Text preview for : Toshiba laptop schematic diagram - Copy.pdf part of TOSHIBA Toshiba laptop schematic diagram - Copy TOSHIBA Toshiba laptop schematic diagram - Copy.pdfBack to : Toshiba laptop schematic | Home

5 4 3 2 1
m
MAX1845 ( +1.5V & VCCP1.05V )
P31
o
SC486IMLTRT ( +1.8SUS & 0.9V )
.c
P32 Intel Dothan Processor
D
VCC_CORE
CPU Thermal D

GMCH_VTT
VCCA 478 uFCPGA Sensor
SC4215 ( +2.5V ) P3,4 P3
s
+5V
P32
ic
FSB
533/400MHz
MAX1999 ( 3VPCU & 5VPCU )
t
P33 X'TAL
14.318M

VIN
Alviso-GM LCD/INV
a
+5V
BATTERY CHARGER +3V CK-GEN
P34
GMCH CONN P13 CK410M
Dual Channel +3V ICS954206 P2
DDR II DDR2 82915GM
GMCH_VTT +5V
m
MAX1907 ( CPU_CORE ) SODIMM0 1.8VSUS
+1.5V
+2.5V
CRT
1.8VSUS +2.5V 1257 PCBGA P12
P35 SMDDR_VTERM +3V P5,6,7,8,9
e
C
DDR II CDISCHARGE SODIMM1 S-VIDEO
h
P36 P10,11 X'TAL P12
32.768K
DMI interface
c
SATA
s
PATA PCI Bus interface
ICH6-M
-
USB 2.0 +3V
3VSUS
USB,PCI Express
p
+2.5V
+1.5V
1.5VSUS 609 BGA
SATA HDD/CD-ROM USB Port 0 ~ 3 VCCRTC
GMCH_VTT TYPE III TI PCI7411 RELTEK
to
+5V 5VSUS
P14,15,16
( reserved ) P18 P18 P17
MINI-PCI 288 PBGA RTL8100CL(10/100M)
AC'97 LPC
B
Socket X'TAL ( PCMCIA+1394 X'TAL
RTL8110SB(1G) BINTB/C
24.576M +Cardreader ) 25M
INTD
p
REQ1 REQ2
GNT1 +3V INTA/B/C GNT2
EC/KBC SIOPC87383 +3V AD20 3VSUS REQ0 LANVCC3 AD16
P30 3VSUS 5VSUS GNT0 LANVCC18
AMCODEC PC97551
la
5VSUS P25 +1.5V AD25 P28 LANVCC10 P26
CONEXANT
MODEM DAA
CONEXANT 3VPCU
+3V
20468-31
.
VCCRTC P22
20463-31 X'TAL FIR
P20 P30
P19 32.768K 3 in 1 Cardreader
NEW Socket RJ45
P29
CARD
w
MIC IN RJ11 ISA BIOS 3VPCU P27
Audio PORT ( reserved )
JACK P22 P37
Amplifier P27 REPLICATOR CARDBUS
P21 P24
GMT1428 Slot
w
BLUETOOTH
+5V P21 TOUCHPAD+5V type I X II P28
P23 P37
A CRT 1394 A

PORT
w
Stereo Speaker
Conn.
Keyboard P29
P21 P23


USB PORT
RJ45 PS/2 H/P POWER
Headphone Jack COM&PRT JACK CONN. JACK JACK
P21 PORT 5,6

5 4 3 2
5 4 3 2 1


10,12,13,15,16,18,21,22,23,25,26,30,33,36,37 +3V

02

m
9,16,31,36 VCCP
L57
+3V CLKVDD Place these termination to close
ACB2012L-120
C358 C373 C368 C383 C375
ICS954226
120 [email protected]
o
CLK_VDDA
0.047U 0.047U 0.047U 0.047U 0.047U C111
CG_XIN
2
.c
20P R54 12.1/F
37


