Text preview for : Afregelen van een A77.pdf part of REVOX Afregelen van een A77 REVOX A77 Afregelen van een A77.pdfBack to : Afregelen van een A77.pdf | Home

HETAFREGELENVAN
DE REVOXATT
VOOR AMPEX PLUS BASF
SERIES,
IH SUPER MAXELLUDXL
EN W IM JA K

I n e e n v e r h a al ri e p re -
d
tentieuzebandenin de zon
en op velerverzoek afre- het
gelrecept van een geliefdre-
corderdeck.
De recorder
De recorderbehoeft in onze kringen
geen introductie. Zoalselke machine-
rie dienthijop gezette tijden worden
te
onderhouden. Daarneven verdient het
aanbeveling om een ouder apparaat
opnieuwaf te regelen wanneermen
overgaat tot het gebruikvan modern
bandenmateriaal. leidraad,
De welke ik
daartoewil verschaffen, heb ik ge-
dachtvoordie categorie gebruikers die
zich gewoonlijk met anderezaken be-
zig houdt en voor wie het afregelen
een avontuur waaraan zichzon-
is, ze
der g i d s niet z ouden w a g e n . M a a r
eerstaandacht voor:

De banden
De BASFLH s uperis naa ri k m e e nd e
oudste,de Ampex plusseriesbestaat
nu e n ke l e enen de M a x e l lU D X Li s
jar
met krap een jaar ongetwijfeldde
jongste. Drieschitterende banden met
strakkeweergeefeigenschappen: een
willekeurige toonin het audiospectrum
doet de wijzer van de Vu-meters bij afb. 1 RevoxA77
weergaveniet meer dan een krappe
1/2 d B h een en weer z w a b b e re n . de verschillen subtiel.Grote uitstuur- andere, samenonderdezelfde
die noe-
Ge e n d rop- out s , pr im a g e l u i d l o o s baarheid
tegenover een minimaal ruis- mer kunnen w orden gevangen.D e
bandtransport, duidendop zeer goed niveau verlenen banden
de grotedyna- verschillen zodanig eenop Am-
zijn dat
band-kopcontact minimale
met frictie, miek.De Maxellheeftdaarbij een ca.2 pex of BASFafgeregelde recorderbij
vooralbij de Ampex en Maxell.Wat dB groter maximaal uitgangsniveau gebruikvan de Maxellband een iets
betrefthet kopieer-effect gevenze el- (MOL )d a n d e b ei deandere. oplopende f requentiekara kteristiek
kaarnietstoe. Ouagevoeligheid biedtde Maxell1 dB heeft. Als we de gevoeligheidsver-
meer dan de BASFen op zijn beurt schillen 1 kHz buitenbeschouwing
bij
De drie bandenvormen ten aanzien g e e ftd e BA SF o geens1dBmeerdan laten,geeft de Maxellten opzichte
n van
van modulatieruis ongetwijfeldhet de Ampex.De frequentiekarakteristie- A mpexen B A S Fbi j 10 kH z + 2 dB
de
beste wat de huidigeontwikkelingen ken van de banden vertonenlichteaf- en bi j 18 kH z+ 4 dB af. Maarde B A S F
hebbente bieden.De Maxell kwam wijkingen. Maxellverschilt De daarbij en A mpexzi j nni et hel emaal i j k:
gel de
daarbij het zuiverst naarvoren,al zijn in gunstige het meestvande beide Ampexgeeftvan 10 kHztot ca. 18 kHz
zin
RADIO BUUENN
28 IIB maart1979
toongenerotor
toongenerotor
krap1 dB meer af ten opzichte de grootstedynamiek de extragevoe- toongenerator een BVM of TVM
van en en
BASF. Omg e k eer d, m en o p Ma x e l l ligheidin het hoge frequentiegebied (buis- of transistorvoltmeter) een
als of
a f r ege l t, l l ende ander eb a n d e ni n kan bij juisteafregelrng deze band gewoneuniversele
zu op meternodig. Sorry,
het h o o g res pec t iev elijk d B b i j a a n mi n i ma l e e rv ormi ng opneem- anders
1 v en gaathet niet,zie afb. 2.
1 0 k Hze n 3 d B bij 18 k Hz ( A m p e x e n correctie
) wordenprijsgegeven. Minder D e meter moet een ui tgangsspanni ng
2 dB b i j 1 0 kHz en 4 dB bi j 1 8 k H z opneemcorrectie betekentgrotereuit- van 200 mV goed afleesbaarkunnen
(BASF) tekort schieten. Voor wie het sturingsreserve het hoog en al is aanw i j zen hi j mag over het gehel e
in en
dus heel precies doenverdient
wrl het 2 dB bij 10 kHznietveel:hett