieniu niskiej wartoci czuloci ISO Fotografowanieprzyw