38
14M_SIO 30
R277 2.2 Y2 U12
CLK_VDDA 14.318MHZ 50 52 14M_REF R57 12.1/F
VDDA


VSSA
XTAL_IN REF 14M_ICH 15
D C109 RP30 D
C372 C378 C369 CG_XOUT RHCLK_MCH
1
49 XTAL_OUT CPU0 44 1 2 HCLK_MCH 5
43 RHCLK_MCH# 3 4 +3V
CPU0# HCLK_MCH# 5
0.047U 4.7U/10V 0.01U 20P RP32 33X2
s
35 CLK_EN# CLK_EN# 10 41 RHCLK_CPU 1 2 HCLK_CPU 3 R_PCLK_ICH R327 10K
STP_PCI# VTT_PWRGD#/PD CPU1 RHCLK_CPU# R_PCLK_LAN R311 10K
15 STP_PCI# 55 PCI_STOP# CPU1# 40 3 4 HCLK_CPU# 3
15,35 STP_CPU# STP_CPU# 54 33X2
L63 CPU_STOP#
36
ic
CLKVDD1 CPU2_ITP/SRC7
+3V CPU2#_ITP/SRC7# 35
ACB2012L-120
120 [email protected] C405 C436 C452 CGCLK_SMB NEWCARDCLKREQ# HCLK_MCH R60 49.9/F
CGDAT_SMB
46 SCLK CK-410M SRC6 33 NEWCARDCLKREQ# 37
HCLK_MCH# R65 49.9/F
47 SDATA SRC6# 32
t
0.047U 0.047U 4.7U/10V RP35
15 CLK48_USB R58 22 CG_BSEL0 12 31 RSRC_MCH 1 2 SRC_MCH 6 HCLK_CPU R69 49.9/F
R61 22 CG_BSEL1 FSA/USB_48 SRC5 RSRC_MCH# HCLK_CPU# R72 49.9/F
28 CLK48_7411 16 FSB/TEST_MODE SRC5# 30 3 4 SRC_MCH# 6
53 RP37 33X2
CG_BSEL2 R319 4.7K U18_FSC FSC/TEST_SEL RSRC_SATA SRC_MCH R82 49.9/F
26 3 4
a
SRC4 SRC_SATA 14
R322 2.2 CLK_VDDREF 48 27 RSRC_SATA# 1 2 SRC_SATA# 14 SRC_MCH# R91 49.9/F
CLK_VDD48 CLKVDD VDD_REF SRC4# RP36 33X2
42 VDD_CPU
24 RSRC_ICH 3 4 SRC_ICH 15 SRC_ICH R92 49.9/F
C409 C387 CLKVDD1 SRC3 RSRC_ICH# SRC_ICH# R94 49.9/F
1 VDD_PCI_1 SRC3# 25 1 2 SRC_ICH# 15
7 RP34 33X2
0.047U 4.7U/10V VDD_PCI_2 RSRC_NEW CLK_PCIE_NEWC R79 *49.9/F
SRC2 22 3 4 CLK_PCIE_NEWC 37
CLKVDD 21 23 RSRC_NEW# 1 2 CLK_PCIE_NEWC# R83 *49.9/F
m
VDD_SRC0 SRC2# CLK_PCIE_NEWC# 37
28 *33X2
VDD_SRC1 DREFSSCLK R73 49.9/F
34 VDD_SRC2 SRC1 19
20 DREFSSCLK# R75 49.9/F
R326 1 CLK_VDD48 SRC1# RP33
11 VDD_48
e
CLK_VDDREF 17 RDREFSSCLK 3 4 DOT96 R66 49.9/F
C SRC0 DREFSSCLK 5 C
Iref=5mA, R74 475/F IREF 39 18 RDREFSSCLK# 1 2 DOT96# R70 49.9/F
IREF SRC0# DREFSSCLK# 5
C404 33X2
Ioh=4*Iref 5 R_PCLK_591 R46 33 PCLK_591 22
SRC_SATA R96 49.9/F
0.047U PCI5 R_PCLK_7411 R42 33 SRC_SATA# R99 49.9/F
PCI4 4 PCLK_7411 28
h
RP31 3 R_PCLK_SIO R38 33 R_PCLK_LAN R316 *10K
GND_PCI_1
GND_PCI_2
PCI3 PCLK_SIO 30
GND_SRC
GND_CPU
GND_REF
5 DOT96 DOT96 1 2 R_DOT96 14 56 R_PCLK_MINI R48 33 PCLK_MINI 25
DOT96 PCI2
GND_48
5 DOT96# DOT96# 3 4 R_DOT96# 15 9 R_PCLK_LAN R56 33 PCLK_LAN 26
DOT96# PCIF1 R_PCLK_ICH R50 33
PCIF0/ITP_EN 8 PCLK_ICH 14
c
33X2
FSC FSB FSA CPU SRC PCI ICS954226
C TEST modified EMI ( 48 MHz )
13
51


