datasheet,schematic,electronic components, service manual,repairs,tv,monitor,service menu,pcb design
Schematics 4 Free
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....


registersend pass
Bulgarian - schematics repairs service manuals SearchBrowseUploadWanted

Now downloading free:tube preamp tube preamp

tube preamp tube preamp free download

Car audio systems and stereo equipment, amplifiers, speakers, subwoofers, cd changer, mp3 player - Pioneer, Alpine, Sony, Kenwood, Clarion, JVC - service manuals and repair guides

File information:
File name:Cevni-poj.pdf
[preview tube preamp]
Size:241 kB
Extension:
Mfg:tube preamp
Model:tube preamp 🔎
Original:tube preamp 🔎
Descr:csoves eloerosito
Group:Electronics > Automobile > Car Audio
Uploaded:16-12-2005
User:batry
Multipart:No multipart

Information about the files in archive:
Decompress result:OK
Extracted files:1
File name Cevni-poj.pdf

Audio tehnika Renesansa cevnog zvuka I deo Tehnolo{ki razvoj ne ide uvek i svuda uporedo sa materijalnim razvojem dru{tva, te se javlja raskorak izme|u `elja i mogu}nosti. Ako se `elja i mogu}nost prihvate kao suprostavljeni pojmovi onda je mogu}e da ~ovek i njegov duh u~ine da se oni pomire pa ~ak i pro`imaju. Ovakav pristup i proces ostvarljiv je samogradnjom u audio tehnici, i nije izmi{ljotina na{eg vremena ni prostora. Audio Hi-Fi lanac sastoji se od izvora zvuka, poja~ava~a, kablova i zvu~nika ili slu{alica. Izvori zvuka mogu biti: gramofonska plo~a, radio i TV program, magnetofonska traka ili kaseta i digitalna plo~a i kaseta. Za razli~itije potrebe i zahteve, svaki od izvora zvuka, ili vi{e njih, mogu}e je realizovati da sa poja~ava~em, kablovima i zvu~nicima ~ine celinu. Kad takve ure|aje dizajnom u~inimo primamljivim, zovemo ih muzi~ki stubovi. Tako|e je mogu}e da svaka komponenta audio lanca bude zaseban deo. Sa ovako izdvojenim komponentama sad je mogu}e audio stub u~initi proizvoljno visokim (brojem komponenata) i proizvoljno kvalitetnim (odgovaraju~e skupim). Sa daljim zahtevom za vi{i kvalitet proizvode se CD plejeri sa odvojenom mehanikom i elektronikom a poja~anje audio signala se deli na dve jedinice: pretpoja~ava~i i izlazni poja~ava~i. Za poja~anje i korekciju signala iz razli~itih izvora, zahtevi su razli~iti, pa se pretpoja~ava~i dele na gramofonske (phono) i liniske (line). Izlazni poja~ava~i mogu biti ostvareni za svaki kanal posebno (mono blokovi) a za odvojeno poja~anje dela audio spektra pravi se odgovaraju}i broj izlaznih poja~ava~a. Najzastupljenija je podela spektra na dva dela, te se prave izlazni poja~ava~i za duboko tonsko podru~je i odvojeno za srednje i visoko (bi amplifikacija). info ELEKTRONIKA 30 18 Ovakav i ovoliki broj podela proistekao je iz na{e zahtevnosti za kvalitetnim audio Hi Fi lancem. Proizvo|a~i komponenata i ure|aja ovo pomno prate, razvijaju nove tehnologije, proizvode i nude tr`i{tu sve bolju i skuplju audio opremu. Avery Fisher prvi je osmislio, napravio i komercijalizovao audio Hi Fi sistem, daleke 1946 godine. Sistem se sastojao od: gramofona, tjunera, pretpoja~ava~a, izlaznog poja~ava~a 50 W i zvu~nika Jensen. Bio je izuzetnog kvaliteta ali i odgovaraju}e cene od ~ak, 1200 $. Mnogi ljubitelji dobrog zvuka nisu mogli da prihvate ovu cenu, te se javljaju firme koje nude re{enje. Za hobiste sve potrebno za samogradnju mogli ste na}i po prihvatljivim cenama kod specijalizovanih trgova~kih firmi: Heathkit, Eico i Dynaco. Sa tradicijom ve}om od pet decenija samogradnja (home made) je groznica kojom je zara`en ceo svet, i postala je vi{e psiholo{ki pojam nego strogo definisan stvarala~ki ~in. Groznica je u zapaljenju od kad se pre jedne decenije na vrh svetske audio pozornice vratila elektronska cev sa minimiziranim zahtevima za broj prate}ih elemenata. Prate}i svetski porast interesovanja, u nizu godina postojanja Tube Audio laboratorije, stekli su se svi resursi da budemo svetu ravni. Li

>> View document online <<>> Download document << eServiceInfo Context HelpWas this file useful ? Share Your thoughts with the other users.

User ratings and reviews for this file:

DateUserRatingComment

Average rating for this file: 0.00 ( from 0 votes)
 FB -  Links -  Info / Contacts -  Forum -   Last SM download : Vestel Chassis 11AK36A15

script execution: 0.01 s