29
45
2
6
1 0 1 100 100 33
250mA ( MAX. )
s
ICS954226 R43 CLK48_USB C140 *10P
0 0 1 133 100 33 SMbus address D2 10K CLK48_7411 C144 *10P
-
0 1 1 166 100 33 +3V
0 1 0 200 100 33 ( 33 MHz )
0 0 0 266 100 33 C520 C521 C522 C523 +3V PCLK_SIO C112 *10P
p
1 0 0 333 100 33 .1U/50V/X7R .1U/50V/X7R .1U/50V/X7R .1U/50V/X7R PCLK_LAN C137 *10P
+3V
1 1 0 400 100 33 PCLK_MINI C126 *10P
to
1 1 1 RESERVED PCLK_ICH C127 *10P

PCLK_7411 C122 *10P
B * Frequence select by CPU auto sense. Q25 R330 R296 B
2
CH2507S 10K 10K PCLK_591 C125 *10P

CGDAT_SMB
p
15,37 PDAT_SMB 3 1 CGDAT_SMB 10
( 14 MHz )
14M_SIO C136 *10P
la
14M_ICH C139 *10P
+3V

Q26 2
.
CH2507S

3 1 CGCLK_SMB
15,37 PCLK_SMB CGCLK_SMB 10
+3V VCCP VCCP
w
R302 R288 R310
10K *1K *1K
w
CG_BSEL0R281 0 CG_BSEL1 R282 1K
A 3 SELPSB1_CLK MCH_BSEL1 5 A
w
R301 0 CG_BSEL2 R293 1K
3 SELPSB0_CLK MCH_BSEL2 5


R294 R289 R318
*10K *0 *0
5 4 3 2
A B C D E
03

m
5 HD#[0..63] HD#[0..63] HD#[0..63]
U10B
HA#[3..31] U10A HD#0 HD#32
o
5 HA#[3..31] A19 D0# D32# Y26
HA#3 P4 N2 ADS# HD#1 A25 AA24 HD#33
A3# ADS# ADS# 5 D1# D33#
HA#4 U4 L1 BNR# HD#2 A22 T25 HD#34
A4# BNR# BNR# 5 VCCP D2# D34#
HA#5 V3 J3 BPRI# HD#3 B21 U23 HD#35
A5# BPRI# BPRI# 5 D3# D35#
0
ADDR GROUP
HA#6 R3 HD#4 A24 V23 HD#36
.c
A6# D4# D36#
2
DATA GRP
HA#7 V2 L4 DEFER# HD#5 B26 R24 HD#37
A7# DEFER# DEFER# 5 D5# D37#
DATA GRP
HA#8 W1 H2 DRDY# HD#6 A21 R26 HD#38
A8# DRDY# DRDY# 5 D6# D38#
4 HA#9 T4 M2 DBSY# R101 HD#7 B20 R23 HD#39 4
A9# DBSY# DBSY# 5 D7# D39#
HA#10 W2 HD#8 C20 AA23 HD#40
HA#11 A10# HBREQ0# 56 HD#9 D8# D40# HD#41
Y4 A11# BR0# N4 HBREQ0# 5 B24 D9# D41# U26
HA#12 Y1 HD#10 D24 V24 HD#42
A12# D10# D42#
CONTROL
s
HA#13 U1 A4 IERR# HD#11 E24 U25 HD#43
HA#14 A13# IERR# CPUINIT# HD#12 D11# D43# HD#44
0
AA3 A14# INIT# B5 CPUINIT# 14 C26 D12# D44# V26
HA#15 Y3 HD#13 B23 Y23 HD#45